Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Warszawa Usługi cateringowe przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.

Kody CPV: 55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),55322000-3 (Usługi gotowania posiłków),55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04/28/2021 16:06:59
Nr 2021/BZP 00042873

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

05/07/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00042873/01 z dnia 04/28/2021 16:06:59

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

01-644 Warszawa

Henryka Dembińskiego
-

zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002004203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Dembińskiego

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-644

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 0225692800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e25aa3e1-a821-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000185/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań do Ośrodków Wsparcia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ops-zoliborz.waw.pl/node/626 https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl2. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal3. poczty elektronicznej: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal3) poczty elektronicznej: zolops@ops-zoliborz.waw.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:1. administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, tel. 22 569 28 00, 2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail : iod@ops-zoliborz.waw.pl 3. dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia", prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm); 4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę nad działalnością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych; 5. dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lata - w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 6. w odniesieniu danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiada :na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8. Wykonawcy oraz osobom, których dane poda Wykonawca nie przysługuje :w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzucenie oferty. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NA.26.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.Wykonawca będzie przygotowywał posiłki i dowoził do Ośrodków Wsparcia:Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8 (zwanego dalej ŻCIiAS);Domu Seniora ,,Piękny Brzeg" ul. Popiełuszki 16 (zwanego dalej DSPB); Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3 (zwanego dalej ŚDS).Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy (od 14 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.; 247 dni cateringowych) na 13 585 obiadów dwudaniowych, 9 386 obiadów jednodaniowych i 4 940 śniadań. Ostateczna ilość posiłków może ulec zmniejszeniu, w zależności od faktycznego zapotrzebowania (maksymalnie o 20%).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-14 do 2022-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwani wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/00 PLN).Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) dysponuje minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami;Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu osób. b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na realizacji usługi cateringowej przez okres minimum 10 miesięcy o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 zł brutto, przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż 100 000,00 zł., których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, np. referencjami.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;c) dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami;Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu wraz z zaświadczeniem stwierdzającym spełnianie wymagań sanitarnych przez środek transportu, którym będą przewożone posiłki. d) dysponuje lokalem/kuchnią, w którym przygotowywane będą posiłki, który spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie zezwolenia / opinii Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej potwierdzające, że pomieszczenia spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców poza warunkiem dotyczącym doświadczenia zawodowego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ; 4) Wykaz osób - załącznik nr 8 do SWZ; 5) Wykaz środków transportu - załącznik nr 9 do SWZ; 6) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 7) wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej; 8) zezwolenie / opinia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej potwierdzające, że pomieszczenia (kuchnia cateringowa) spełniają wymagania sanitarne do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem; 9) zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych przez środek transportu, którym będą przewożone posiłki.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy:1) ze względu na specyficzny charakter usługi oraz w związku z niemożnością dokładnego oszacowania wielkości przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia o maksymalnie 20% ilości posiłków, o której mowa w § 1 ust. 1, wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy zastosowaniu cen jednostkowych z Załącznika nr 1 do umowy, bez żadnych skutków, w tym finansowych wobec Zamawiającego;2)przesunięć pomiędzy rodzajami posiłków, o których mowa w § 1 ust. 2, w ramach łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;3)w zakresie sposobu wykonywania umowy i/lub przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z powodu siły wyższej lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty, nie więcej niż o 15 % łącznej wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1;4) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 5)w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. Nastąpi wtedy zmiana cen brutto proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki;6)odnośnie zmiany zakresu czynności wchodzących w skład usługi w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego pojawi się taka konieczność.Szczegóły we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Udostępnione również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz załączników do SWZ:Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy; Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy; Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Załącznik nr 5 Wykaz dostaw/usług; Załącznik nr 6 Wzór umowy; Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); Załącznik nr 8 Wykaz osób; Załącznik nr 9 Wykaz środków transportu.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.