Dzisiaj jest: 20.10.2020, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Chrzanów przetarg Dostawa i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej


Przetargi na maila

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

Przetarg Dostawa i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej na czterech lokalizacjach Zamawiającego

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-07

Ogłoszenie nr 590211-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów

ul. Sokoła 19

326 240 325

zla@chrzanow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 590211-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Dostawa i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej na czterech lokalizacjach Zama-wiającego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

Regon: 27621848100000

ulica: ul. Sokoła

Numer domu: 19

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-500

Miejscowość: Chrzanów

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 326 240 325

e-mail: zla@chrzanow.pl

Fax: 326 240 310

Adres strony internetowej (URL): www.zla-chrzanow.pl

Adres profilu nabywcy: www.zla-chrzanow.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zla-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zla-chrzanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

drogą pocztowa, lub osobiście

Adres:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej na czterech lokalizacjach Zamawiającego

Numer referencyjny:

ZLA-ZP-752w/21/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW na dachu budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Płazie przy ulicy Koraczaka 2. Instalacja o mocy znamionowej 9,99 kW składać się będzie z 27 paneli monokrystalicznych o mocy 370 W każdy oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC. Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na dachu pod kątem 15 stopni za pomocą kotw utwardzanych chemicznie. Procedura - skrót robót: - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu - montaż instalacji elektrycznej, - montaż inwertera, - podłączenie do uziemienia, - sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania. Część II: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW na dachu budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Balinie przy ulicy Wyzwolenia 65. Instalacja o mocy znamionowej 9,99 kW składać się będzie z 27 paneli monokrystalicznych o mocy 370 W każdy oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC. Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na dachu pod kątem 15 stopni za pomocą kotw utwardzanych chemicznie. Procedura - skrót robót: - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu - montaż instalacji elektrycznej, - montaż inwertera, - podłączenie do uziemienia, - sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania. Część III: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,68 kW na jednej połaci daszku technicznego Miejskiej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 3 w Chrzanowie ul. Kalinowa 7. Instalacja o mocy znamionowej 7,68 kW składać się będzie 24 modułów monokrystalicznych o mocy 320 W każdy (Full Black) oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC. Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na daszku za pomocą konstrukcji na mostkach trapezowych. Procedura - skrót robót: - montaż paneli fotowoltaicznych na daszku technicznym. - montaż instalacji elektrycznej, - montaż inwertera, - podłączenie do uziemienia, - sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania Część IV: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,08 kW na dwóch połaciach dachowych Miejskiej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 1 w Chrzanowie przy ulicy Sokoła 19. Instalacja o mocy znamionowej 31,08 kW składać się będzie 84 modułów monokrystalicznych o mocy 370 W wraz z optymalizatorami mocy dla wszystkich paneli oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC. Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą: - na dachu nr 1 za pomocą konstrukcji na mostkach trapezowych - 60 szt., - na dachu nr 2 - pod kątem 15 stopni za pomocą kotw utwardzanych chemicznie - 24 szt. Każdy moduł fotowoltaiczny będzie podpięty do optymalizatora mocy. Procedura - skrót robót: - montaż paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami. - montaż instalacji elektrycznej, - montaż inwertera, - podłączenie do uziemienia, - sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania

II.5) Główny kod CPV

09331200-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45261215-445311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Certyfikat Instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP Ei D (eksploracja i dozór). Wykonawca załączy na wezwanie dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku. Zamawiający wymaga również aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą od co najmniej 5 lat, potwierdzoną wpisem do KRS lub CEPiK.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno-ści gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ Jeżeli w kraju którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa wyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby ,której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w ppkt.a-c, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. e/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ppkt. a-c ,które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego , w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp, korzysta, z posiadanych oświadczeń i dokumentów o ile są aktualne. f/ na żądanie Zamawiającego ,Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz wskaże w ofercie wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców ich oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dokumenty potwierdzające że Wykonawca posiada Certyfikat Instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP Ei D (eksploracja i dozór).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,że dany produkt posiada Deklaracje zgodności CE lub inne dokumenty ważne dla danych wyrobów (zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-16

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-07

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW na dachu budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Balinie przy ulicy Wyzwolenia 65


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Chrzanów aktulane przetargi na Dostawy

Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.