Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Krosno Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej

Kody CPV: 45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45222000-9 (Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej),45231000-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45330000-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne),45500000-2 (Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej),71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/30/2021 09:43:38
Nr 2021/BZP 00024967

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024967/01 z dnia 03/30/2021 09:43:38

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57
-

sezam.szpital@krosno.med.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korczyńska 57

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134378497

1.5.8.) Numer faksu: 134378497

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sezam.szpital@krosno.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26c2bce2-9136-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego). Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. system operacyjny Windows 7 i późniejszeb) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre). w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web. oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. 18. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 12. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na Platformę uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): a) dokumenty w formacie "pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES; b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/215/12/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych związanych z przebudową terenu zewnętrznego w tym: budowa lub przebudowa placów, placu ppoż., dróg, dojść ppoż., chodników, parkingów i ukształtowania terenu, zagospodarowanie terenów zielonych, odprowadzenie wód opadowych, oświetlenie terenu, montaż szlabanu drogowego, wymiana przyłącza tlenu medycznego i remont przyłącza kanalizacji sanitarnej a także wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i ziemnych związanych z budową i przebudową wyjść ewakuacyjnych z budynku oraz przebudową przejścia ppoż. w poziomie "0" budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 w ramach zadania: "Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej". W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach, SWZ oraz wszelkie inne prace w obrębie budynku i w samym budynku, instalacjach wewnętrznych oraz sieciach uzbrojenia terenu Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania realizowanego zakresu robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczy:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresiec) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złd) zdolności technicznej lub zawodowej:1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto 2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:. Kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa . Kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżynieryjnej w branży drogowej, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa . Kierownika robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa . Kierownika robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ? Stosownie do art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.? W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.? Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.).? Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:a) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym w Załączniku nr 6 do SWZ (aktualne na dzień złożenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego, - załącznik nr 2A do SWZ2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień - załącznik nr 2B do SWZ3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych do złożenia wraz z ofertą, na potwierdzenie, zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego: a) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej" - załącznik nr 7 do SWZ b) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 9 do SWZc) Wykaz rozwiązań równoważnych - załącznik nr 11 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje wezwanie do ich złożenia lub uzupełnienia na podst. art. 107 ust 2 ustawy Pzp w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. 1 do SWZ2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno posiadać taką samą formę jak oferta, tj w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym przez podmiot udostępniający zasoby), oświadczenie składa każdy z Wykonawców.5. Następujące przedmiotowe środki dowodowe:a) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej" - załącznik nr 7 do SWZ b) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 9 do SWZc) Wykaz rozwiązań równoważnych - załącznik nr 11 do SWZ6. Wpis do KRS lub CEiDG/Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. (jeżeli dotyczy)8. W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z projektowanych postanowień umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3 wykonawców z najniższą ceną

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres 28 tygodni, nie później niż do dnia 30.11.2021r. Dalsze warunki realizacji zamówienia reguluje wzór projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku nienależytego dokonania wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z nienależytym dokonaniem wizji lokalnej. Po odbyciu wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbycie wizji lokalnej (załącznik nr 9 do SWZ), otrzymania podpisu i złożenia dokumentu wraz z ofertą. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego wskazani są w rozdziale XVII SWZ.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Krosno przetargi na Roboty budowlane

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.