Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Radziejów Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

Gmina Radziejów

Przetarg "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II" w ramach projektu "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-28

Ogłoszenie nr 596198-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Radziejów

88-200 Radziejów

ul. Kościuszki

542 853 686

info@ugradziejow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 596198-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie dofinansowywane jest ze środków europejskich, typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł projektu: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Radziejów

Regon: 91086666720000

ulica: ul. Kościuszki

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 542 853 686

e-mail: info@ugradziejow.pl

Fax: 542 853 337

Adres strony internetowej (URL): www.bip.ugradziejow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.ugradziejow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II" w ramach projektu "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów".

Numer referencyjny:

ZP.271.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na: a) wykonanie otworu zastępczego nr 1 A: . wykonaniu otworu zastępczego nr 1 A o głębokości ok. 73 metrów metodą obrotową na lewy obieg płuczki, świdrem o średnicy ? 470 mm, . wykonaniu zabudowy w otworze filtra szczelinowego PVC ? 280 mm (szczelina h=3 mm), który będzie posadowiony na głębokości około 72,5 m, na 0,5 m podsypce żwirowej. Na podstawie analizy składu granulometrycznego określona zostanie ostateczna szerokość szczeliny oraz grubość obsypki wokół filtra. Zgodnie z założeniami projektowymi długość rury podfiltrowej wynosi - 2,5 m, natomiast części czynnej - 25,0 m. Rura nadfiltrowa o średnicy 330 mm zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu. Ostateczne wymiary filtra zostaną ustalone przez nadzór geologiczny, po przewierceniu warstwy wodonośnej, . wykonaniu luźnej obsypki piaskowej wokół części czynnej filtra - średnica ziaren zostanie podana po wykonaniu badań granulometrycznych, . wypełnieniu iłem przestrzeni pomiędzy ścianką otworu a rurą nadfiltrową w przelocie 0,0 - 38,0 m, . wykonaniu pompowania badawczego - po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić próbne pompowanie składające się z dwóch etapów: pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Wodę z pompowania należy odprowadzić poprzez studzienkę wód popłucznych do rowu - na odległość ok. 40 m. Pompowanie należy przeprowadzić pompą głębinową o wydajności około 40 m3/h, opuszczoną na głębokość około 40 m, . pompowanie oczyszczające - należy przeprowadzić w czasie ok. 48 h. Wydajność pompowania nie powinna przekroczyć przepustowości filtra oraz 120% Qmax, obliczonego wzorami empirycznymi na Q= 34 m3/h, . pompowanie pomiarowe obejmuje wykonanie testu studni (3 x 3h ze wzrastającą wydajnością, z przerwami na stabilizację) i testu warstwy (na 3 cyklach dynamicznych w łącznym czasie 48 h), . wykonaniu pomiarów stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania pomiarowego, . wykonaniu badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody. Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych należy wykonać w końcowej fazie pompowania pomiarowego. Wodę należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie umożliwiającym sporządzenie bilansu jonowego i ustalenie klasy jakości wód podziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz 85). Zakres badań fizyko-chemicznych obejmować powinien: mętność, barwę, zapach, pH, zasadowość ogólną, twardość ogólną, Fe, Mn, Cl, związki azotowe (amoniak, azotany, azotyny), siarczany, wodorowęglany, przewodność elektryczną, ogólną mineralizację, Ca, Na, Mg, K. Badania należy wykonać tylko w atestowanych laboratoriach, . określeniu rzędnej punktu pomiarowego po zakończeniu robót wiertniczych i pompowań otworu nr 1A tj. górnej krawędzi rury eksploatacyjnej oraz rzędnej terenu przy otworze w nawiązaniu do Państwowej Sieci Geodezyjnej. Współrzędne otworu należy ustalić w obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych (1992) z dokładnością ? 1m metodą GPS. Otwór nr 1A należy nanieść na mapę zasadniczą. Powyższe roboty winien wykonać uprawniony geodeta, . zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 282, poz. 1657), próbki geologiczne z wierceń hydrogeologicznych są próbkami czasowego przechowywania i podmiot, który pobierał próbki geologiczne obowiązany jest do ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja może nastąpić po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej. b) wykonanie przyłącza wodociągowego wody surowej zasilającej w wodę Stację Uzdatniania Wody ze studni głębinowej nr 1A - roboty sanitarne . dostawa i montaż pomp głębinowych, . dostawa i montaż obudowy nadziemnej studni głębinowej (wyposażonej w automatyczne awaryjne ogrzewanie) wraz z podstawą i pokrywą zamykaną kluczem, . montaż wodomierza do pomiaru poboru wody surowej ze studni, -roboty elektryczne . budowa nowej linii zasilającej silnik nowej pompy głębinowej - poprzez projektowaną szafkę SP4, . wykonanie instalacji uziemiającej skrzynki SP4 w sposób podany na planie instalacji, . dokonanie sprawdzenia wykonanych instalacji i wybudowanych linii zasilających wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych pomiarów instalacji, . wprowadzenie zmian do istniejącej instrukcji stacji SUW, . sporządzenie dokumentacji powykonawczej c) Przebudowa SUW w Płowcach: - roboty konstrukcyjne . wykonanie fundamentów płytowych, żelbetowych, monolitycznych dla zbiorników na wodę i sprężone powietrze, posadowionych bezpośrednio na zagęszczonym mechanicznie podłożu gruntowym - roboty budowlane . wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych V=150 m3, . wykonanie zbiornika mieszacza woda-powietrze dla wspomożenia procesu napowietrzania wody surowej przed uzdatnieniem, . wykonanie niezbędnej rozbudowy instalacji elektrycznej dla zasilania nowych dmuchaw i pomp, . wykonanie nowego układu sterowania poziomem wody w zbiornikach retencyjnych, . wykonaniu przekładki odcinka istniejącej kanalizacji technologicznej, . wykonaniu fundamentów pod zbiorniki retencyjne i pod zbiornik mieszacza. - roboty elektryczne: . zabudowa dwóch dmuchaw, dwóch pomp tłoczących ze zbiornika mieszacza do filtrów, . budowa nowego systemu pomiaru i kontroli poziomu wody w zbiornikach, . zabudowa aparatury do w/w urządzeń w istniejącej szafie zasilająco-sterującej stacji, . budowa nowych linii zasilających silniki dmuchawy, . budowa nowej linii zasilającej projektowane pompy tłoczące, a w rozdzielnicy Stacji [lub w szafkach naściennych przy pompach] zabudować styczniki załączające i przemienniki częstotliwości z układami filtrów i z dławikami, . wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych z płaskownika o typie podanym na planie instalacji, instalując go w sposób podany na planie instalacji, . montaż drabinek kablowych, . wykonanie instalacji kontroli poziomu wody w projektowanych, nowych, zbiornikach, . sprawdzenie wykonanych instalacji i wybudowanych linii zasilających - należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary instalacji, . zaprogramowanie sterowników centralnych stacji i uruchomienie stacji uzdatniania wody, . sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - Zamawiający udzieli niezbędnych w tym celu pełnomocnictw.

II.5) Główny kod CPV

45252126-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45255110-345111200-045262200-345100000-845232430-545252120-545255600-545300000-045310000-345330000-945332300-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, która obejmowała swoim zakresem roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związanych z budową lub przebudową stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana. Wymagane jest załączenie dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował: . co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, . co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji, jeżeli którakolwiek z osób będzie posiadała więcej niż jedno z wymaganych przez Zamawiającego uprawnień.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia wykazu osób, o których mowa w Sekcji III.5.1 Ogłoszenia oraz w Rozdziale VI.7.2 SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych odpowiednio organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji - inne dokumenty. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy zgodny z załączonym drukiem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby/osób do złożenia oferty (w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów), 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium, 4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów - jeśli dotyczy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie tych podmiotów powinno być złożone w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania lub innego dokumentu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega (dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Radziejów, 88-200 Radziejów ul. Kościuszki 20/22, pok. nr 203 lub dołączy do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Radziejów nr 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. Kopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-05-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, pod rygorem nieważności, winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z ich przewidywaną technologią wykonania, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - o ile, w dniu wystąpienia w/w okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem dotyczącym przedłużenia robót i okoliczność ta zostanie potwierdzona, - na okres maksymalnie wyznaczony powyższymi okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do dalszych robót Zamawiający musi zostać poinformowany osobnym pismem. Brak spełnienia ww. warunków uniemożliwia Wykonawcy na powoływanie się na opisane okoliczności jako podstawę do aneksowania umowy; 3) w razie zmiany harmonogramu prac (jeżeli zmiana harmonogramu spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji zamówienia musi być ona wprowadzona aneksem do umowy, natomiast jeżeli zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia zmiana może nastąpić za zgodą Zamawiającego i nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy); 4) w razie zmiany stawki podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 5) gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 6) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ, 7) jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt 1-6, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 8) jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia; 9) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 11) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych wypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności. Do okoliczności i zdarzeń, o których mowa wyżej, zaliczyć należy w szczególności: a) przypadek wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było nieuchronne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, i któremu nie można było zapobiec, mimo zachowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in. pandemia, epidemia, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajki, ataki terrorystyczne oraz działania władz państwowych takie jak: zakaz importu lub eksportu, blokada granic, portów itp., b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu (przedstawiając stosowne dokumenty i oświadczenia), że niedotrzymanie terminu wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-28

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Radziejów aktulane przetargi na Roboty budowlane
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.