Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Bytom Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym


Przetargi na maila

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Przetarg Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym przy ul Tuwima 7B32 wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-15

Ogłoszenie nr 591360-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

41-907 Bytom

Zielna 25B

32 413 00 30

zamowienia@bm.bytom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 591360-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: -------------

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Regon: 24261540600000

ulica: Zielna

Numer domu: 25B

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41-907

Miejscowość: Bytom

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 413 00 30

e-mail: zamowienia@bm.bytom.pl

Fax: 32 413 00 33

Adres strony internetowej (URL): www.bm.bytom.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, Informacja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym przy ul. Tuwima 7B/32 wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom

Numer referencyjny:

DZ-PN-35/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

--------------

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

--------------

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tuwima 7B/32. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji i remontu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie miasta Bytomia. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w lokalu obejmuje m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, izolacyjnych, tynkarsko-malarskich, stolarskich, posadzkowych, elektroinstalacyjnych, instalacyjnych wod-kan i gaz oraz wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu wraz z podłączeniem do sieci PEC w budynku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamówienia@bm.bytom.pl do dnia 07.10.2020 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem. B. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących odpowiednio czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, izolacyjnymi, tynkarsko-malarskimi, stolarskimi, posadzkowymi, elektoinstalacyjnymi, instalacyjnymi wod-kan, gaz i c.o. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. 5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umownych. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45453000-745211341-145310000-345330000-945333000-045331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

40

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ograniczone lub bez ograniczeń) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; b) co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo (D) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 1kV); c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. UWAGA 1: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.). UWAGA 2: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część może wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował tymi samymi osobami. UWAGA 3: Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi połączone uprawnienia, tym samym nie wymaga określonej ilości osób, a jedynie dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

Tak

Informacje dodatkowe:

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.3. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim na ich zasoby się powołuje, składa oświadczenia o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b. d) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotów, na których polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił te podmioty innymi podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt. V.3. SIWZ. 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA: Dokument o którym mowa w lit. a Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów na którego zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu oraz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty - Załącznik nr 3a do SIWZ; b) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1.a. i VI.1.b. SIWZ - pkt 1 Załącznika nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; oraz jeżeli dotyczy: c) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b. SIWZ - pkt. 2 Załącznika Nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; d) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; e) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; f) dowód/dowody wskazujące, że zasoby innych podmiotów, na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów, zawierające informacje określone w Załączniku Nr 3d do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.700,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 opisując przelew: "wadium - remont i modernizacja lokalu - Tuwima 7B/32. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (w Informacji, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 32 532-50-00, bądź pozostawiając w "skrzynce podawczej" mieszczącej się przy głównym wejściu do siedziby Bytomskich Mieszkań od strony ul. Armii Krajowej. W przypadku przesyłek wrzucanych do "skrzynki podawczej" nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania. 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp; b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia; c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany; e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt VIII.9. SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

---------------------

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

---------------------

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

------------------

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

------------------------

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

--------------------------

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

--------------------------

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

--------------------------

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

--------------------------

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

--------------------------

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

--------------------------

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

--------------------------

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

--------------------------

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

--------------------------

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

------------

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

---------------

Informacje dodatkowe

--------------

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

--------------

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

--------------

Wstępny harmonogram postępowania:

--------------

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

--------------

Informacje dodatkowe:

--------------

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

--------------

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

--------------

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

--------------

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

--------------

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

--------------

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

--------------

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

--------------

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

--------------

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

--------------

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

--------------

Informacje dodatkowe:

--------------

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. ZAMAWIAJĄCY w czasie realizacji przedmiotu Umowy dopuszcza możliwość: a) rezygnacji z wykonania elementów przedmiotu Umowy lub ich części, przewidzianych w Przedmiarze robót i ST w sytuacji, gdy wykonanie tych elementów będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy. Roboty te zwane są - robotami zaniechanymi. b) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w Przedmiarze robót i ST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej tj. wystąpienia robót zaniechanych, sposób obliczenia nienależnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu niewykonania części przedmiotu Umowy nastąpi kosztorysem robót zaniechanych, sporządzonym przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4 poniżej, zatwierdzonym przez Inspektora. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej tj. wystąpienia robót zamiennych, sposób obliczenia należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu zmiany robót nastąpi kosztorysem różnicowym, sporządzonym przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4 poniżej z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy i muszą być każdorazowo zatwierdzane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Wartość robót zaniechanych i zamiennych, o których mowa powyżej, ustalana będzie kosztorysami w oparciu o ceny jednostkowe robót zastosowane w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy i szacowane ilości ich zaniechania lub zmiany. 5. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tj. takie, których nie można wycenić zgodnie z ust. 4 powyżej, roboty te wyceniane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez WYKONAWCĘ, i zatwierdzonych przez Inspektora i ZAMAWIAJĄCEGO. Kosztorysy opracowane będą w oparciu o następujące założenia: a) podstawę ustalenia nakładów rzeczowych stanowić będą odpowiednie normy nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNNR) i innych katalogach stosowanych do kosztorysowania robót, a w przypadku braku nakładów w katalogach, na podstawie analiz własnych/kalkulacji lub wycen indywidualnych podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora; b) do sporządzania kosztorysów zastosowane zostaną składniki kalkulacyjne: R - Robocizna, M - Materiały, S - Sprzęt, Kp - Koszty pośrednie, Z - Zysk, z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy; c) w przypadku braku w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, cen jednostkowych M - materiałów, S - sprzętu do wyceny wartości tych robót WYKONAWCA przyjmie średnie ceny materiałów i sprzętu z publikacji SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów i użycia sprzętu. 6. Strony również mogą zmienić termin realizacji Umowy na pisemny wniosek zawierający opis podstawy do zmiany terminu, złożony w terminie do 2 dni roboczych od daty wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez ZAMAWIAJĄCEGO; b) leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w tym m.in. zawieszenie, wstrzymanie, przerwa w realizacji przedmiotu Umowy; c) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie; d) siły wyższej - rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie przedmiotu Umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby niezwiązane z realizacją inwestycji itp.); z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. 7. ZAMAWIAJĄCY odmawia zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych w ust. 6 powyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji Umowy. 8. WYKONAWCA nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy. 9. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji Umowy ze strony WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO wymienionych w § 4 Umowy z zastrzeżeniem, iż osoba wstępująca w miejsce osoby wymienionej w § 4 ust. 2 Umowy, posiadać będzie uprawnienia nie niższe, niż osoba zastępowana. 10. Na pisemny wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość: a) wykonania zamówienia przy pomocy PODWYKONAWCÓW, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; b) rezygnacji z PODWYKONAWCÓW; c) zmiany wskazanych w ofercie PODWYKONAWCÓW z zastrzeżeniem, iż jeżeli WYKONAWCA zamierza dokonać zmiany lub zrezygnować z PODWYKONAWCY, a w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową, PODWYKONAWCA był podmiotem, na którego zasoby powoływał się WYKONAWCA, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać ZAMAWIAJACEMU, iż proponowany PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową*; d) zmiany wskazanego w ofercie zakresu podwykonawstwa*.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

--------------

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

--------------

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

--------------

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

--------------

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Bytom aktulane przetargi na Roboty budowlane

Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.