Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Czernikowo Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników

Kody CPV: 44113000-5 (Drogowe materiały konstrukcyjne),44113100-6 (Materiały chodnikowe),44114200-4 (Produkty betonowe),60100000-9 (Usługi w zakresie transportu drogowego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/27/2021 06:06:43
Nr 2021/BZP 00040869

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

05/07/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040869/01 z dnia 04/27/2021 06:06:43

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Czernikowo

87-640 Czernikowo

Słowackiego 12
-

info@czernikowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czernikowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Czernikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-640

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 54 287 50 01

1.5.8.) Numer faksu: 54 230 50 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@czernikowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d775cc48-a683-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010412/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie (awaryjnie), komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@czernikowo.pl 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: . stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, . komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., . włączona obsługa JavaScript, . zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, . szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., . oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 9. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 10. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie mają zapisy SWZ, w szczególności postanowienia rozdziału 12 "Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej".

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Wójt Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail info@czernikowo.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: . na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); . na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); . na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); . prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: . w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; . prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; . na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak wskazano w pkt 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): pkt 9.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IWP.271.1.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników. Dostawa obejmuje: sprzedaż, załadunek, transport oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czernikowo. 2. Dostawy mają być realizowane transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego dostarczyć do miejsca przeznaczenia - w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy) - następujące materiały drogowe: . kostka brukowa gr. 8 cm, umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych do gruntu, szara (np. Eko Rima) - w ilości do 3 177 m2; . kostka brukowa 20x10x8 cm z fazą, szara - w ilości do 4 130 m2; . kostka brukowa 20x10x8 cm z fazą, czerwona - w ilości do 660 m2; . opornik betonowy 12x25x100 cm, szary - w ilości do 2 793 szt.; . obrzeże betonowe 8x30x100 cm, szare - w ilości do 630 szt. 4. Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, służącymi do porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią zamówienia. Ostateczna ilość materiałów dostarczonych w ramach umowy może ulec zmniejszeniu nie więcej niż 20% wartości całego zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości materiałów, niż te które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Dostawy materiałów dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych materiałów różnić się ilościowo od wartości podanych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości brutto umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy. 6. Dostarczona kostka brukowa i pozostałe wyroby betonowe muszą spełniać następujące normy: kostka brukowa - zgodnie z PN-EN 1338:2005 lub równoważna i PN-EN 1338:2005/AC:2007 lub równoważna, krawężniki i obrzeża - zgodnie z PN-EN 1340:2004 lub równoważna i PN-EN 1340:2004/AC:2007 lub równoważna oraz powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów na etapie realizacji umowy. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 8. Dostawy materiałów drogowych realizowane będą sukcesywnie (partiami) na podstawie zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określających: . rodzaj kostki brukowej lub wyrobów betonowych; . ilość kostki brukowej lub wyrobów betonowych; . miejsce dostawy i rozładunku kostki brukowej lub pozostałych wyrobów betonowych (teren gminy Czernikowo). 9. Zamawiający wymaga realizacji dostaw w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. 10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówioną ilość materiałów drogowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i własnym transportem, wyposażonym w urządzenie HDS do samodzielnego rozładunku materiałów, w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. W przypadku gdy termin dostawy upływa w sobotę lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a Strony zgodnie ustalą jej termin. 11. Materiały dostarczane będą każdorazowo na paletach, które Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezpłatnie. Zamawiający zwróci Wykonawcy palety w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu danej partii materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru palet z miejsca dostawy, a obowiązkiem Zamawiającego jest zwrot palet w liczbie otrzymanej. 12. Podstawą odbioru - rozliczenia ilości dostarczonych Zamawiającemu materiałów będą każdorazowo dowody wydania WZ, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 14. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym w SWZ. 15. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert "Okres gwarancji". Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej. Minimalny okres jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy, a maksymalny okres wynosi 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru dostawy. 16. Płatność za zrealizowane dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44114200-4 - Produkty betonowe

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ich waga są następujące: Cena (C) - 60%; Okres gwarancji (G) - 40%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Łączna liczba uzyskanych punktów będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: LP = C + G gdzie : . LP - łączna liczba punktów badanej oferty, . C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium "Cena", . G - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium "Okres gwarancji". 2. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4. Sposób oceny ofert szczegółowo opisano w rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: . nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, . spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 dostawy materiałów betonowych do budowy dróg i chodników w tym kostki brukowej o wartości brutto każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Uwaga: . dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - Załącznik nr 4 do SWZ. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty dołączane do składanej oferty: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: . Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. . Wykonawcy składają Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 5.2.4. - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: . Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. . Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ. 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem. 2. Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.2., to jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4.3 i 7.4.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 6 do SWZ. 6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.2. i 7.3. SWZ, przy czym: . podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2. SWZ, . podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3. SWZ składa każdy z nich. 8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności, przy czym termin, na jaki umowa zostanie zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, a przed podpisaniem umowy, przekazać Zamawiającemu: . informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji jej realizacji itp.; . kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Czernikowo przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.