Dzisiaj jest: 30.11.2020, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Sokółka Dostawa dwóch ciągników rolniczych z ładowaczami czołowymi i osprzętem

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Przetarg Dostawa dwóch ciągników rolniczych z ładowaczami czołowymi i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-28

Ogłoszenie nr 599427-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Torowa 12

857118909

dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 599427-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Regon: 05066730800000

ulica: ul. Torowa

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 857118909

e-mail: dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

Fax: 857112229

Adres strony internetowej (URL): www.pzd.sokolka.com

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pzd.sokolka.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pzd.sokolka.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, pokój nr 22 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa dwóch ciągników rolniczych z ładowaczami czołowymi i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Numer referencyjny:

PZD/WD-Di/4112/5/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa dwóch ciągników rolniczych z ładowaczami czołowymi i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. 1.1. Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. 1.1.1. Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym i osprzętem będący przedmiotem zakupu powinien posiadać następujące właściwości: Wymagania 1. fabrycznie nowy tj. nieużywany - wyprodukowany w 2020r. 2. norma emisji spalin min. Stage IV 3. masa ciągnika: min. 5,0tony Nadwozie (kabina) 1. 1 drzwiowa lub 2 drzwiowa, 2. uchylne okno tylne 3. ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana 4. amortyzowany pneumatyczny fotel kierowcy 5. spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, 6. spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej 7. reflektory robocze na kabinie: minimum 2 przednie i minimum 2 tylne 8. światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 9. radio z głośnikami 10. oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej Silnik 1. silnik wysokoprężny o pojemności min. 4 400 cm3 2. moc 110 ÷130 KM 3. zestaw do zimowego rozruchu (np.: grzałka silnika) Układ jezdny 1. skrzynia biegów przekładnia bezstopniowa lub stopniowa 2. biegi szosowe, biegi terenowe, zmiana biegów pod obciążeniem bez użycia sprzęgła 3. rewers elektrohydrauliczny 4. napęd na 4 koła 5. amortyzowana przednia oś 6. max prędkość nie mniejsza niż 40 km/h 7. rozmiar kół przednich min. 460/65R28 - max 480/65R28 8. rozmiar kół tylnych min. 540/65R38 - max 600/65R38 Wyposażenie 1. WOM tylny, prędkość obrotowa min 540/540E/1000 obr/min 2. WOM przedni 3. TUZ tylny i przedni 4. wydajność pompy hydraulicznej minimum. 90 l/min 5. wyjścia hydrauliczne z tyłu - minimum 3 pary + wolny spływ 6. wyjścia hydrauliczne z przodu - minimum 1 para przyłącza hydraulicznego 7. hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne 8. sprzęg sworzniowy do ciągnięcia przyczep (2-osiowa) 9. komplet zaczepów - dolny i górny 10. pojemność zbiornika paliwa min. 180 litrów 11. siedzenie pasażera (homologacja na ciągnik na dwie osoby w kabinie) Inne 1. ciągnik wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy - użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 2. obciążnik zalewany min. 1,0 tony 3. trójkąt ostrzegawczy 4. gaśnica 1.1.2. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego będącego przedmiotem zakupu powinien posiadać następujące właściwości: Wymagania ładowacz czołowy 1. fabrycznie nowy tj. nieużywany - wyprodukowany w 2020r.; dedykowany i dostosowany do ciągnika rolniczego będącego przedmiotem zakupu, o którym mowa w pkt. 1.1.1. 2. szerokość - dostosowana do ciągnika, o którym mowa w pkt. 1.1.1. 3. wyposażony w funkcję amortyzacji 4. waga - min. 500kg 5. wysokość podnoszenia do osi obrotu min. 3,8m 6. udźwig do punktu obrotu łyżki - min. 1500kg 7. ładowacz czołowy musi być wyposażony w sterowanie elektrohydrauliczne z kabiny ciągnika (joystick) lub możliwość podłączenia do joysticka w ciągniku rolniczym 1.1.3. Widły paletowe powinny posiadać następujące właściwości: Wymagania wideł paletowych 1. fabrycznie nowe tj. nieużywane - wyprodukowane w 2020r.; dedykowane i dostosowane do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.1.2. 2. waga/masa - w przedziale 160kg - 200kg 3. maksymalne obciążenie - w przedziale 1400kg - 1800kg 4. szerokość - w przedziale 135cm - 145cm 5. długość wideł - w przedziale 90mm - 130mm 6. wysokość wideł - w przedziale 90cm - 100cm 7. widły kute 1.1.4. Łyżka wielofunkcyjna powinna posiadać następujące właściwości: Wymagania łyżka wielofunkcyjna 1. fabrycznie nowa tj. nieużywana - wyprodukowana w 2020r.; dedykowana i dostosowana do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.1.2. 2. funkcja załadunku i przenoszenia materiałów, funkcja otwierania dna, funkcja chwytania 3. szerokość - minimum 200cm 4. głębokość - minimum 70cm 5. wysokość - minimum 60cm 6. pojemność nasypowa - minimum 0,6m3 7. lemiesz - minimum 150mmx15mm 8. masa - minimum 400kg 1.1.5. Łyżka do równania terenu powinna posiadać następujące właściwości: Wymagania łyżki do równania terenu 1. fabrycznie nowa tj. nieużywana - wyprodukowana w 2020r.; dedykowana i dostosowana do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.1.2. 2. lemiesz o grubości minimum 20mm 3. szerokość - minimum 230cm 4. głębokość - minimum 110cm 5. wysokość - minimum 50cm 6. pojemność nasypowa - minimum 0,80m3 7. lemiesz minimum 150mmx20mm 8. masa - minimum 350kg 1.1.6. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia: 1.1.6.1. Przedmiot zamówienia (ciągnik wraz z ładowaczem czołowym, widłami paletowymi, łyżką wielofunkcyjną i łyżką do równania terenu) ma być wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy - użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SIWZ 1.1.6.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia. 1.1.6.3. Przedmiot zamówienia (ciągnik wraz z ładowaczem czołowym, widłami paletowymi, łyżką wielofunkcyjną i łyżką do równania terenu) powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych (w tym umożliwiające jego rejestrację) oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim. 1.1.6.4. Wymagane okres gwarancji jakości wynoszą odpowiednio: 1) ciągnik rolniczy - min. 24 miesięcy; 2) osprzęt do ciągnika rolniczego (każdy z osprzętów) - min. 24 miesięcy. 1.1.6.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określają wystawione i przekazane Zamawiającemu Karty Gwarancyjne. 1.1.6.6. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych (bez kosztów wymiany części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania pojazdu i materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki oraz płyny układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy płyn do spryskiwacza szyb itp.) ponosi Wykonawca. 1.1.6.7. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności: 1) koszt dojazdu, 2) robocizny, 3) pobytu serwisantów, 4) transportu maszyny do serwisu, 5) fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta. 1.1.6.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 1.1.6.9. Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowanym zespołem mechaników do serwisowania maszyny w okresie gwarancyjnym. 1.1.6.10. W miejscu dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla operatorów sprzętu w zakresie jego obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. 1.1.6.11. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być w pełni sprawny, po wymianie wszystkich filtrów, płynów eksploatacyjnych i olejów oraz spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. 1.1.6.12. Ciągnik powinien mieć przed przekazaniem Zamawiającemu wykonane przeglądy poparte dokumentami z przeglądów. 1.1.6.13. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest - Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12. 1.1.6.14. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia (parametrów technicznych i wyposażenia) z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 1.1.6.15. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo - odbiorczy 1.2. Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. 1.2.1. Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym i osprzętem będący przedmiotem zakupu powinien posiadać następujące właściwości: Wymagania 1. fabrycznie nowy tj. nieużywany - wyprodukowany w 2020r. 2. norma emisji spalin min. Stage IV 3. masa ciągnika: min. 5,5tony Nadwozie (kabina) 1. 1 drzwiowa lub 2 drzwiowa, 2. uchylne okno tylne 3. ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana 4. amortyzowany pneumatyczny fotel kierowcy 5. spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, 6. spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej 7. reflektory robocze na kabinie: minimum 2 przednie i minimum 2 tylne 8. światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 9. radio z głośnikami 10. oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej Silnik 1. silnik wysokoprężny o pojemności min. 4 600 cm3 2. moc 130 ÷155 KM 3. zestaw do zimowego rozruchu (np.: grzałka silnika) Układ jezdny 1. skrzynia biegów przekładnia bezstopniowa lub stopniowa 2. biegi szosowe, biegi terenowe, biegi pełzające pod obciążeniem lub zmiana biegów pod obciążeniem bez użycia sprzęgła 3. rewers elektrohydrauliczny 4. napęd na 4 koła 5. amortyzowana przednia oś 6. max prędkość nie mniejsza niż 40 km/h 7. rozmiar kół przednich min. 480/65R28 - max 540/65R28 8. rozmiar kół tylnych min. 600/65R38 - max 650/65R38 Wyposażenie 1. WOM tylny, prędkość obrotowa min 540/540E/1000 obr/min 2. WOM przedni 3. TUZ tylny i przedni 4. wydajność pompy hydraulicznej minimum. 100 l/min 5. wyjścia hydrauliczne z tyłu - minimum 3 pary + wolny spływ 6. wyjścia hydrauliczne z przodu - minimum 1 para przyłącza hydraulicznego 7. hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne 8. sprzęg sworzniowy do ciągnięcia przyczep (2-osiowa) 9. komplet zaczepów - dolny i górny 10. system hydrauliczny "LS" 11. pojemność zbiornika paliwa min. 230 litrów 12. siedzenie pasażera (homologacja na ciągnik na dwie osoby w kabinie) Inne 1. ciągnik wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy - użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 2. obciążnik zalewany min. 1,0 tony 3. trójkąt ostrzegawczy 4. gaśnica 1.2.2. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego będącego przedmiotem zakupu powinien posiadać następujące właściwości: Wymagania ładowacz czołowy 1. fabrycznie nowy tj. nieużywany - wyprodukowany w 2020r.; dedykowany i dostosowany do ciągnika rolniczego będącego przedmiotem zakupu, o których mowa w pkt. 1.2.1. 2. szerokość - dostosowana do ciągnika, o którym mowa w pkt. 1.2.1. 3. wyposażony w funkcję amortyzacji 4. waga - min. 500kg 5. wysokość podnoszenia do osi obrotu min. 4,0m 6. udźwig do punktu obrotu łyżki - min. 1700kg 7. ładowacz czołowy musi być wyposażony w sterowanie elektrohydrauliczne z kabiny ciągnika (joystick) lub możliwość podłączenia do joysticka w ciągniku rolniczym 1.2.3. Widły paletowe powinny posiadać następujące właściwości: Wymagania wideł paletowych 1. fabrycznie nowe tj. nieużywane - wyprodukowane w 2020r.; dedykowane i dostosowane do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.2.2. 2. waga/masa - w przedziale 160kg - 200kg 3. maksymalne obciążenie - w przedziale 1400kg - 1800kg 4. szerokość - w przedziale 135cm - 145cm 5. długość wideł - w przedziale 90mm - 130mm 6. wysokość wideł - w przedziale 90cm - 100cm 7. widły kute 1.2.4. Łyżka wielofunkcyjna powinna posiadać następujące właściwości: Wymagania łyżka wielofunkcyjna 1. fabrycznie nowa tj. nieużywana - wyprodukowana w 2020r.; dedykowana i dostosowana do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.2.2. 2. funkcja załadunku i przenoszenia materiałów, funkcja otwierania dna, funkcja chwytania 3. szerokość - minimum 200cm 4. głębokość - minimum 70cm 5. wysokość - minimum 60cm 6. pojemność nasypowa - minimum 0,6m3 7. lemiesz - minimum 150mmx15mm 8. masa - minimum 400kg 1.2.5. Łyżka do równania terenu powinna posiadać następujące właściwości: Wymagania łyżka do równania terenu 1. fabrycznie nowa tj. nieużywana - wyprodukowana w 2020r.; dedykowana i dostosowana do ładowacza czołowego, o którym mowa w pkt. 1.2.2. 2. lemiesz o grubości minimum 20mm 3. szerokość - minimum 230cm 4. głębokość - minimum 110cm 5. wysokość - minimum 50cm 6. pojemność nasypowa - minimum 0,80m3 7. lemiesz minimum 150mmx20mm 8. masa - minimum 350kg 1.2.6. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia: 1.2.6.1. Przedmiot zamówienia (ciągnik wraz z ładowaczem czołowym, widłami paletowymi, łyżką wielofunkcyjną i łyżką do równania terenu) ma być wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy - użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SIWZ 1.2.6.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia. 1.2.6.3. Przedmiot zamówienia (ciągnik wraz z ładowaczem czołowym, widłami paletowymi, łyżką wielofunkcyjną i łyżką do równania terenu) powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych (w tym umożliwiające jego rejestrację) oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim. 1.2.6.4. Wymagane okres gwarancji jakości wynoszą odpowiednio: 1) ciągnik rolniczy - min. 24 miesięcy; 2) osprzęt do ciągnika rolniczego (każdy z osprzętów) - min. 24 miesięcy. 1.2.6.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określają wystawione i przekazane Zamawiającemu Karty Gwarancyjne. 1.2.6.6. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych (bez kosztów wymiany części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania pojazdu i materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki oraz płyny układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy płyn do spryskiwacza szyb itp.) ponosi Wykonawca. 1.2.6.7. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności: 1) koszt dojazdu, 2) robocizny, 3) pobytu serwisantów, 4) transportu maszyny do serwisu, 5) fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta. 1.2.6.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 1.2.6.9. Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowanym zespołem mechaników do serwisowania maszyny w okresie gwarancyjnym. 1.2.6.10. W miejscu dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla operatorów sprzętu w zakresie jego obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. 1.2.6.11. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być w pełni sprawny, po wymianie wszystkich filtrów, płynów eksploatacyjnych i olejów oraz spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. 1.2.6.12. Ciągnik powinien mieć przed przekazaniem Zamawiającemu wykonane przeglądy poparte dokumentami z przeglądów. 1.2.6.13. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest - Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12. 1.2.6.14. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia (parametrów technicznych i wyposażenia) z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 1.2.6.15. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo - odbiorczy 1.3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. - III. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 1.4. Zamawiający uzna za spełnione wymogi zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia. 1.5. Zamawiający dopuszcza użycie innych "równoważnych" materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV

16700000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV16000000-543200000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe

Maksymalny termin dostawy: od podpisania umowy do dnia 18.12.2020r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy - przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa powyżej odpowiednio dokumenty o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.). Informacje dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8.. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio dokumentem o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.). Przedmiotowe informacje zawiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8. Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również informacje dotyczące dokumentów składanych w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.), a dla przedmiotowego powstępowania o udzielenie zamówienia w zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie. 2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie. 3) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie. 2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie. 3) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346)), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1.1. Wysokość wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości - 19 000,00PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy, 00/100PLN). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 1.3. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron; 2) zaistnieją okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, mające wpływ na termin wykonania umowy, za które strony uznają: a) wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy; b) dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów, czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; c) zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; d) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne, epidemie, pandemie itp; 3) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (dostaw) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji dostaw podstawowych określonych w niniejszej umowie; 20.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 20.1, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 20.3. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy: 1) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień umowy dotyczą w szczególności: aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy; 2) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 3) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-28

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1.1. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, tel. (085) 711 89 09, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com; 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Panią Małgorzatą Mutwicką - Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, tel. (085) 711 89 09, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pzd.sokolka.com; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa; 5) Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko służbowe, rodzaj umowy o pracę itp.; 6) Administrator pozyskuje dane osobowe osób innych niż wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane osobowe pełnomocnika, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, osób fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy itp.; 7) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 10) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; [*Wyjaśnienie: Zmawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego] b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; [**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników] c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; [***Wyjaśnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego] d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 11) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Sokółka aktulane przetargi na Dostawy
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.