Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Kołobrzeg Najem czterech pojazdów typu śmieciarka z zabudową dwukomorową

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Najem czterech pojazdów typu śmieciarka z zabudową dwukomorową i jednokomorową

Kody CPV: 34144510-6 (Pojazdy do transportu odpadów),34144511-3 (Pojazdy do zbierania odpadów),34144510-6 (Pojazdy do transportu odpadów),34144511-3 (Pojazdy do zbierania odpadów),34144510-6 (Pojazdy do transportu odpadów),34144511-3 (Pojazdy do zbierania odpadów),34144510-6 (Pojazdy do transportu odpadów),34144511-3 (Pojazdy do zbierania odpadów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/13/2021 10:51:57
Nr 2021/BZP 00031490

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031490/01 z dnia 04/13/2021 10:51:57

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
-

przetargi@zielen.kolobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem czterech pojazdów typu śmieciarka z zabudową dwukomorową i jednokomorową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: BZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330256540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Dywizji Piechoty 60

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 048943533230

1.5.8.) Numer faksu: +48943533251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zielen.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem czterech pojazdów typu śmieciarka z zabudową dwukomorową i jednokomorową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c880399e-9c2d-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., składa się pod rygorem nieważności, w:1.1 formie elektronicznej 1.2 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.3) W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie:elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja".4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję "Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki "Korespondencja". 6) Ogólne zasady korzystania z Platformy opisane są w Rozdz.8 SWZ;7) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Miejskiego Zakładu, Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl;8) Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdz.8 SWZ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 1 dotyczy najmu pojazdu typu śmieciarka z zabudową dwukomorową o pojemności skrzyni ładunkowej od 21 m3 do 24 m3.Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 2 dotyczy najmu pojazdu typu śmieciarka z zabudową dwukomorową o pojemności skrzyni ładunkowej od 20 m3 do 24 m3.Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 3 dotyczy najmu pojazdu typu śmieciarka z zabudową dwukomorową o pojemności skrzyni ładunkowej od 18 m3 do 21 m3.Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 4 dotyczy najmu pojazdu typu śmieciarka z zabudową jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej od 20 m3 do 24 m3.Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty i jakości (wyposażenia). Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. 17 SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Formularz cenowy, Opis warunków technicznych i innych wymagań technicznych dotyczących oferowanego pojazdu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu.2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.3. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdu w trakcie obowiązywania umowy pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego, o ile pojazd ten spełniał będzie wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz niniejszą umową, o nie gorszych parametrach niż oferowane w ofercie przetargowej. Zmiana ta nie może powodować zmiany wysokości miesięcznego czynszu za najem pojazdu, o którym mowa w § 4 ust. 1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:1) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania Umowy po stronie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksy Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami,Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 4 dopuszczalna jest jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tych punktach mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu :a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie,b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia,Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy zawarte w § 91 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Informacje o środkach ochrony prawnej zawarto w Rozdz.19 SWZ.2) Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy- Srodki ochrony prawnej (atr.505 i nast. ustawy Pzp)


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kołobrzeg przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.