Dzisiaj jest: 21.2.2020, imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni w Jastrzębiu -Zdroju

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „JAS-MOS” w Jastrzębiu -Zdroju ul. Słoneczna 18A

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 i rok 2020


 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za rok obrotowy 2019 i  2020 oraz sporządzenie sprawozdania z  badania, odpowiadającego wymogom prawnym, określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020” należy dostarczyć w terminie do dnia 24.09.2019 r. do godz. 1500 do siedziby  Spółdzielni.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Oferta biegłego rewidenta winna zawierać, co najmniej: 

   a) informację o  wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,

 b) wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży spółdzielczej,

   c)  harmonogram przeprowadzenia  badania sprawozdania finansowego oraz termin jego zakończenia,

   d)  prognozowaną ilość roboczogodzin w siedzibie Spółdzielni,

   e) dane dotyczące biegłych rewidentów przewidywanych do wykonania usługi,

   f) cenę za wykonanie badania poszczególnych sprawozdań finansowych obejmującą pełny zakres usługi (m.in. dojazdy/noclegi biegłych rewidentów).

5. Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązany będzie do  jego omówienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

6. Wyboru oferenta dokona Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.09.2019 r.

7. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firma audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej  przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „JAS-MOS” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Główny Księgowy Jadwiga Sieczkowska, nr  tel. 47 626 36 do 37, wew. 56.

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni w Jastrzębiu -Zdroju

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.