Dzisiaj jest: 9.5.2021, imieniny: Grzegorza, Karoliny, Karola

Przetarg na dostawę środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej.

Kody CPV: 39830000-9 (Środki czyszczące),33763000-6 (Ręczniki papierowe do rąk),39831600-2 (Środki do czyszczenia toalet),39830000-9 (Środki czyszczące),33761000-2 (Papier toaletowy),33763000-6 (Ręczniki papierowe do rąk),39832000-3 (Produkty do zmywania naczyń)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/13/2021 18:43:05
Nr 2021/BZP 00032017

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032017/01 z dnia 04/13/2021 18:43:05

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POLITECHNIKA OPOLSKA

45-758 Opole

Prószkowska 76
-

a.jucha@po.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA OPOLSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prószkowska 76

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4498179

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.jucha@po.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości i higieny na potrzeby Politechniki Opolskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9c42f06-9c82-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001964/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Środki czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.po.opole.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.po.opole.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://po-opole.ezamawiajacy.pl. zwanej dalejplatformą. 2.Informacje ośrodkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiającybędzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych iorganizacyjnych sporządzania,wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:1) zamawiającybędzie się komunikował z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się podadresem:https://poopole.ezamawiajacy.pl.2) wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania,wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a)zgłoszenie do postępowania wymagazalogowania wykonawcy do systemu https://po- opole.ezamawiajacy.pl.b)wykonawca po wybraniu opcji"Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawiahasło,następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie"zarejestruj się";c)rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tymzamawiający zalecawykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożeniaoferty w postaci elektronicznej; wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnegootrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należyskontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu; d)po założeniu kontawykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między zamawiającym awykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formieelektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń orazinformacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki "korespondencja"; e)wykonawcamoże zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać zapośrednictwem platformy zakupowej przez opcję"zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki"korespondencja". W celu zadania pytania zamawiającemu,wykonawca klika lewym przyciskiem myszyklawisz ZADAJ PYTANIE; powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy,temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodemweryfikującym z obrazka wykonawca klika klawiszPOTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzeniewysłania pytania poprzez komunikat systemowy"pytanie wysłane". 3) niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.: a)stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s; b)komputer klasy PC lub MAC, onastępującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10.0; d)włączona obsługaJavaScript;e) zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.4)dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki owielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,odp, doc, xls,ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,mp4, m4a,mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,TSL,XMLsig,XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc; 5) informacje natemat kodowania i czasu odbiorudanych: plik załączony przez wykonawcę na platformie zakupowej izapisany, widoczny jest wSystemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwośćotworzenia pliku dostępna jestdopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminuotwarcia ofert;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, kod pocztowy: 45-758 ul. Prószkowska 76, 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować podadresem e-mail: iod@po.opole.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 74 ustawy p.z.p. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronieadministratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lubdaty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/D/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1- środki czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego - stanowiące załącznik 1 a

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy,która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków we wszystkich kryteriachprzedstawionych w niniejszej specyfikacji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnychkryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie zzasadami arytmetyki.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnieńdotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.Zamawiający udzieli zamówieniaWykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy,która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków we wszystkich kryteriachprzedstawionych w niniejszej specyfikacji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnychkryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie zzasadami arytmetyki.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnieńdotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.Zamawiający udzieli zamówieniaWykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - środki czystości i higieny - stanowiące załącznik 1b (tabela 1 i 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma najwyższąilość punktów w wyniku sumowania punków we wszystkich kryteriach przedstawionych wniniejszej specyfikacji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofertbędzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Wtoku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczącychtreści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma najwyższąilość punktów w wyniku sumowania punków we wszystkich kryteriach przedstawionych wniniejszej specyfikacji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofertbędzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Wtoku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczącychtreści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ospełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziałuw postępowaniu.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dozłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środkówdowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowewymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie doudziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 5 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składadokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całościlub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osobyalbo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz innedokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacjielektronicznej dopuszczonych w SWZ. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcymmuszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy potwierdzające, że dostawaodpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj.: Opis przedmiotu zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych odpowiedniośrodków czystości i higieny, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wgpostawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) np.: na konkretny wyrób,nazwanie, typ, model, nazwy producenta, wskazanie parametru -zgodnie i odpowiednio zzałącznikiem nr 1a dla części nr 1, załącznikiem nr 1b dla części nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie i odpowiednio z załącznikiem nr 1a dla części nr 1,załącznikiem nr 1b dla części nr 2 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Wraz zofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ;2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio załącznik 1a dlaczęści nr 1, załącznik 1b dla części nr 2 do SWZ o którym mowa wRozdziale X ust. 5.3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiedniepełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniwykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy p.z.p. oraz wskazanym we WzorachUmowy, stanowiących załącznik 2a dla części nr 1, załącznik 2b dla części nr 2 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://po-opole.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówUstawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.22. Osobąuprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: mgr Agnieszka Jucha, tel.77/4498179, e-mail: a.juch@po.edu.pl.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem wpostępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawcaskładający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Opole przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.