Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Warszawa Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-11-20

Ogłoszenie nr 609146-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

00-993 Warszawa

Rakowiecka 2a

(22) 36-16-816,

poczta@rcb.gov.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 609146-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Regon: 14150046600000

ulica: Rakowiecka

Numer domu: 2a

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-993

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (22) 36-16-816,

e-mail: poczta@rcb.gov.pl,

Fax: (22) 36-16-975

Adres strony internetowej (URL): http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

państwowa jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazać zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny:

1/ZP/RCB/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania w tym: 1) Część 1 - Serwery - Typ 1 - 2 sztuki 2) Część 2 - Serwery - Typ 2 - 3 sztuki 3) Część 3 - Macierz dyskowa - 1 sztuka oraz dedykowana półka dyskowa do macierzy 4) Część 4 - Laptopy - 15 sztuk 5) Część 5 - Licencja oprogramowania do wirtualizacji wraz z usługą wsparcia technicznego - 1 komplet 6) Część 6 - Moduły do adaptacyjnych listew zasilających do szafy rack - 8 sztuk 7) Część 7 - Przełączniki sieciowe - 4 sztuki 8) Część 8 - Tablety - 5 sztuk

II.5) Główny kod CPV

48820000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV30233000-130213100-648000000-872611000-631224810-331210000-132420000-332422000-730213200-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

W tym zakresie Zamawiający nie definiuje szczegółowych wymagań potwierdzających jego spełnianie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

W tym zakresie Zamawiający nie definiuje szczegółowych wymagań potwierdzających jego spełnianie.

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla części nr 1: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie serwerów, na kwotę minimum 30.000 zł brutto Dla części nr 2: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie serwerów, na kwotę minimum 50.000 zł brutto Dla części nr 3: aa) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie macierzy dyskowych i półek dyskowych, na kwotę minimum 30 000 zł brutto Dla części nr 4: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie laptopów, na kwotę minimum 20 000 zł brutto. Dla części nr 5: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz z usługą wsparcia technicznego, na kwotę minimum 20 000 zł brutto. Dla części nr 6: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie listew zasilających, urządzeń zasilających do serwerów i modułów do nich, na kwotę minimum 10 000 zł brutto. Dla części nr 7: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie przełączników sieciowych, na kwotę minimum 10 000 zł brutto. Dla części nr 8: aa) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykazania, co najmniej 1 wykonanego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającego na dostawie urządzeń mobilnych (tabletów, telefonów) na kwotę minimum 10 000 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu nie żąda dokumentów i oświadczeń w przedmiotowym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla każdej z części zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie żąda przedłożenia wraz ofertą dokumentów przedmiotowych. W formularzu ofertowym wykonawca jest jedynie zobowiązany do oświadczenia posiadania przez przedmiot zamówienia konkretnych parametrów i posiadania konkretnych właściwości, w tym odnoszących się do deklaracji i certyfikatów. Zamawiający może żądać wglądu do konkretnych certyfikatów (deklaracji) na etapie odbioru przedmiotu zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

nie dotyczy


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Dla części 1: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagany okres (5 lat) - maksymalnie 20% o 1 rok - 10% o 2 lata i więcej - 20% 3) Parametry techniczne sprzętu wyższe niż wymagane - maksymalnie 20%, w tym: - procesor wynik w teście SPECrate2017_int_base - maksymalnie 10%: w przedziale od 128 do 140 - 2% w przedziale od 141 do 160 - 5% w przedziale powyżej 160 - 10% - większa ilość pamięci RAM - maksymalnie 5% o 32 GB - 2% o 64 GB - 3% o 96 GB - 4% o 128 GB i powyżej - 5% - większa ilość dysków twardych (dyski zapasowe) - maksymalnie 5% o 2 sztuki - 2% o 3 sztuki - 3% o 4 sztuki - 5% Dla części 2: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagany okres (5 lat) - maksymalnie 20% o 1 rok - 10% o 2 lata i więcej - 20% 3) Parametry techniczne sprzętu wyższe niż wymagane - maksymalnie 20%, w tym: - procesor wynik w teście SPECrate2017_int_base - maksymalnie 10%: w przedziale od 128 do 140 - 2% w przedziale od 141 do 160 - 5% w przedziale powyżej 160 - 10% - większa ilość pamięci RAM - maksymalnie 5% o 64 GB - 3% o 128 GB i powyżej - 5% - większa ilość dysków twardych (dyski zapasowe) - maksymalnie 5% o 2 sztuki - 2% o 3 sztuki - 3% o 4 sztuki - 5% Dla części 3: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagany okres (5 lat) - maksymalnie 30% o 1 rok - 10% o 2 lata - 20% o 3 lata - 30% 3) Parametry techniczne sprzętu wyższe niż wymagane - większa ilość dysków twardych - maksymalnie 10% o 2 sztuki - 2% o 3 sztuki - 3% o 4 sztuki - 5% o 5 sztuk - 7% o 6 sztuk i więcej - 10% Dla części 4: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagany okres (3 lata) - maksymalnie 20% o 1 rok - 10% o 2 lata lub więcej - 20% 3) Parametry techniczne sprzętu wyższe niż wymagane - maksymalnie 20%, - procesor (wynik w teście PassMark CPU Mark) - maksymalnie 10%: od 7500 pkt. do 7800 pkt. - 3% od 7801 pkt. do 8100 pkt. - 6% powyżej 8100 pkt. - 10% - większa ilość pamięci RAM - maksymalnie 5% o 8 GB - 2% o 16 GB i więcej - 5% - większa pojemność dysku SSD M.2 - 5% za 500 GB - 3% za 1 TB i więcej - 5% Dla części 5: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Okres wsparcia technicznego ponad wymagana okres (3 lata) - maksymalnie 30%, o 1 rok - 10% o 2 lata - 20% o 3 lata i więcej - 30% 3) wyższy wariant wsparcia technicznego niż wymagany - 10% Dla części 6: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagana okres (2 lata) - maksymalnie 40%, o 1 rok - 10% o 2 lata - 20% o 3 lata - 30% o 4 lata i więcej - 40% Dla części 7: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagana okres (3 lata) - maksymalnie 40%, o 1 rok - 10% o 2 lata - 20% o 3 lata - 30% o 4 lata i więcej - 40% Dla części 8: 1) Cena wykonania dostawy - 60% 2) Gwarancja ponad wymagana okres (2 lata) - maksymalnie 30%, o 1 rok - 10% o 2 lata - 20% o 3 lata i więcej - 30% 3) Parametry techniczne sprzętu wyższe niż wymagane - maksymalnie 10% - wynik w teście Geekbench 5 Multi-Core Score - maksymalnie 5% od 4100 pkt. do 4150 pkt. - 2% powyżej 4150 pkt.- 5% - wynik w teście Geekbench 5 Single-Core Score - maksymalnie 5% od 1500 pkt. do 1550 pkt. - 2% powyżej 1550 pkt.- 5%

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: a) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) zmian sposobu wykonywania dostawy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, e) zmiany modelu lub typu sprzętu lub jego konfiguracji, w sytuacji, gdy dany sprzęt (element) został wycofany z użytku lub zastąpiony nowszym o nie gorszych parametrach i nie wpływa to na ocenę dokonaną w ramach kryteriów oceny ofert; f) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawcy. g) zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej wysokości dla Wykonawcy; h) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-11-20

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Serwery - Typ 2


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.