Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Kraków Transport obiektów na wystawę Ursuli von Rydingsvard

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Transport obiektów na wystawę Ursuli von Rydingsvard

Kody CPV: 60000000-8 (Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)),60100000-9 (Usługi w zakresie transportu drogowego),63524000-8 (Usługi przygotowywania dokumentów transportowych),79950000-8 (Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów),79952100-3 (Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/28/2021 18:48:58
Nr 2021/BZP 00042895

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

05/07/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00042895/01 z dnia 04/28/2021 18:48:58

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Muzeum Narodowe w Krakowie

30-062 Kraków

Al. 3 Maja 1
-

dyrekcja@mnk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport obiektów na wystawę Ursuli von Rydingsvard

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 433-56-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport obiektów na wystawę Ursuli von Rydingsvard

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-858c9c27-a81b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011054/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Transport obiektów ze Stanów Zjednoczonych i Francji do Polski - Ursula von Rydingsvard

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została objęta część SWZ zawierająca następujące dokumenty: 1) Lista Obiektów - załącznik Nr 2a do SWZ;2) WykresGantta - załącznik Nr 2c do SWZ.3. W celu uzyskania dostępu do ww. dokumentów Wykonawcy zobligowani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. W przypadku podpisywania oświadczenia przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone, z wymogami określonymi w rozdziale XVIII ust. 10 SWZ. 6. Po złożeniu oświadczenia, według zasad określonych w niniejszym rozdziale, Zamawiającyprzekaże za pośrednictwem Platformy część SWZ, o którym mowa w ust. 2. 7. W przypadku zaistnienia konieczności udzielania wyjaśnień/zmian części SWZ (dokumentów), którym nadano klauzulę poufności, będą one przekazywane wg zasad określonych w ust. 6, Wykonawcom którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mnk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy elektronicznej.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa on-line Marketplanet dostępna pod adresem https://mnk.ezamawiajacy.pl - dalej zwana"Platformą"3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofaniadokumentów znajduje się na stronie internetowej https://mnk.ezamawiajacy.pl 5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: a) przy użyciu Platformy on-line https://mnk.ezamawiajacy.pl poprzez zakładkę "Korespondencja z Wykonawcami". W przypadku jeśli Wykonawca z przyczyn technicznych spowodowanych niedostępnością Platformy nie będzie mógł z niej skorzystać wówczas Zamawiający dopuszcza korespondencję z użyciem poczty elektronicznej e-mail: zam_publ@mnk.pl, z tym że oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona przy użyciu Platformy Pozostałe informacje zgodnie z rozdziałem XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: . administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, www.mnk.pl, dyrekcja@mnk.pl; zam_publ@mnk.pl; telefon (12) 433-56-00, (12) 43-35-621, fax: (12) 43-35-555. inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Krakowie jest Pan Paweł Pietras, ppietras@muzeum.krakow.pl, tel. (12) 433 57 07;. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: EP-ZP-271-07/21 prowadzonym w trybie podstawowym;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej "ustawa Pzp"; . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, . a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; . w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:?? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;?? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;?? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ?? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;. nie przysługuje Pani/Panu:?? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;?? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-11/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1050000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi transportu obiektów, montaży i demontaży oraz obsługi logistycznej, w tym celnej, na wystawę Ursuli von Rydingsvard, kod projektu 00932 obejmującej m.in.: - usługę specjalistycznego pakowania, - międzynarodowy transport obiektów dowolnym środkiem transportu;- krajowy transport lądowy obiektów; - wniesienie i wyniesienie obiektów wraz z ich montażem i demontażem2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport:- międzynarodowy obiektów z USA i Francji do Polski oraz z Polski do USA. - krajowy obiektów pomiędzy Orońskiem - Warszawą oraz Orońskiem - Krakowem. 3. Realizacja zamówienia została podzielona na cztery Etapy, które szczegółowo zostały opisane i zawarte w załączniku nr 2 do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.4. Pełna dokumentacja dotycząca realizacji zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ: - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 2 do SWZ;- Lista Obiektów z miejscami ich odbioru - załącznik Nr 2a do SWZ;- Ogólne wytyczne Użyczającego dotyczące obiektów - załącznik Nr 2bdo SWZ;- Wykres Gantta dotyczący transportu - załącznik Nr 2c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

63524000-8 - Usługi przygotowywania dokumentów transportowych

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: "Cena" rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:C obliczana = (X min : X obliczana ) x 100 gdzie: C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium "cena";X min - najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert;X obliczana - cena badanej oferty.Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który w ofercie wskaże najniższa cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:1) wykonał w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej:a) 1 zamówienie obejmujące transport obiektów muzealnych lub dzieł sztuki wypożyczonych z USA do Polski oraz zwrot tych obiektów do USA, lub z Polski do USA oraz zwrot tych obiektów do Polski;b) 1 zamówienie obejmujące transport obiektów muzealnych lub dzieł sztuki wypożyczonych z kraju należącego do Unii Europejskiej do Polski, lub z Polski do kraju należącego do Unii Europejskiej.- łączna wartość ww. zamówień musi wynosić, co najmniej 350 000,00 zł netto. UWAGA!? 1 zamówienie należy rozumieć jako jedną umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą? Łączna wartość zamówień, o których mowa lit. a) i b) musi wynosić co najmniej 350 000,00 zł netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca zrealizował w ramach 1 zamówienia (1 umowy) zakres zamówienia, o którym mowa w lit. a) i b), z zastrzeżeniem, że wartość tego zamówienia wynosiła co najmniej 350 000,00 zł netto. ? W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej zakres określony w lit. a) i b).? W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.? Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. 2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: co najmniej 2 osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie obsługi logistycznej transportów i montaży, z których: a) co najmniej jedna posiada minimum dwuletnie doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych transportów obiektów muzealnych lub dzieł sztuki, w ciągu których nadzorowała realizację co najmniej 4 transportów międzynarodowych obiektów muzealnych lub dzieł sztuki, w tym jeden z transport z USA lub do USA. b) co najmniej jedna posiada minimum jednoroczne doświadczenie w organizowaniu transportów obiektów muzealnych lub dzieł sztuki, w ciągu których nadzorowała realizację co najmniej 3 transportów krajowych lub międzynarodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;2) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 1) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)3) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 SWZ - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).4) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI SWZ tj: a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego 5) dowód wniesienia wadium(w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) - dokument zalecany do złożenia, nie jest wymagany bezwzględnie przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 z dopiskiem "Wadium-nr postępowania".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Narodowe w Krakowie 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;6. W przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej -zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści umowy mogą dotyczyć:1) zmiany terminu realizacji Umowy lub któregokolwiek z terminów zakończenia realizacji danego Etapu, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku: a) zaistnienia sytuacji niezależnej od Stron Umowy, w szczególności spowodowanej decyzją użyczającego obiekty;b) wystąpienia Siły wyższej,c) zmiany terminu wystawy obiektów objętych niniejszą Umową, organizowanej przez Zamawiającego lub którąkolwiek z Instytucji organizującej wystawę w Orońsku i w Warszawie2) listy obiektów określonych w zał. nr 2 do Umowy, w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Stron Umowy, w szczególności spowodowanej decyzją użyczającego obiekty;3) sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) zaistnienia sytuacji niezależnej od Stron Umowy, w szczególności spowodowanej decyzją użyczającego obiekty;b) wystąpienia Siły wyższej;4) osób wskazanych do realizacji umowy, o których mowa w § 5 Umowy, w przypadku jeśli z uzasadnionych, niezależnych od siebie, przyczyn nie mogą pełnić wskazanych funkcji;5) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy: a) poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto etapów nie ulegają zmianie)b) w przypadku odstąpienia od części realizacji Umowy, na zasadach określonych w § 14 Umowy;c) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem: https://mnk.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający działając na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp zaprosi do negocjacji 3 (trzech) Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryterium, o którym mowa w Rozdziale XXII SWZ tj. cena 100%, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli: - liczba złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi odpowiednio mniejszą liczbę Wykonawców;- dwóch (lub więcej) Wykonawców znajduję się na trzecim miejscu w rankingu oceny ofert, ze względu na fakt, żeoferty tych Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zaprosi odpowiednio większą liczbę


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Usługi

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.