Dzisiaj jest: 16.1.2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Najem lokalu użytkowego w Poznaniu

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu,
na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla:

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
NA OKRES 3 LAT
PRZEDMIOTEM NAJMU JEST:
Lokal użytkowy znajdujący się w dwóch budynkach przy:
ul. Marszałka Piłsudskiego 1 oraz przy pl. Fryderyka Chopina 15 w Nowym Tomyślu
- powierzchnia: 88,93 m2
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
instalacja wodno-kanalizacyjna - indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków
instalacja gazowa - indywidualna umowa na dostawę gazu
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 6.940,00 zł
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 26,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2018 r.
ZASADY NAJMU
1) Umowa najmu obowiązywać będzie przez okres 3 lat.
2) Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana jeden raz w roku, zgodnie z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym ww. wskaźnik.
3) Miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry do dziesiątego dnia miesiąca.
4) Wszelkie prace remontowe w lokalu wymagają zgody wynajmującego.
5) Za pisemną zgodą wynajmującego, najemca może przeprowadzić prace adaptacyjne w przedmiotowym lokalu i dokonywać ulepszeń.
6) Najemca bez zgody wynajmującego nie może oddać przedmiotu najmu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.
7) Najemca zobowiązany jest do ponoszenia podatku od nieruchomości za przedmiot najmu.
WARUNKI PRZETARGU
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu – zwanego dalej Przedsiębiorstwem – najpóźniej w dniu przetargu w godz. 7.00 – 9.30 z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na lokal użytkowy przy …….”, lub najpóźniej w przeddzień przetargu na rachunek organizatora przetargu nr 64 1090 1388 0000 0000 3800 9099.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu w pokoju nr 11.
Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
1) dowód tożsamości;
2) w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika;
4) oświadczenie, że stawający do przetargu nie zalega z zapłatą czynszu za inny lokal wynajmowany od Gminy;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym najmu lokalu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
6) dowód wpłaty wadium – na żądanie komisji.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu.
Wadium zwraca się:
1) uczestnikowi, który nie wygrał przetargu;
2) osobie, która nie zgłosiła się do przetargu;
3) uczestnikom przetargu w razie odwołania bądź unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;
4) osobie, która wygrała przetarg, lecz nie zawarła umowy najmu z przyczyn, za które odpowiada organizator przetargu.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia wyboru najemcy lub zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności - na rachunek bankowy lub w kasie Przedsiębiorstwa.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym przez wynajmującego.
Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu w pokoju nr 14, w tym można zapoznać się z treścią umowy najmu na lokal użytkowy, lub pod tel. 61 442 23 91. Przedsiębiorstwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33
Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu oraz na stronach www.nowytomysl.pl,www.zgm.nowytomysl.pl
a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i Przedsiębiorstwa.
Odwołanie przetargu może nastąpić bez podania przyczyny w każdym czasie.
Nowy Tomyśl, dnia 20 kwietnia 2018 r.
Prezes Zarządu
(-) Adam Janelt

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.