Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Terespol Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Miasto Terespol

Przetarg Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Terespol w roku 2021

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-11-24

Ogłoszenie nr 608618-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Terespol

21-550 Terespol

ul. Czerwonego Krzyża 26

833 752 036

um@terespol.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 608618-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Terespol

Regon: 52917200000000

ulica: ul. Czerwonego Krzyża

Numer domu: 26

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 21-550

Miejscowość: Terespol

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 833 752 036

e-mail: um@terespol.pl

Fax: 833 752 327

Adres strony internetowej (URL): www.um@terespol.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.um@terespol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.um@terespol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

PISEMNIE

Adres:

Urzad Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Terespol w roku 2021.

Numer referencyjny:

IP.271.18.2020.JL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Terespol w roku 2021 w zakresie: 1. Sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości; 2. Wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów: a) wyposażenia właścicieli nieruchomości objętych zbiórką odpadów w worki niezbędne do gromadzenia odpadów segregowanych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca przekaże worki do wskazanych gospodarstw domowych i zaopatrzy je w sposób następujący: worki 110 l - (1 szt./gospodarstwo domowe jednorodzinne - na papier i makulaturę), worki 110 l - (1 szt./gospodarstwo domowe jednorodzinne - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe), worki 110 l - (1 szt./gospodarstwo domowe jednorodzinne - na szkło), worki 80 l - ( 1sz./gospodarstwo domowe jednorodzinne - na popiół). Worki powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i na rozciąganie oraz mocny i trwały zgrzew. Worki powinny posiadać nadruk określający, jakie odpady w nim umieszczać. b) w dniu odbioru odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wykonawca przekaże właścicielowi nieruchomości kolejne worki celem uzupełnienia. Worki 110 l - (gospodarstwo domowe jednorodzinne - na tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe) powinny być uzupełniane, co najmniej raz na miesiąc, worki 110 l - (gospodarstwo domowe jednorodzinne - na papier i makulaturę) powinny być uzupełniane, co najmniej raz na kwartał, worki 110 l - (gospodarstwo domowe jednorodzinne - na szkło) powinny być uzupełniane, co najmniej raz na kwartał oraz worki 80 l - (gospodarstwo domowe jednorodzinne - na popiół) powinny być uzupełniane raz na miesiąc. Ilość niezbędnych do uzupełnianych worków określi właściciel nieruchomości. 2) odbioru od właścicieli nieruchomości całej masy zebranych selektywnie odpadów komunalnych wg wykazu nieruchomości, tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, popiołu, odpadów ulegających biodegradacji, zmieszanych odpadów komunalnych - zgodnie z ustalonym harmonogramem. 3) odbioru odpadów zebranych selektywnie w punktach selektywnej zbiórki odpadów, 4) wykonywania usługi w terminach ustalonym przez gminę, tj.: a) odbiór odpadów z terenów zabudowy jednorodzinnej będzie realizowany w sposób następujący: - tworzywa sztuczne i opakowania metalowe - jeden raz w miesiącu; - papier i tektura - jeden raz na kwartał; - popiół musi być odbierany w miesiącach wrzesień - kwiecień z częstotliwością, co najmniej raz w miesiącu; - szkło musi być odbierane, co najmniej raz na kwartał; - odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych musza być odbierane w okresie od kwietnia do października, co 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca dwa razy w miesiącu; - odpady komunalne ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych - w okresie od kwietnia do października raz w miesiącu. - meble i odpady wielkogabarytowe - muszą być odbierane po telefonicznym zgłoszeniu; - odpady zmieszane musza być odbierane, co najmniej raz w miesiącu, a w miesiącach kwiecień - październik razy na dwa tygodnie; b) odbiór odpadów z terenów zabudowy wielorodzinnej będzie realizowany w sposób następujący: - odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych - co najmniej jeden raz w tygodniu; - tworzywa sztuczne i opakowania metalowe - co najmniej jeden raz w tygodniu; - papier i tektura - co najmniej jeden raz w miesiącu, - szkło opakowaniowe - co najmniej jeden raz w miesiącu, - meble i odpady wielkogabarytowe - muszą być odbierane po telefonicznym zgłoszeniu; - odpady komunalne ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych - w okresie od kwietnia do października raz w miesiącu, - odpady zmieszane musza być odbierane, co najmniej jeden raz w tygodniu; 5) przekazywanie zebranej masy odpadów do instalacji komunalnych 6) przekazywania sprawozdawczości: a) sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa b) uzyskania od prowadzącego instalacje komunalne i dostarczenia Zamawiającemu rocznej informacji za rok ubiegły o: - uzyskaniu poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; - uzyskaniu poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; - masie odpadu o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, c) przekazywania Zamawiającemu na bieżąco informacji o właścicielach nieruchomości, którzy gromadzili odpady komunalne sposób nie selektywny, właścicielach, którzy segregują odpady w sposób niewłaściwy oraz ilościach i rodzajach odebranych odpadów. 7) zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarówno odebranych z nieruchomości zamieszkanych oraz z punktów selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), b) planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 r. - uchwała Nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), d) Uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miasta Terespol z dnia 10 września 2020 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol. e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2167), f) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r, poz. 2412), 8) osiągnięcie wskaźników: a) odzysku lub unieszkodliwiana zebranych odpadów komunalnych, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła - w wysokości min. 50% w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych; b) poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych - w wysokości min. 70% w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów budowlanych; c) dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku rozliczeniowym - w wysokości min. 35%. 2. Urządzenia i wyposażenia punku selektywnej zbiórki odpadów w Mieście Terespol. 1) Wykonawca urządzi do dnia 15 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Terespol punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK), który będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca zapewnieni obsługę i nadzór nad PSZOK poprzez własnych pracowników. Wykonawca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy odbierać odpady gromadzone w kontenerach i pojemnikach PSZOK, tj: - min. 1 kontener na odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych o poj. 7 m3, min. 1 kontener o poj. 7 m3 lub utwardzony boks do gromadzenie szkła, utwardzony boks do gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, pojemnik na zużyte baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, min. 1 kontener o poj. 7 m3 lub utwardzony boks do gromadzenie plastiku i makulatury, min 1 pomieszczenie magazynowe do gromadzenia sprzętu RTV AGD o min. pow. 25 m2, min 1 kontener lub pomieszczenie magazynowe na opony, wyposażenie PSZOK w wagę samochodową. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kontenerów / pojemników w zakresie wskazanym powyżej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raz w miesiącu Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające tą czynność, tj. karty przekazania odpadów. W ramach funkcjonowania PSZOK Wykonawca zapewni obsługę 4 szt. pojemników stanowiących własność zamawiającego przeznaczonych do zbiórki przeterminowanych leków, które znajdują się w aptekach na terenie Miasta Terespol - pojemniki będą opróżniane z częstotliwością raz na kwartał. 2) Planowane szacunkowe ilości odpadów pochodzących z PSZOK w skali 1 roku. - odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych - ok. 46,00 t. - gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe - ok. 50,00 t. - papier makulatura - ok. 25,00 t. - szkło - ok. 35,00 t. - odpady elektryczne i elektroniczne - ok. 6,00 t. - zużyte opony ok. 4,00 t. - odpady wielkogabarytowe ok. 28,00 t. - popioły z palenisk domowych ok. 50,00 t. - przeterminowane leki ok. 0,20 t. 3) Wykonawca zagospodaruje odpady komunalne zebrane w punktach selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanymi w dziale I, ust. 1 pkt. 7, mając na celu osiągnięcie wskaźników odzysku lub unieszkodliwiana zebranych odpadów komunalnych określonych w dziale I ust. 1, pkt. 8.

II.5) Główny kod CPV

90500000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV90511000-290512000-990513100-790535000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkanych w ramach, której odebrał odpady o łącznej ilości, co najmniej 500 Mg. b) dysponuje, co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - co najmniej jednym pojazdem do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie administracyjnym Gminy Miasto Terespol lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miasto Terespol (liczoną wg wskazań licznika samochodu).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 9.1.1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.), 9.1.2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce transportującego odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm..), 9.1.3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9.1.4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty. 1) trwałej zmiany harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 2) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji określonej w §9 ust. 7. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. a) W przypadkach, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. b) W przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej. c) Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 7) w zakresie zaistnienia jakiejkolwiek zmiany ustawodawstwa regulującego materię odpadów i ich utylizacji lub zmiany cen i zasad przyjmowania odpadów przez instalacje komunalne. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4. e) jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z art.144 ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 4. Zmiana umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów. 5. Zmiana wynagrodzenia, zmiana stawek podatków i usług, zmiana podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy nie traktuje się, jako zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-11-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Terespol aktulane przetargi na Usługi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.