Dzisiaj jest: 22.3.2019, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Przetarg na na najem lokali użytkowych w Olsztynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9,
tel. 89 543 55 03; fax 89 543 55 45; www.smjaroty.pl
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokali użytkowych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) złożą ofertę zawierającą określenie przedmiotu działalności, proponowaną opłatę
 czynszową netto za lokal (opłata nie zawiera stawek za media).
2) wpłacą wadium w wysokości: poz. 7, 13 - 300,00 zł, poz. 8, 10, 11 - 500,00 zł, poz. 12,14 -
 700,00 zł, poz. 3, 4, 6 - 1.000 zł, poz. 1, 5, 15 - 2.000 zł, poz. 2, 9 - 8.000 zł na rachunek
 Spółdzielni w BOŚ S.A. O/Olsztyn nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 (kopię lub
 kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - lokale" w sekretariacie Spółdzielni,
w terminie do 22.11.2018 r. do godz. 8.30.
Otwarcie kopert w obecności oferentów nastąpi 22.11.2018 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Wańkowicza 9, pok. 2.
W przetargu dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości czynszu za lokal, zgodnie z obowiązującym w SM "Jaroty"
Regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów.
W ofercie należy podać nr konta, na które Spółdzielnia dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu.
Niezawarcie umowy w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu powoduje utratę wpłaconego wadium.
Na najemcy spoczywać będzie obowiązek zmiany sposobu użytkowania, jeżeli zaproponowana działalność nie była
dotychczas prowadzona w lokalu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu w części lub całości, bez podania przyczyn
i ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów.
Szczegółowych informacji udziela się pod nr tel. 89 543 55 38, projekty umów - pok. 119.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.