Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Ciechanowiec Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą

Kody CPV: 34144500-3 (Pojazdy do transportu odpadów i ścieków),34114000-9 (Pojazdy specjalne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/13/2021 12:19:55
Nr 2021/BZP 00031726

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031726/01 z dnia 04/13/2021 12:19:55

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Ciechanowiec

18-230 Ciechanowiec

Mickiewicza
-

info@ciechanowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 501721100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26d915bb-7a77-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001275/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wozu asenizacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/zamowienia-publiczne-2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie "korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania ) za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji) lub dostępnego na ePUAP, 2) drogą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl , przy czym sposób komunikacji wskazany w niniejszym podpunkcie nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w ppkt 1. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). 7. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta orazpodmiotowe środki dowodowe muszą być składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu jest: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowana przez Burmistrza Ciechanowca.2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - Wiśniewska Dorota, za pomocą adresu e-mail: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 w 35.3. Administrator danych osobowych - Gmina Ciechanowiec - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją mycia studzienek oraz zamontowaną czołownicą" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną "ustawa Pzp".5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (Administrator może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego), prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (art.17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (art. 21 RODO).3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.4. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego /nie starszy niż 2021 rok/ samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą/ na potrzeby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu. Podwozie, kabina i silnik muszą pochodzić od jednego producenta. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.)Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617) oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 2. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym. 3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 dostawy polegającą na dostawie fabrycznie nowego samochodu z nową zabudową asenizacyjną.Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i załączonych dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Wykaz min trzech dostaw podobnego rodzaju pojazdów, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.Wypełniona specyfikacja parametrów technicznych załącznik nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowaniaWykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.3.Pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych, lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, 4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 455ustawy prawo zamówień publicznych . 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto pozostaje bez zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnioną specyfikację parametrów technicznych( załącznik nr 1 do SWZ)Oświadczenie Wykonawcy o montażu zaoferowanych podzespołów, których karty katalogowe zostały dołączone do oferty wykonawca dostarczy razem z przedmiotem zamówienia.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Ciechanowiec przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.