Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Wrocław Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID Rozbudowa drogi

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID Rozbudowa drogi powiatowej 1941D i 1943D w miejscowości Łukaszowice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W - 395 w miejscowości Turów

Kody CPV: 71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/08/2021 13:20:54
Nr 2021/BZP 00029782

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

04/21/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029782/01 z dnia 04/08/2021 13:20:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Wrocławski

50-440 Wrocław

Tadeusza Kościuszki 131
-

zp@powiatwroclawski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID Rozbudowa drogi powiatowej 1941D i 1943D w miejscowości Łukaszowice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W - 395 w miejscowości Turów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 7222066

1.5.8.) Numer faksu: 71 7221706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID Rozbudowa drogi powiatowej 1941D i 1943D w miejscowości Łukaszowice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W - 395 w miejscowości Turów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-494a94ae-9867-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000770/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowywanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad pracami prowadzonymi w ramach budowy i modernizacji dróg powiatowych w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Użytkownikom zewnętrznym - Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.-pt.: 8:00 - 16:00; helpdesk@logintrade.net5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl;2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego - Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl; z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP.ZP.272.7.2021.II.DT Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W - 395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO9. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.7.2021.DT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie części(Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina"Część II - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina")Niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje:Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina"3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi Wykonawcy, w tym w zakresie z art. 438 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, został ujęty w oddzielnym załączniku 4 do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku 5 do SWZ - Opisie Technicznym oraz załączniku 6 do SWZ - Projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym. Szczegółowy zakres określono w SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Cena (A) - waga 60 %Doświadczenie projektanta (B) - waga 40 % tj.: doświadczenie projektanta (autor lub współautor lub sprawdzający) branży drogowej - w zakresie opracowania dokumentacji w zakresie budowy/ rozbudowy drogi publicznej na podstawie której uzyskano decyzję ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 4.Zdolności technicznej lub zawodowej - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji, w zakresie budowy/rozbudowy drogi publicznej na podstawie której uzyskano decyzję ZRID.Powyższy warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający zastrzega, że warunek udziału w postępowaniu opisany powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego powyżej zakresu robót. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres robót, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) koordynatorem projektu - osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania. b) co najmniej jedna osobą na stanowisku projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności - inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.c) co najmniej jedną osobą na stanowisku projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.d) co najmniej jedną osobą na stanowisku projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp:Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (o których mowa w poniższym pkt 8 i pkt 9 SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (załącznik 8 do SWZ).b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik 9 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ;2) Wypełniona Tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik 1.2. do SWZ3) Wypełniony formularz Kryteria po cenowe, stanowiący załącznik 1.3. do SWZ4) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;5) Wypełnione oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.6) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 7) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik 6 do SWZ).Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Usługi

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.