Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Warszawa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Przetarg Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul Odkrytej w Warszawie obręb 40122 działka nr 59

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-28

Ogłoszenie nr 595721-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

03-122 Warszawa

Modlińska 197

22 44 38 406,

bialoleka.zp@um.warszawa.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 595721-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: 17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? . Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. . Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? . Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. co najmniej przez okres 2 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym, zostały pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z klasyfikacją archiwalną B-5). Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: . podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? . Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: . dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; . nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; . wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; . Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; . Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: . zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; . dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. . Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Regon: 15259663000360

ulica: Modlińska

Numer domu: 197

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 03-122

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 44 38 406,

e-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl,

Fax: 22 32 54 166

Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.

Numer referencyjny:

UD-II-WZP-271.51.2020.MKA/Pn-Rb

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu inwestycji w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z założeniami opracowania PFU, (zgodnie z ustawą Prawo budowlane - art.29. ust. 4 pkt., ppkt. a) - roboty polegające na remoncie obiektów budowlanych - budowli, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych) oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót; b) wykonanie robót budowlanych obejmujących: - przygotowanie terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących elementów zagospodarowania terenu - urządzenia zabawowe, ławki oraz zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas trwania robót budowlanych; - demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych wraz z jej utylizacją; - wymianę części podbudowy poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy, zagęszczenie i uzupełnienie podbudowy z ponownym zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z naprawą posadowienia obrzeży; - wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z płyt gumowych EPDM o grubości dostosowanej do HIC urządzeń zabawowych; - usunięcie zabezpieczeń z elementów zagospodarowania, w tym z istniejącej zieleni wraz z uporządkowaniem terenu; - renowację zniszczonych trawników; c) wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania i odbioru zadania. Zastosowana nowa nawierzchnia powinna spełniać wszelkie aktualne normy i standardy. Potwierdzeniem powyższego będzie certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2017, określającą wymogi badania nawierzchni stosowanych na placach zabaw. Certyfikat wydany przez firmę posiadająca akredytację. Komponenty gumowe powinny posiadać Atest Higieniczny PZH, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania. Certyfikat, Atest Higieniczny PZH oraz kartę techniczną należy przekazać Zamawiającemu przed montażem płyt. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu inwestycji, tj. co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej na potrzeby opracowania projektu i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej (lub konstrukcyjno-budowlanej na potrzeby realizacji inwestycji ). Wykonawca zagwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia, a w razie wykrycia wad, dokona ich usunięcia na własny koszt. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym opłaty za media, wodę oraz urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (m.in. agregat prądotwórczy). Zamawiający kieruje zamówienie do wykonawców, którzy są w stanie jak najszybciej i kompleksowo wykonać prace w zakresie wymiany zużytej nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na nową. Działania w zakresie zamówienia wymagają stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który bezpośrednio nadzoruje oraz odbiera zlecone prace. Remont nawierzchni na placu zabaw przy ul. Odkrytej jest wskazany z uwagi na duże zużycie naturalne, m.in. obniżone parametry amortyzacyjne nawierzchni oraz zbyt duże szczeliny pomiędzy płytami, które nie zapewniają bezpiecznego użytkowania z nawierzchni (ryzyko upadku). Nawierzchnia powinna zapewniać właściwą amortyzację zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1177:2017. Wymiana nawierzchni podyktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa użytkowników urządzeń zabawowych zlokalizowanych na przedmiotowym placu zabaw. Zapewnienie odpowiedniego podłoża w obrębie urządzeń zabawowych jest bardzo istotne, gdyż większość urazów na placach zabaw spowodowana jest upadkiem na podłoże. Dobra nawierzchnia musi spełniać możliwości amortyzacyjne do krytycznej wysokości swobodnego upadku z zamontowanych na placu zabawek takich jak huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie. Nawierzchnie bezpieczne w znaczny sposób ograniczą ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników. Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Fukcjonalno Użytkowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr. 2 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV

45453000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71320000-745100000-845112720-877314100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług dla zamówienia podstawowego (w trybie art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, w zakresie remontów nawierzchni bezpiecznych z płyt poliuretanowych na placach zabaw, terenach rekreacyjnych, siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy polegających na wymianie na nową nawierzchnię bezpieczną z płyt poliuretanowych, demontażu i utylizacji zużytej nawierzchni, wyrównania i uzupełnienia podbudowy. Zamówienia te zostaną udzielone do 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, w obiektach na terenie Dzielnicy Białołęka w przypadku konieczności wymiany nawierzchni z uwagi na duże zużycie naturalne, które nie zapewnia bezpiecznego użytkowania z nawierzchni. Zamówienia będą udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: Do dnia 15.12.2020 r., przy czym prace projektowe zostaną wykonane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jednego (1) zamówienia, polegającego na: - wykonaniu 1 (jednego) zamówienia polegającego na na montażu lub wymianie/naprawach nawierzchni bezpiecznych (poliuretan EPDM) na placach zabaw i/lub terenach rekreacyjnych oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje). Uwaga: Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające w/w robotom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykaz robót budowlanych wykonanych potwierdzających spełnianie warunku opisanego w pkt 3.2.2 lit. a) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dowodami są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa wykazana w wykazie usług (pkt 3.2.2. lit. a) SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt.1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt.2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Niezłożenie formularza oferty lub złożenie go w sposób niezgodny z SIWZ lub w niezgodnej formie (niezawierający wszystkich określonych przez zamawiającego elementów, niepodpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, braku wypełnienia jakiegokolwiek pola w ofercie) spowoduje, że Zmawiający ofertę odrzuci. b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. ? Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt., ? Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf, ? W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne. ? W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie). ? W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). ? Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. c) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO - według zał. nr 5 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. d) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ. e) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą "tajemnica przedsiębiorstwa" oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. f) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane przez podmiot, który użycza zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia, na zasadach określonych w art.22a ust.4 ustawy. g) Formularz cenowy - załącznik nr 7 do SIWZ - formularz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Brak złożonego formularza, jego nieprawidłowe wypełnienie lub niepodpisanie albo wadliwe podpisanie spowoduje odrzucenie oferty. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. PODMIOTY ZAGRANICZNE 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty odpowiadające treścią dokumentom wskazanym w pkt 3.3 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, oraz w przypadku dokumentów odpowiadających treścią dokumentom wskazanym w 3.5 SIWZ, tj.: a) informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust 5 pkt 5 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 1. stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 3.5.1. ppkt.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1. lit. a) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 1. lit. a) powyżej stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) dokumenty, o których mowa powyżej oraz pkt 3.3. SIWZ. UWAGA! w oparciu o art. 26 ust. 2f - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. UWAGA! Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: ? postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, ? wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ? ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany podpisem kwalifikowanym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1 SIWZ spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.ppkt.2 SIWZ spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt.1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt. 2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. f) Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia JEDZ zgodnie z pkt 3.3. SIWZ. g) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców. h) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika. i) Oferta musi zostać podpisana przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. j) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy, k) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. UWAGA: Oferta składana przez spółki cywilne (o których jest mowa w Tytule XXXI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz art. 4 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U z 2018 r. poz 646 ze zm.) jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy pzp) i solidarnie za nie odpowiadają. Podwykonawcy Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest zobowiązany do: 1) wskazania w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) (części II "Informacje dotyczące Wykonawcy", sekcji D: "Informacje dotyczące podwykonawców"), części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji prac, których te zdolności dotyczą. 2) Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zgodnie z paragrafem 16 wzoru umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-28

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Roboty budowlane
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.