Dzisiaj jest: 18.10.2018, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Sprzedaż nieruchomości w Obornikach

Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 
oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 j.t.). 
Burmistrz Obornik
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność

Dane geodezyjne | Opis nieruchomości | Cena wywoławcza [zł brutto] WADIUM [zł]

Nr działki ARKUSZ MAPY Powierzchnia[ha] KW | Położenie 
1 / 3 1 0.1243 ha PO1O/00014495/0 * | Oborniki | - niezabudowana, kształt nieregularny, z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, - posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media: energię elektryczną, sieć wodociągową, - brak możliwości podłączenia sieci gazowej, - dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną o nawierzchni nieutwardzonej, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego oraz budowę zjazdu indywidualnego z drogi – działka nr 14/12, - zgodnie z ww. decyzją odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci | 174.746,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 34.949,20 zł 
1 / 4 1 0.1480 ha PO1O/00014495/0 * | Oborniki | - niezabudowana, kształt nieregularny, z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, - posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media: energię elektryczną, sieć wodociągową, - brak możliwości podłączenia sieci gazowej, - dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni nieutwardzonej, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego oraz budowę zjazdu indywidualnego z drogi – działka nr 14/12, - zgodnie z ww. decyzją odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci | 207.876,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 41.575,20 zł 
69/3 4 0.0761 PO1O/00014495/0 * | Oborniki ulica Jesionowa | - niezabudowana, o kształcie trapezu, nieuzbrojona, teren z lekkim spadkiem, zakrzewiony, - posiada możliwość podłączenia w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, - dojazd do działki drogą nieutwardzoną, zjazd na drogę utwardzoną kostką brukową – ulicę Jesionową, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego | 112.863,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 22.572,60 zł 
168/9 4 0.0925 PO1O/00014495/0 * | Oborniki ulica Grabowa | - niezabudowana, o nieregularnym kształcie, nieuzbrojona, teren zakrzewiony w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, - posiada możliwość podłączenia w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, - dojazd do działki drogą o nawierzchni nieutwardzonej, zjazd z drogi polnej na drogę utwardzoną ul. Grabową, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego | 131.394,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 26.278,80 zł 
2978/10 3 0.0483 PO1O/00014604/8 | Oborniki ulica Ignacego Daszyńskiego | - niezabudowana, o regularnym kształcie, nieuzbrojona, teren zakrzewiony, - posiada możliwość podłączenia w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazowej, - dojazd do drogi publicznej ul. Daszyńskiego przez działkę nr 2978/13, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego | 71.020,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 14.204,00 zł 
3004/11 3 0.1102 PO1O/00014604/8 | Oborniki | - niezabudowana o kształcie nieregularnym, teren płaski, - brak uzbrojenia, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego oraz budowę zjazdu indywidualnego na terenie działki, - zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogowa przez działki oznaczone nr 3004/9, 3004/10 i 3004/12 do drogi gminnej, ulicy Wojciecha Korfantego, oznaczonej nr 2979 | 157.459,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 31.491,80 zł 
3004/13 3 0.0612 PO1O/00014604/8 | Oborniki | - niezabudowana o kształcie nieregularnym, teren płaski, - brak uzbrojenia, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego oraz budowę zjazdu indywidualnego na terenie działki, - zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogowa przez działki oznaczone nr 3004/9, 3004/10 i 3004/12 do drogi gminnej, ulicy Wojciecha Korfantego, oznaczonej nr 2979 | 90.159,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 18.031,80 zł 
2599 41 0.1284 PO1O/00014495/0 * | Oborniki | - niezabudowana, kształt regularny, teren z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, porośnięta roślinnością niską i wysoką z dużą ilością drzew - posiada możliwość podłączenia w sieć energetyczną, sanitarną i wodociągową, - działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w zw. z tym przy zbyciu działki zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogowa przez działkę nr 2595/3 stanowiąca własność Gminy Oborniki do drogi publicznej – gminnej, ul. Gołaszyńskiej, oznaczonej nr 2592, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego z usługami | 198.300,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 39.660,00 zł 
2595/1 41 0.1346 PO1O/00014495/0 * | Oborniki | - niezabudowana, kształt regularny, teren z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, porośnięta roślinnością niską i wysoką z dużą ilością drzew, - posiada możliwość podłączenia w sieć energetyczną, sanitarną i wodociągową, - działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w zw. z tym przy zbyciu działki zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogowa przez działkę nr 2595/3 stanowiąca własność Gminy Oborniki do drogi publicznej – gminnej, ul. Gołaszyńskiej, oznaczonej nr 2592, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego | 198.073,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 39.614,60 zł 
2595/2 41 0.1355 PO1O/00014495/0 * | Oborniki | - niezabudowana, kształt regularny, teren z lekkim spadkiem, nieuzbrojona, porośnięta roślinnością niską i wysoką z dużą ilością drzew, - posiada możliwość podłączenia w sieć energetyczną, sanitarną i wodociągową, - działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w zw. z tym przy zbyciu działki zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogowa przez działkę nr 2595/3 stanowiąca własność Gminy Oborniki do drogi publicznej – gminnej, ul. Gołaszyńskiej, oznaczonej nr 2592, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego | 199.396,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 39.879,20 zł 
2758/2 6 0.2035 PO1O/00014495/0 | Oborniki | - niezabudowana, nieuzbrojona, kształt regularny, teren równy, częściowo zakrzaczony, - od wschodu przylega do rowu melioracyjnego, - posiada możliwość podłączenia w sieć energetyczną, sanitarną, wodociągową i gaz, - dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, - dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z dopuszczeniem usług w parterze budynku oraz budowę zjazdu indywidualnego | 311.383,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 62.276,60 zł 
2041/8 35 0.0581 PO1O/00014495/0 | Oborniki | - niezabudowana, nieuzbrojona, kształt regularny, teren równy, - posiada możliwość podłączenia w sieć energetyczną, sanitarną, wodociągową i gaz, - dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Obornik przeznaczona pod tereny zabudowy jednorodzinnej | 91.020,00 zł + koszt aktu notarialnego Wadium: 18.204,00 zł
 

 • W dziale III księgi wieczystej PO1O/00014495/0 wpisane są służebności gruntowe, które nie dotyczą zbywanych nieruchomości.
  ( Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach, pokój 201 oraz pod nr tel. (61) 65-59-137.
  ¦ Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna). 
  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową nieruchomość w wysokości 20% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach PKO BP S.A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 15 grudnia 2017 r. 
  Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.
  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. 
  Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). 
  Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
  7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. 
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
  Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl
  Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej. 
  Poprzednie przetargi na wskazane działki odbyły się w dniach: 
  25.11.2013 r., 26.03.2014 r., 16.06.2014 r., 15.12.2016 r., 27.01.2017 r. i 9.08.2017 r. Oborniki, dnia 18 listopada 2017 r.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.