Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Otwock Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz innych art. biurowych przez okres 24 miesięcy"

Kody CPV: 30125110-5 (Toner do drukarek laserowych/faksów),90533000-2 (Usługi gospodarki odpadami),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/26/2021 08:39:10
Nr 2021/BZP 00040131

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

05/07/2021 07:45:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040131/01 z dnia 04/26/2021 08:39:10

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

05-400 Otwock

Konarskiego 13
-

dzp@spskgruca.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz innych art. biurowych przez okres 24 miesięcy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227794031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz innych art. biurowych przez okres 24 miesięcy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0d5b997-a662-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://spskgrucy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający2. System jest dostępny pod adresem: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa SPSK tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP, adres: ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spskgruca.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.34/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Tusze i toneryPakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz Pakiet nr 2 - Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach stanowią nierozdzielną całość.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych tuszach i tonerach - jeden raz w miesiącu, po zgłoszeniu przez Zamawiającego.( dotyczy wszystkich zużytych pojemników będących na stanie Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego wyrobu (załącznik nr 1 A do swz- formularz cenowy).Niepodanie przez Wykonawcę nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o parametrach gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, co spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 5) ustawy PZP.Zamawiający nie wymaga zaoferowania oryginalnych wyrobów producenta sprzętu i tym samym dopuszcza zamienniki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Prawo opcji:a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowyb) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował kryterium: - najniższa łączna cena ofertowa (brutto) łącznie pakiety nr 1 i 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował kryterium: - najniższa łączna cena ofertowa (brutto) łącznie pakiety nr 1 i 2,

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach Pakiet nr 1 - Tusze i tonery oraz Pakiet nr 2 - Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach stanowią nierozdzielną całość.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych tuszach i tonerach - jeden raz w miesiącu, po zgłoszeniu przez Zamawiającego.( dotyczy wszystkich zużytych pojemników będących na stanie Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Prawo opcji:a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowyb) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - najniższa łączna cena ofertowa (brutto) łącznie pakiety nr 1 i 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

- najniższa łączna cena ofertowa (brutto) łącznie pakiety nr 1 i 2,

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3- Etykiety termotransferoweWykonawca zobowiązany jest do podania nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego wyrobu (załącznik nr 1 A do swz- formularz cenowy).Niepodanie przez Wykonawcę nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o parametrach gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, co spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 5) ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Prawo opcji:a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowyb) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - najniższa łączna cena ofertowa (brutto)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

- najniższa łączna cena ofertowa (brutto)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Płyty, kopertyWykonawca zobowiązany jest do podania nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego wyrobu (załącznik nr 1 A do swz- formularz cenowy).Niepodanie przez Wykonawcę nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o parametrach gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, co spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 5) ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Prawo opcji:a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20 % wartości umowyb) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do swz, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - najniższa łączna cena ofertowa (brutto)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

- najniższa łączna cena ofertowa (brutto)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:1) Oświadczenie o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. a) Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofertb) Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.2) Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V SWZ, jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 2) Zamawiający nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych.2.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ składane przez Wykonawcę mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 2) Zamawiający nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:1) Karty katalogowe producenta zawierające w szczególności: nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, informację - wykaz urządzeń, do których ma zastosowanie oferowany produkt.2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Karty katalogowe producenta zawierające w szczególności: nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, informację - wykaz urządzeń, do których ma zastosowanie oferowany produkt.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia)2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2, i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:? zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,? zreorganizował personel,? wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,? utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,? wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.3) Zamawiający dokona oceny, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wy-starczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania. 4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, na zasadach określonych w rozdziale VII, XII SWZ. 4. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą 1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu odpowiednio: wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze2) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w przypadku dokumentu w postaci papierowej - w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZb) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ. c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.d) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VIII SWZe) Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)UWAGA!!! Załączniki nr 1 i 1A do SWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności złożonej oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.4) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamawiajacy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Otwock przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.