Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Piotrków Trybunalski Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Kody CPV: 45113000-2 (Roboty na placu budowy),45111000-8 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne),45111300-1 (Roboty rozbiórkowe),45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),45262522-6 (Roboty murarskie),45320000-6 (Roboty izolacyjne),45410000-4 (Tynkowanie),45431100-8 (Kładzenie terakoty),45442180-2 (Powtórne malowanie),45520000-8 (Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/22/2021 12:15:58
Nr 2021/BZP 00038629

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

05/07/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038629/01 z dnia 04/22/2021 12:15:58

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10
-

zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f94a4c9-a34e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001274/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa , tj. m.in.:.doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB.Zalecenia zamawiającego dotyczące podpisów:1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:dla dokumentów w formacie "pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,dokumenty w formacie innym niż "pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES,2) podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu "xml",3) podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie "pdf" lub "xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty wformacie innym niż "pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem złożenia oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp.1) łączny rozmiar wiadomości wraz z wszystkimi załącznikami przesyłanej przy użyciu poczty elektronicznej nie może przekraczać 50 MB, 2) wysłaniewiadomości pocztą elektroniczną nie jest jednoznaczne z jej doręczeniem zamawiającemu,3) w przypadku skorzystania z poczty elektronicznej zaleca się, aby wykonawca żądał niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez niego wiadomości.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym zuwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały oneuznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczeniaprzetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy zpostępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZ.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Poprzeczna 7 a ETAP I - obejmujący roboty remontowe:1. modernizacja zewnętrznej strefy wejściowej do budynku przedszkola,2. utwardzenia terenu przed budynkiem, remont ogrodzenia, modernizacja pochylni wraz zabudową obiektów małej architektury,3. remont tarasów, schodów zewnętrznych,4. termomodernizacja dachu budynku wraz z wymianą poszycia dachowego oraz obróbką blacharską, orynnowaniem, remontem kominów, ogniomurów wraz z usuwaniem azbestu itp.,5. remont - modernizacja przegród budowlanych piwnicy budynku tj. termomodernizacja ścian piwnic, osuszenie ścian piwnicy, zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, wymiana doświetlaczy okien piwnicznych oraz ich odwodnienie,6. drenaż opaskowy i kanalizacja deszczowa wokół budynku z odprowadzaniem do sieci KD,7. odtworzenie instalacji elektrycznej w piwnicach po wykonanych robotach,8. wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego.2) Dodatkowe wymagania dla zadania:1. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.2. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,3. Przeprowadzenie wizji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót i wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.4. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.5. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z budynku przedszkola z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczególności godziny wykonywania robót uciążliwych należy, przed ich podjęciem, uzgodnić z dyrekcją przedszkola.6. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd i dostarczyć go do zamawiającego.7. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi wykonawca, na własny koszt dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym zamawiającego. Po jego zakończeniu wykonawca niezwłocznie dostarczy zamawiającemu protokół z przeglądu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45113000-2 - Roboty na placu budowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442180-2 - Powtórne malowanie

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej:1. polegające na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków o wartości minimum 300 000 zł brutto każda - wg załącznika nr 5 do IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.2. polegające na dysponowaniu i skierowaniu do realizacji zamówienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności: ? kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej,? kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,? kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawczew specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.- wg załącznika nr 6 do IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do IDW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych, potwierdzający, że wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków o wartości minimum 300 000 zł brutto każda - wg załącznika nr 5 do IDW. W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość.Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:? kierownik budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej,? kierownik robót, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,? kierownik robót, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawczew specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.- wg załącznika nr 6 do IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 złotych.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:? wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003w tytule przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w postępowaniu pn.:Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalski- znak SPZ.271.7.2021.? prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,? ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia: ? wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, ? beneficjenta wadium należy wskazać: Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,? wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, ? treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,? musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,? musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,? w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,? w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia - zamawiający nie narzuca jego wzoru, jednak winien on zawierać wszystkie istotne postanowienia wskazane w załączniku nr 8 do IDW. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w SWZ CZĘŚĆ III. 7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.9. Wypłata, o której mowa w pkt 8 IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w projekcie umowy - CZĘŚĆ III SWZ.Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w § 18 w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Piotrków Trybunalski przetargi na Roboty budowlane

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.