Dzisiaj jest: 30.11.2020, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Gmina Węgliniec

Przetarg Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-10-28

Ogłoszenie nr 599259-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Węgliniec

59-940 Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

075 77 11 435

wegliniec@wegliniec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 599259-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Węgliniec

Regon: 23082141100000

ulica: ul. Sikorskiego

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59-940

Miejscowość: Węgliniec

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 075 77 11 435

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

Fax: 075 77 12 551

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wegliniec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście

Adres:

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, p. nr 2 Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Numer referencyjny:

ZI.271.27.2020.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021-2022 WĘGLINIEC 1. PARK MIEJSKI - 14 700m2 1.1. zamiatanie i odchwaszczanie alejek z kostki brukowej - nie rzadziej niż 1 raz w m-cu ok. 250 mb; 1.2. odchwaszczanie i wyrównywanie alejek szutrowych - nie rzadziej niż 1 raz w m-cu - ok. 400 mb - w miarę ubytków uzupełnianie grysu na alejkach; 1.3. codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z terenu całego parku (w tym gałęzie po wiatrołomach); 1.4. opróżnianie koszy parkowych 15 szt. - 1 raz w tygodniu. 2. ULICE, CHODNIKI, PARKINGI, ZATOKI, SKWERY, TRAWNIKI, PASY ZIELENI 2.1. codzienne zbieranie nieczystości; 2.2. zamiatanie piasku, liści i innych nieczystości oraz usuwanie wszelkich przerostów zieleni w chodnikach, przy krawężnikach ulicznych, obrzeżach chodnikowych i trawnikowych zgodnie z zał. nr 1, 2, 3- 2 razy w tygodniu; 2.3. opróżnianie koszy ulicznych, ok. 75 szt. - 1 raz w tygodniu; 2.4. wywieszanie i zdejmowanie flag ulicznych w wyznaczonym czasie (ok. 6 razy w roku). UWAGA: z wyłączeniem pkt. 2.2. i 2.3 w roku 2021 - tj. ul. Sikorskiego w Węglińcu RUSZÓW 3. ULICE, CHODNIKI, PARKINGI (Skwery: ul. Kantowicza, Plac Partyzantów, Zgorzelecka) 3.1. codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości; 3.2. zamiatanie piasku, liści i innych nieczystości oraz usuwanie wszelkich przerostów zieleni w chodnikach, przy krawężnikach ulicznych, obrzeżach chodnikowych i trawnikowych zgodnie z załącznikami nr 4, 5, 6 - 2 razy w tygodniu; 3.3. opróżnianie koszy ulicznych - co najmniej 35 szt. - 1 raz w tygodniu; 3.4. odchwaszczanie alejek o nawierzchni szutrowej - nie rzadziej niż raz w m-cu + uzupełnienie grysu na alejkach. TEREN GMINY 4. OBSŁUGA IMPREZ a) Festyn majowy, Święto Grzybów; b) Festyn rodzinny w Starym Węglińcu; c) Jagodowe Lato i Festyn majowy w Ruszowie; d) Festyn w Czerwonej Wodzie i w Jagodzinie; e) Festyn w Kościelnej Wsi; f) Dzień Dziecka we wszystkich miejscowościach w Gminie; 4.1. instalowanie odpowiedniej ilości koszy o poj. 1100l. i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie trwania imprezy (kosze i worki zapewnia wykonawca); 4.2.bieżące opróżnianie zapełnionych koszy i worków w trakcie trwania imprezy; 4.3.kompleksowe sprzątanie i wywóz odpadów następnego dnia po zakończeniu imprezy. 5. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE Węgliniec - 2 szt., Stary Węgliniec - 2 szt., Czerwona Woda - 4 szt., Zielonka - 1 szt., Piaseczna - 3 szt., Jagodzin - 1 szt, Ruszów - 2 szt., Kościelna Wieś - 1 szt. 5.1. Węgliniec ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego - 2 razy w tygodniu sprzątanie terenu przystanku i zatoki autobusowej, zamiatanie alejek, opróżnianie koszy oraz pielęgnacja nasadzonych roślin tj. podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski; koszenie trawników i jesienne wygrabianie liści. 5.2. Pozostałe przystanki - sprzątanie terenu przystanków, zatok autobusowych oraz opróżnianie koszy 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki ). 5.3. usuwanie napisów i malowideł z wiat przystankowych - co najmniej raz w miesiącu; 5.4. wykaszanie traw wokół wiat przystankowych 1 raz w miesiącu; 5.5. mycie wiat przystankowych - 2 razy w roku (m-c kwiecień, wrzesień); 5.6. w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z terenu przystanków tj. wiat, chodników i zatok autobusowych. 6. PARKI - Czerwona Woda, Ruszów, Zielonka 6.1. zamiatanie, odchwaszczanie i wyrównywanie alejek - nie rzadziej niż 1 raz w m-cu, w miarę ubytków uzupełnianie grysu na alejkach; 6.2. codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z terenu całego parku (w tym gałęzie po wiatrołomach); 6.3. opróżnianie koszy parkowych ok. 30 szt. - 1 raz w tygodniu. 7. TARGOWISKA - Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów, Stary Węgliniec 7.1. zbieranie i usuwanie nieczystości, zamiatanie powierzchni utwardzonych po zakończonym handlu - targowisko w Węglińcu (w środy i soboty) - targowisko w Czerwonej Wodzie (we czwartki), Stary Węgliniec i Ruszów co najmniej raz w tygodniu; 7.2. wykaszanie traw i usuwanie chwastów co najmniej 1 raz w miesiącu; 7.3. utrzymywanie w czystości toalet - targowisko w Węglińcu i w Czerwonej Wodzie, opróżnianie nieczystości ciekłych z TOI TOI w Węglińcu - na bieżąco, co najmniej raz na 2 tygodnie. 8. PARKINGI 8.1. codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości; 8.2 zamiatanie i odchwaszczanie krawężników, obrzeży, kostki betonowej - co najmniej 1 raz w miesiącu. 9. POZOSTAŁE PRACE 9.1. drobne naprawy wiat przystankowych, koszy ulicznych, płotków, pergoli, ławek oraz ustawianie, mocowanie istniejących znaków drogowych (np. dokręcanie śrub, wymiana deski, poprawienie mocowań) - prace obejmują koszty transportu i robocizny; 9.2. zbieranie nieczystości zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości z posprzątanych chodników przyległych do posesji - 1 raz w tygodniu; 9.3. usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nie przystosowanych (słupy, drzewa, przystanki) na bieżąco, co najmniej raz na 2 tygodnie; 9.4. mycie i dezynfekowanie koszy parkowych, ulicznych - dwa razy w roku; 9.5. mycie ławek parkowych i ulicznych - dwa razy w roku; 9.6. codzienne sprzątanie terenu wokół koszy, przy ławkach, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ludmerach oraz wykaszanie wyrosłej trawy; 9.7. usuwanie starych ogłoszeń z tablic ogłoszeniowych, co najmniej 1 raz w miesiącu; 9.8. mycie i czyszczenie znaków drogowych oraz przycinanie gałęzi zasłaniających znaki co najmniej raz na 2 miesiące; 9.9. sprzątanie innych ulic (ok. 1 000mb) wskazanych przez zamawiającego, raz na miesiąc; 9.10.usuwanie z dróg oraz chodników zabitych/padłych zwierząt, w ciągu 1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego; 4. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Utrzymanie czystości powinno polegać na zamieceniu, wygrabieniu, zebraniu wszelkich zanieczyszczeń na jezdniach, parkingach, chodnikach, placach, pasach zieleni, alejkach, skwerach, w parkach, terenach przy koszach na śmieci w szczególności z papierów, resztek roślin, gałązek, liści, niedopałków papierosów, trawy wyrosłej na poboczach dróg, odchwaszczanie obrzeży, krawężników, kostki betonowej oraz wykonaniu wszelkich innych usług nie wymienionych w powyższych załącznikach, a mających na celu bieżące utrzymanie terenów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia w należytym porządku. 2) Prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny jest Wykonawca. 4) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi harmonogram usług na dany miesiąc i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. 5) Zgodnie z przedstawionym harmonogramem stwierdzenie wykonania prac oraz ich poprawność będą zatwierdzane przez sołtysa miejscowości lub wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 6) Koszty wywozu i utylizacji odpadów oraz worków na śmieci (dopuszcza się wkłady z otworami) ponosi Wykonawca. 7) W okresie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą wskazując dwa numery telefonu celem przyjmowania zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego. 8) Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy. 9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10) Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy; 11) Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 4. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z utrzymaniem czystości. 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy - formularz nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

90600000-3

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin płatności40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego 2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu jest: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. 2. Kontakt z administratorem danych e-mail: iod@wegliniec.pl 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu; realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Węgliniec, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1)wykonawca wykaże, że: a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z utrzymaniem czystości m.in. na terenie parków, ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto rocznie oraz potwierdzi, ze wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. - przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców, warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu musi być spełniony przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie); 2)wykonawca wykaże, że dysponuje : a) jednym pojazdem przystosowanym do zbiórki i transportu odpadów b)jedną ciężarową zamiatarką mechaniczną uliczną

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez ten podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wykaz zgodny z zapisami rozdziału IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ - wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ). 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( Formularz nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. 8. Pozostałe dokumenty nie wymienione w pkt. od 1 do 7 niniejszego rozdziału siwz: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym formularz nr 6 do SIWZ. 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia. 2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 2.1. zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2.3. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. 2.4. konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3. Inne zmiany: 3.1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.2. w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 3.3. powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy 3.4. zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 3.5. w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego); 4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-10-28

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Węgliniec aktulane przetargi na Usługi
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.