Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Radom Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kody CPV: 34114121-3 (Karetki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/13/2021 11:13:11
Nr 2021/BZP 00031548

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031548/01 z dnia 04/13/2021 11:13:11

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

26-617 Radom

Aleksandrowicza 5
-

dzp@wss.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670209356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-617

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wss.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5fed396-9c38-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004006/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa dwóch ambulansów transportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mss.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów luboświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej poprzez platformę Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link:https://mss.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=mss

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. 3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innychinformacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę Marketplanet OnePlace.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniumusi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452). 6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.341.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 384709,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. ambulansów transportowych wraz zwyposażeniem szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SWZ. 2. Zaoferowany sprzętmedyczny musi spełniać wymagania oraz musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie zustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)3.Zaoferowane Ambulanse muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu MinistraInfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów orazzakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022) oraz wymagania określonerozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczeniasystemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowaniaczłonków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382). 4. Zaoferowaneambulanse wraz ze sprzętem medycznym muszą spełniać wymagania norm PN EN1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu min. typu A2) i PN EN 1865 - Pojazd fabrycznie nowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymogi oraz jestdopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobachOgłoszenie nr 2021/BZP 00022394/01 z dnia 2021-03-242021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawymedycznych (Dz. U. z 2020r., poz.186 z późn. zm.) a w szczególności:- spełniają tzw.wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającymwymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania,opakowania i oznakowania tych wyrobów,- wystawiono dla nich deklarację zgodności, -oznakowano je znakiem zgodności CE.Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienionedokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1 poz. " 1"). b) Katalogi lub opisytechniczne w języku polskim potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczneprzedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SWZ. (Wykonawca musi czytelnieoznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu np. 1.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przezZamawiającego, o których mowa w :a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzpb) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawypzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkazapobiegawczego UWAGA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musizłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. oświadczeniaWykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupykapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.UWAGA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. odpisu lub informacji z KrajowegoRejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; UWAGA W przypadku Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informa

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymogi oraz jestdopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobachOgłoszenie nr 2021/BZP 00022394/01 z dnia 2021-03-242021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawymedycznych (Dz. U. z 2020r., poz.186 z późn. zm.) a w szczególności:- spełniają tzw.wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającymwymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania,opakowania i oznakowania tych wyrobów,- wystawiono dla nich deklarację zgodności, -oznakowano je znakiem zgodności CE.Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienionedokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1 poz. " 1"). b) Katalogi lub opisytechniczne w języku polskim potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczneprzedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SWZ. (Wykonawca musi czytelnieoznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu np. 1.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymogi oraz jestdopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobachmedycznych (Dz. U. z 2020r., poz.186 z późn. zm.) a w szczególności:- spełniają tzw.wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającymwymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania,opakowania i oznakowania tych wyrobów,- wystawiono dla nich deklarację zgodności, -oznakowano je znakiem zgodności CE.Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienionedokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1 poz. " 1"). b) Katalogi lub opisytechniczne w języku polskim potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczneprzedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SWZ. (Wykonawca musi czytelnieoznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu np. 1.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace.2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - wzór oświadczeniao niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załączniknr 1 do SWZ. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy zWykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonaców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu. 3. Wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotuzamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy orazoświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych przedmiotuzamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzone wg wzoru stanowiącegoZałącznik nr 3 do SWZ. 4. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy pzp od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jakrównież podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawcazamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazaniaprzez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dostępnym na platformie zakupowej:https://mss.ezamawiajacy.pl/, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 5. Wcelu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jegoreprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego RejestruSądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwegorejestru. UWAGA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lubinformację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. 6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wustępie powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tychdokumentów. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środkówdowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, pod określonymi adresamiOgłoszenie nr 2021/BZP 00022394/01 z dnia 2021-03-242021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyinternetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać odwykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przezzamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 8. Jeżeli w imieniuWykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika zdokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lubinnego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wprzypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzieleniezamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust.ust. 2 u.p.z.p.) - dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/wWykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego.Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującejwspółpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowęspółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.Dokument pełnomocnictwamusi zawierać minimalne postanowienia określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którymmowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio dowykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wszelka korespondencjaprowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciemumowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tychWykonawców. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przezposzczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowychzadań dotyczących: a) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówieniana dostawy. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału wpostępowaniu w jakim każdy z Wykonaców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostepowaniu. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponosząsolidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 2 do SWZ - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mss.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Radom przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.