Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Toruń Pozimowe oczyszczanie chodników komunalnych oraz przejść dla pieszych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Pozimowe oczyszczanie chodników komunalnych oraz przejść dla pieszych znajdujących się przy chodnikach na terenie miasta Torunia

Kody CPV: 90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/13/2021 12:23:53
Nr 2021/BZP 00031741

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031741/01 z dnia 04/13/2021 12:23:53

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

87-100 Toruń

Grudziądzka 159
-

sekretariat@mpo.torun.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pozimowe oczyszczanie chodników komunalnych oraz przejść dla pieszych znajdujących się przy chodnikach na terenie miasta Torunia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870525973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 0566398119

1.5.8.) Numer faksu: 0566398120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mpo.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pozimowe oczyszczanie chodników komunalnych oraz przejść dla pieszych znajdujących się przy chodnikach na terenie miasta Torunia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef53041e-9b86-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres strony internetowej: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego".2) Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej. 3) Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://mpotorun.ezamawiajacy.pl. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. 4) Wykonawca po wybraniu opcji "przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie "zarejestruj się". Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - platforma zakupowa, nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf. 7) Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej, a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl.8) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania: -utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; -umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; -umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; -zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, nr tel.: 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń jest Pan Mariusz Andryszak, adres e-mail: iod@mpo.torun.pl;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr POC.ZP-4.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;3. Administrator danych osobowych - zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna -Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POC.ZP-4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Prawobrzeże Wschód - Północ - w szacunkowej ilości 320 623 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Centrum - w szacunkowej ilości 343 163 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Lewobrzeże Zachód - w szacunkowej ilości 160 695 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Lewobrzeże Wschód - w szacunkowej ilości 104 977 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Prawobrzeże Wschód - Południe - w szacunkowej ilości 131 142 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozimowe oczyszczanie - Prawobrzeże Zachód - w szacunkowej ilości 242 991 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C = [cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej] x 100 pkt. Najkorzystniejszą ofertą w danej części będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek dotyczący posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000,00 zł;4) zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:a) w części 1: -dwoma ciągnikami niezbędnymi do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnych-niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty);b) w części 2: -dwoma ciągnikami niezbędnymi do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnych-niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty);c) w części 3: -jednym ciągnikiem niezbędnym do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnych-niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty);d) w części 4: -jednym ciągnikiem niezbędnym do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnych-niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty);e) w części 5: -jednym ciągnikiem niezbędnym do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnych-niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty);f) w części 6: -jednym ciągnikiem niezbędnym do wykonania zamówienia-jednym pojazdem dostawczym niezbędnym do wykonania zamówienia-trzema pracownikami do wykonania usług pozimowego ręcznego doczyszczania miejsc trudno dostępnychniezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia (np. miotły, łopaty).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;-Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;-Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; -dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej lub innym dokumentem, który wskazuje na aktualność ww. ochrony;-wykaz narzędzi (ciągników, pojazdów dostawczych) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.-oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.;-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;-W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;-W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej, co najmniej: 1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 454-455 ustawy Pzp i mogą dotyczyć:1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Toruń przetargi na Usługi

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.