Dzisiaj jest: 5.12.2019, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Przetarg na dostawę podzielników kosztów ogrzewania w Chełmie

Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania w 18 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie.


Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł w pieniądzu w terminie do dnia: 22.07.2019 r. na konto bankowe Zamawiającego: PKO BP S.A. 23 1020 1563 0000 5702 0011 4785. Liczy się data wpływu ( zaksięgowania ) kwoty wadium na konto Zamawiającego.
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wymagane od oferentów, kryteria oceny ofert oraz pozostałe wymagania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego http://www.chsm.chelm.pl/przetargi/prace-budowlane oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub otrzymać w Dziale Technicznym Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie przy ul. Lwowskiej 51 III p. pokój 309.

Oferty należy składać w Sekretariacie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie przy ul. Lwowskiej 51, 22-100 Chełm, II p. pokój 209 w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 1430.    
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej 51 w Chełmie  - pok. nr 208, II piętro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie "Przetarg nieograniczony" zgodnie z Regulaminem Przetargów i Pracy Komisji Przetargowej obowiązującego w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który dostępny jest
na stronie internetowej Zamawiającego http://www.chsm.chelm.pl/regulaminy oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia wg głównego i szczegółowego kodu CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane i 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-82) 565 77 51 wew. 344 w godzinach od 700 do 1500.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.