Dzisiaj jest: 16.12.2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu, ul. Wyścigowa 19 ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową o powierzchni 70,00 m2 zlokalizowanego w budynku wolnostojącym przy ul. Sandomierskiej 14.

Ustala się minimalną wysokość ceny ofertowej stawki czynszu najmu w wysokości 20,00 zł netto za 1m2 powierzchni lokalu miesięcznie.

Oferty cenowe niższe zostaną uznane, jako nieważne.

Oferta winna zawierać:

–  oferowaną cenę netto w zł za 1m2 powierzchni lokalu miesięcznie,

–  określenie rodzaju przewidywanej działalności w lokalu,

–  inne uwagi dot.: okresu najmu, planowanych nakładów i zakresu robót adaptacyjnych.

Ponadto do kosztów najmu lokalu należy uwzględnić miesięczne koszty:

– koszty energii elektrycznej wg zamontowanego licznika (umowa z Rejonem Energetycznym)

– koszty wodno-kanalizacyjne wg zamontowanego licznika – ceny wodociągów miejskich,

– koszty opłaty stałej wodno-kanal. – 7,00 zł netto,

– koszty wywozu nieczystości (indywidualna umowa  z firmą obsługującą osiedle)

– koszty centralnego ogrzewania 8,00 zł netto za m2 powierzchni (płatne w sezonie grzewczym).

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu i rozpatrzenia złożonej oferty na  lokal jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł, na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0000 0090 3137 3724

i dołączenie dowodu wpłaty do oferty.

Brak dowodu wpłaty wadium powoduje nieważność złożonej oferty.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie. Okres związania  ofertą wynosi 30 dni od daty konkursu.

Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom w terminie 7 dni roboczych od daty konkursu.

W przypadku złożenia ofert cenowych tej samej wysokości, oferenci zostaną zaproszeni do licytacji ceny, która odbędzie się bezpośrednio po otwarciu ofert.

W związku z powyższym obecność oferentów na konkursie ofert jest obowiązkowa.

Spółdzielnia gwarantuje 12 miesięczny okres obowiązywania ceny (stawki najmu) uzyskanej w postępowaniu konkursowym.

Wzór oferty konkursowej do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.ustronie.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 pokój nr 7 (parter).

Oferty należy składać na biurze podawczym Spółdzielni do dnia 17.01.2018r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Spółdzielnię z oznaczeniem „Oferta na najem lokalu użytkowego – Sandomierska 14 w Radomiu”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2018r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni (parter-sala konferencyjna).

W związku z ewentualną licytacją ceny, obecność na przetargu obowiązkowa.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Katarzyna Rychlicka – Jurczak tel. 665 250 065.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 607 629 767- Administrator Jedn B – p. Agnieszka Pożyczka – Jabłońska.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.