Dzisiaj jest: 18.10.2018, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Trzcińsku

Atrakcyjna Oferta!!

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec dłużnika Marioli Jadwigi Szeligowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości wpostaci:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej wTrzcińsku 37 oraz 37A zdziałkami ewidencyjnymi onumerach 440/1 oraz 440/2 ołącznej powierzchni 0,3550 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym ibudynkiem gospodarczym.
Cena minimalna 280 000,00 zł
I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty przetargowej, wzapieczętowanej kopercie znapisem „Przetarg Mariola Jadwiga Szeligowska – syg. akt 
V GUp 14/16 – Nie otwierać”wKancelarii Syndyka wJeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok 5b,osobiście lub przesyłkązzastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza lub kurier 18 grudnia 2017 r.do godz. 1500
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokonanie wpłaty wadium wwysokości 10% ceny minimalnej przedmiotu sprzedaży narachunek bankowy:
27 1090 1926 0000 0001 3254 1418wBank Zachodni WBK wtytule zdopiskiem„Wadium Przetarg”.
II. Oferta powinna zawierać:
1. Oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia nieruchomości, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej wjego imieniu, pełne dane oferenta oraz numer telefonu.
2. Wprzypadku przedsiębiorstw: aktualny wypis zKRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię decyzji onadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego onadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4. Wszelkie zezwolenia izgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.
5. Oświadczenie owyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych zprzeniesieniem własności.
6. Oświadczenie ozapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu wtym prawnym itechnicznym oraz oświadczenie owyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadzie art. 558 k.c.,
7. Potwierdzenie wpłaty wadium.
Oferta niezawierająca chociażby jednego zpowyższych, nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi wdniu19.12.2017 r.
2. Oferent, którego oferta została wybrana przez Syndyka, ma obowiązek zawrzeć umowę wformie aktu notarialnego wterminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.
3. Oferent pokrywa koszty zawarcia umowy sprzedaży.
4. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży.
5. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny oraz zawarciu właściwej umowy sprzedaży.
6. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem zwrotnym na rachunek bankowy oferenta.
8. Wadium przepada na rzecz masy upadłości wprzypadku, jeżeli oferent nie dokona wpłaty pozostałej należności wterminie umożliwiającym zawarcie właściwej umowy sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy wokreślonym terminie.
9. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
Szczegółowy opis przedmiotu oferty znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Małgorzaty Anisimowicz 
www.kancelaria-syndyka.pl wzakładce Oferta Sprzedaży/nieruchomości.
Kontakt: Kancelaria Syndyka Jelenia Góra, ul. Klonowica 2 lok. 5b, od poniedziałku do piątku wgodzinach od 800 do 1500,e-mail:beata.s@kancelaria-syndyka.pl,telefon 75 64 82 802.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.