Dzisiaj jest: 15.7.2019, imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Przetarg na sprzedaż używanych pojazdów w Krakowie

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
31-060 Kraków, ul. Dajwór 27
ogłasza przetarg w formie pisemnego przetargu publicznego

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW:


Tabela 1
Nr poz. w tab.    Nr rejestr.    Marka i typ    Rok prod.    Rodzaj    Cena wywoławcza brutto [zł]    Przebieg km    UWAGI
1    KR041SF    FIAT Panda 1.2    2011    osobowy    9 900,00    77 296    
2    KR446UH    FIAT Doblo    2012    ciężarowy    19 000,00    96 768    
3    KR375XE    FORD Focus Combi    2013    osobowy    32 000,00    219 700    
4    KR716VR    FORD Focus    2013    osobowy    21 000,00    134 285    uszkodzona skrzynia biegów
5    KR968WN    FORD Focus Sedan    2013    osobowy    20 000,00    181 255    
6    KR229NS    HYUNDAI I 30    2010    osobowy    15 000,00    77 481    przy przebiegu 83 264 wymieniono zestaw wskaźników z licznikiem
7    KR812GU    SKODA Fabia Combi 1.2    2008    osobowy    6 500,00    72 544    
8    KR449EE    VW Golf 1.6    2007    osobowy    14 000,00    142 801    
9    KR538KW    VW T-5 Transporter 2.5 TDI    2009    ciężarowy    12 000,00    360 099    niesprawna skrzynia biegów
10    KR539KW    VW T-5 Transporter 2.5 TDI    2009    ciężarowy    30 400,00    58 988    
11    KR619KY    VW T-5 Transporter 2.5 TDI    2009    ciężarowy    15 000,00    280 089    
12    KR639KY    VW T-5 Transporter 2.5 TDI    2009    ciężarowy    16 000,00    266 945    
13    KR713LA    VW T-5 Transporter 1.9 TDI    2009    ciężarowy    13.600,00    108 345    brak badania technicznego
14    KR961NR    VW T-5 Transporter 2.0 TDI    2010    ciężarowy    25 000,00    180 044    brak badania technicznego
15        Stół S-2B    1986    urządzenie    800,00        Pojazdy można oglądać w godz. 10.00-12.00 w dni robocze od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy:
ul. B-pa Hodura 3, Kraków, tel. (12) 261-21-25, poz. 1-15.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. B-pa Hodura 3 w Krakowie, bud. A, pok. nr 111 lub dzwoniąc w godz. 10.00-12.00 pod numer telefonu:(12) 261-21-25, e-mail: Zbigniew.Bartyzel@tauron-dystrybucja.pl.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub osoby prawne.

Oferty należy składać na każdy środek osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta dotyczy sprzedaży pojazdów przez TD S.A. OKR, pozycji nr.....
Nr Postępowania: Przetargu Seria B/2019; Sprawę prowadzi: Komisja Przetargowa OKR – Dział Transportu
Nie otwierać przed 26.02.2019 r., godz. 9.00
w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Kancelaria, ul. Dajwór 27, do dnia 25.02.2019 r. do godz. 12.00.

Nie będą rozpatrywane oferty, w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez podpisu oferenta, a zaoferowana kwota kupna brutto nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować niedotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu26 lutego 2019 r. o godz. 9.00w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. B-pa Hodura 3 w Krakowie. Otwarcie ofert jest jawne, termin związania ofertą 20 dni od otwarcia ofert.

Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
· dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, PESEL (osoby prywatnej),
· NIP (firmy), telefon kontaktowy,
· w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
· oznaczenie pojazdu (marka, typ, nr rejestracyjny), którego oferta dotyczy,
· datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
· oferowaną cenę nabycia brutto (wypisana cyframi i słownie),
· oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
· oświadczenie o upoważnieniu organizatora przetargu do powiadomienia oferenta o wyniku przetargu w innej formie niż pisemna, z określeniem preferowanej formy powiadomienia oraz podaniem odpowiednio: numeru faksu lub adresu e-mail, albo o odmowie udzielenia takiego upoważnienia.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie odbioru pojazdu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.Warunkiem odbioru pojazdu jest uregulowanie należności za pojazd nabyty w drodze przetargu.
10.Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720, niezwłocznie po otrzymaniu faktury bądź w terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży na fakturze.

Jeżeli kilku oferentów zaoferuje jednakową cenę, nabywca zostanie wybrany w drodze licytacji przeprowadzonej pomiędzy oferentami. W przypadku obecności wszystkich oferentów Komisja kontynuuje przetarg w tym samym dniu w formie licytacji, w innym przypadku (brak wszystkich oferentów) poinformuje pisemnie oferentów o terminie i miejscu licytacji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.
www.tauron-dystrybucja.pl

 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.