Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj"

Kody CPV: 45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane),45215000-7 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej),45223500-1 (Konstrukcje z betonu zbrojonego),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45232150-8 (Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody),45232460-4 (Roboty sanitarne),45261000-4 (Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty),45262300-4 (Betonowanie),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45312310-3 (Ochrona odgromowa),45330000-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne),45332300-6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne),45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej),45443000-4 (Roboty elewacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/05/2021 22:25:25
Nr 2021/BZP 00027647

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027647/01 z dnia 04/05/2021 22:25:25

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Drohiczyn

17-312 Drohiczyn

J.I.Kraszewskiego 5
-

arek@drohiczyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drohiczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I.Kraszewskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Drohiczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 65 65 269

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arek@drohiczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-509c484e-963e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji orazprzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane wustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.W postępowaniu oudzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogąelektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal 3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAPma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dokomunikacji. 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencjielektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaludostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.5.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązujesię korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 6. Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowychśrodków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych wpostępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8. W postępowaniu o udzieleniezamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa sięelektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocątego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszympostępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 9. Dokumentyelektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przezWykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzeniadokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musibyć zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie. 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się zWykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych wSWZ.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych osobowychjest Burmistrz Drohiczyna, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn; tel. 85 656 52 60; fax 85 655 7080, www.drohiczyn.pl um@drohiczyn.pl;2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, zktórym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@drohiczyn.pl 3)Pani/a dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego; 4)odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.5)Pani/a daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/a danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego;7)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8)posiada Pan/i:a)na podstawie art. 15 RODO prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawawymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pan/izobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleniezamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/idotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/u:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; 10) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne zRODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.4.2021.AŻ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj. Opis dokumentacji technicznej: Dokumentacja techniczna powinna zawierać: - 4 egz. projektu budowlanego wraz uzgodnieniami, - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami, - 1 egz. STWIORB zawierający wytyczne dla każdej z branż,- 1 egz. wersja elektroniczna Opis robót budowlanych: Budynek do wykonania w stanie deweloperskim o konstrukcji murowanej , wykonanie posadzek betonowych, tynkowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej bez lamp oświetleniowych, instalacji wodno-kanalizacyjna wewnętrznej (bez białego montażu), wraz z przyłączem i zbiornikiem szczelnym bezodpływowym 9 m3. Świetlica ocieplona styropianem o grubości 20 cm wraz z elewacją tynkową (kolor do uzgodnienia Zamawiającym). Zamawiający dopuszcza również konstrukcję szkieletową z płyty warstwowej. Powstały budynek powinien mieć izolacyjność termiczną zgodnie z warunkami technicznymi z 2021 r.Wybudowana świetlica dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.Uwaga: W skład przedmiotowego zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie terenu. Budowa przyłącza wodociągowego po stronie Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pfu oraz załączniku nr 8.1 OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232460-4 - Roboty sanitarne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) - waga 60% Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzorucena najniższa bruttoC = cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%"Okres gwarancji" (G) - wagakryterium 40 %.Zamawiający w kryterium "Okres gwarancji" przyznawać będzie następującepunkty:- 3 lata gwarancji - 0 pkt- 4 lata gwarancji - 20 pkt- 5 lat gwarancji - 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "Okres gwarancji" (G)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną inwestycję (zadanie) dotyczącą budowy, przebudowy, remontu, lub modernizacji budynku w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości zadania co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są? referencje bądź? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać? tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samejgrupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust.6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowychśrodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że roboty budowlane, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jestzgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskichEuropejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską ocenątechniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systememreferencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy,oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczącychwydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust.6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowychśrodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że roboty budowlane, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jestzgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskichEuropejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską ocenątechniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systememreferencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy,oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczącychwydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub innypodmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5do SWZ. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana dojego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z KrajowegoRejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innegowłaściwego rejestru.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiedniepełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dokumentpełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania wpostępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty. 2.Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia idokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brakpodstaw wykluczenia. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie składawykonawca, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3.Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.W odniesieniu do warunkudotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - spełnienie warunku wykazuje co najmniejjeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Zamawiający niedopuszcza łącznego spełnienia warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz w projektowanych postanowieniachumowy, stanowiących Załącznik nr 7.1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UMDrohiczyn/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Drohiczyn przetargi na Roboty budowlane

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.