Dzisiaj jest: 20.10.2020, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Zakup Projektora DCP dla potrzeb Łodzi Filmowej


Przetargi na maila

Stowarzyszenie Łódź Filmowa

Przetarg "Zakup Projektora DCP dla potrzeb Łodzi Filmowej"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-07

Ogłoszenie nr 589925-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Stowarzyszenie Łódź Filmowa

90-451 Łódź

Piotrkowska 203/205

+48691864060, +48604227948

kino@charlie.pl, info@lodzfilmowa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 589925-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: "Zakup Projektora DCP dla potrzeb Łodzi Filmowej"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Stowarzyszenie Łódź Filmowa

Regon: 472908202

ulica: Piotrkowska

Numer domu: 203/205

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 90-451

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48691864060, +48604227948

e-mail: kino@charlie.pl, info@lodzfilmowa.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): https://www.lodzfilmowa.org/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://www.lodzfilmowa.org/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.lodzfilmowa.org/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, złożyć lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

Adres:

ul. Piotrkowska 203/205 90 - 451 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Zakup Projektora DCP dla potrzeb Łodzi Filmowej"

Numer referencyjny:

ZP 1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie inwestycyjne polega na zakupie projektora kinowego DCP przez Stowarzyszenie "Łódź Filmowa", na potrzeby organizacji festiwali, prowadzonej edukacji filmowej oraz działalności związanej z organizacją kina letniego, samochodowego, oraz pozostałej działalności statutowej. Zadanie obejmuje także, oprócz zakupu projektora DCP, także zakup cyfrowego procesora dźwięku kinowego, zestawu głośnikowego, mobilnego systemu liniowego z subwooferem 5.1 oraz kompletu ekranów pneumatycznych do projekcji plenerowej. Szczegółowy opis i ilość zamawianego sprzętu: 1 Zakup kinowego projektora DCP wraz z obiektywem (zestaw) Projektor w standardzie DCI zaopatrzony we wbudowany Media Serwer i pamięć wewnętrzną dla plików filmowych (Pamięć Nadmiarowa w układzie RAID5). Parametry Optyczne: Strumień światła minimum 9000lm Współczynnik kontrastu minimum 1850:1, Preferowany optymalny obiektyw Zoom: / 2.0 - 3.9. Wewnętrzny Media Serwer , min. 2TB pamięci nadmiarowa w układzie RAID 5, Gotowość dla HFR 3D aż do 120 fps Wyjście HDMI 1.4a (4K / BluRay 3D), Wejścia 2x HD-SDI, Wsparcie dla plików MPEG-2 & H.264, Opcjonalnie możliwy 3D Live streaming: RealD LIVE or Sensio Hi-Fi 3D 2 A/Zestaw głośnikowy, mobilny system liniowy z subwooferem, z cyfrowym procesorem dźwięku kinowego (zestaw 5.1). Charakterystyka częstotliwościowa głośników (-3 dB): 52 Hz - 15,5 kHz. Zakres częstotliwości (-10 dB): 43 Hz - 20 kHz. Rozpraszanie znamionowe: C: 100° poz. × 40° pion. Maksymalne ciśnienie dźwiękowe (SPL), 1 m: 132 dB SPL (wartość szczytowa) Moc znamionowa: 1000 W. Charakterystyka częstotliwościowa subwoofera (-3 dB): 40 Hz - 250 Hz Zakres częstotliwości (-10 dB): 38 Hz - 250 Hz Maks. ciśnienie dźwiękowe (SPL), 1 m: 130 dB SPL (wartość szczytowa 6 dB CF) Moc znamionowa: 1000 W . Ciężar subwoofera poniżej 25 kg. B/Kinowy cyfrowy procesor dźwięku zaprojektowany specjalnie pod katem kinowych projekcji cyfrowych Sprzętowe wsparcie samplowania 96k na sekundę. Wejścia sygnałów cyfrowych w standardzie 4xAES/EBU, coaxial (S/PDIF), optyczny TOSLINK, oba obsługujące opcjonalnie dekodowanie Dolby Digital i DTS Wejścia sygnałów analogowych to sześciokanałowe symetryczne, dwukanałowe niesymetryczne, oraz jedno wejście mikrofonowe z zasilaniem typu Phantom Wyjścia: ośmiokanałowe analogowe symetryczne plus dodatkowe wyjścia symetryczne dla sygnałów HI/VI, opcjonalnie zwrotnica do biamplifikacji kanałów zaekranowych; Jeden konfigurowalny przycisk mogący być wykorzystanym np. do przełączania miedzy trybem 5.1 a 7.1 Synchronizacja dźwięku z obrazem konfigurowalna dla każdego formatu (0-190ms) oraz dodatkowo opóźnienie kanałów surround (0-150ms) Trzy wejścia automatyki: DB25,RS232 oraz RJ45 Ethernet Zdalny monitoring poprzez siec ethernet 10/100Mbps oraz port USB dla wgrywania konfiguracji Slot kart SD, dzięki którym możliwe jest wykonanie kopii zapasowej ustawień procesora 3 Komplet ekranów pneumatycznych do projekcji plenerowej (zestaw) Zestaw 2 ekranów pneumatycznych z PCV, wraz z sprzętem (blower) o powierzchni minimum 5,5m i minimum 7,5m podstawy świecenia, z wysokim stanem min 180 cm, do kontem projekcji kina samochodowego, wraz płótnem projekcyjnym typu mesh, z możliwością montażu pełnego płótna. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wymienionego wyposażenia. Dostarczony w ramach zamówienia sprzęt musi być: 1. produktami o wysokiej jakości spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego, 2. sprawny technicznie, fabrycznie nowy i nieużywany, bez wad i uszkodzeń mechanicznych, zmontowany, gotowy do użytku, 3. wolne od wad fizycznych i prawnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1. załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko Wykonawcy 2. rozruch urządzeń i instalacji, programowanie,

II.5) Główny kod CPV

38652000-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV38652000-032343000-932323000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-10-29

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza udokumentowanie doświadczenia oddzielnie dla każdego rodzaju dostaw wymienionych (tj. jedno zamówienie na projektor, jedno zamówienia na zestaw głośnikowy, jedno zamówienie na sprzęt elektroniczny) pod warunkiem, że łączna wartość będzie na kwotę minimum 200.000,00 zł.;

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp wg druków dołączonych do SIWZ - załącznik nr 2

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 2.wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: a) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-10-29

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: a) określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych, b) przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć w szczególności ceny, terminu i sposobu realizacji zamówienia. 4. Zmiany umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią lub obowiązującymi przepisami prawa, b) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, tj.: 1. niedostępność na rynku dostaw wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku przez producenta na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie i spełniające wymagania zawarte w SIWZ, 2. pojawienie się na rynku dostaw nowej generacji albo nowych technologii wykonania pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 3. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 4. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Wykonawca zaproponuje nowy towar o nie gorszych parametrach i spełniający funkcję taką samą jak towar zamienny. 5. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. 6. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu dostawy Strony ustalą wartość, która następnie zostanie wprowadzona aneksem do umowy. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia, odszkodowania itp. b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia dostaw zamiennych w stosunku do opisanych w umowie z uwagi na m.in.: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost wydajności urządzenia, poprawa funkcjonalności - zamienne dostawy zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona na podstawie cen katalogowych producentów i cenników usług podobnych. 7. Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiającego. 7. Zmiany przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie mających wpływ na treść obowiązującej umowy. 8. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez: ? wskazanie innych podwykonawców, ? rezygnację z podwykonawców, ? wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, ? wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-07

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Łódź aktulane przetargi na Dostawy

Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.