Dzisiaj jest: 20.6.2019, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Konkurs ofert najmu lokalu użytkowego w Gdańsku

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. DRAGANA 17G.

Lokal usytuowany w budynku przy ul. Dragana 17 klatka G o łącznej powierzchnia 62,55 m2, w tym: 23,82 m2 na parterze i 38,73 m2 piwnica, wejście do lokalu, osobne z zewnątrz (nie z klatki schodowej).

Informacje dotyczące właściciela lokali:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”
  ul. Stanisława Worcella 33
  80-809 GDAŃSK-CHEŁM
  Reg. 000833183 NIP 583-000-37-57
 2. numer rachunku bankowego:
  PKO BP S.A. I O/Gdańsk 88 1020 1811 0000 0102 0014 1820
 3. adres strony internetowej Spółdzielni:
  www.smchelm.pl

Zasady przeprowadzenia konkursu ofert:

 1. miejsce składania ofert:
  siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”
  ul. Stanisława Worcella 33 – Gdańsk, kancelaria – pokój nr 5, parter
 2. termin składania ofert w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem ”OFERTA NA LOKAL PRZY UL. DRAGANA 17G” : od 10.10.2018r do 24.10.2018 r
 3. wysokość wadium: 300,- złotych

Składana oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oferowaną cenę netto za 1 m2 powierzchni lokalu ( 23,82 m2 ) plus ½ oferowanej ceny netto za powierzchnię piwniczną ( 38,73 m2 )
 4. proponowane przeznaczenie lokalu
 5. termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu tj. 24.10.2018 r
 6. w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej NIP i Regon, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - odpis z KRS, Regon, NIP
 7. kserokopię dowodu wpłaty wadium
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

Tryb wyboru najemcy lokalu użytkowego:

 1. wszystkie oferty zostają zarejestrowane w książce korespondencji i przekazane pracownikowi Działu Handlu i Usług celem sprawdzenia kompletności złożonych ofert.
 2. kierownik Działu Handlu i Usług przekazuje wszystkie oferty Zarządowi ze swoją rekomendacją najkorzystniejszej oferty dla Spółdzielni. Zarząd dokonuje wyboru najkorzystniejszej ofert, kierując się przede wszystkim ceną ( stawką czynszu ) oraz innymi warunkami najmu, w tym planowanym przeznaczeniem – zaproponowanymi w ofercie.
 3. Informacja o wyborze Najemcy na lokal użytkowy, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

UWAGA !
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.