Dzisiaj jest: 23.8.2019, imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Ogłoszenie:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul Mlecznej w Orze

dodano: 2019.08.11 ważne do: 2019.08.23 wyświetleń: 21
Szczegóły ogłoszenia:

Orzesze przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 583999-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Miasto Orzesze

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu - Gardawicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Orzesze

Regon: 27625765300000

ulica: ul. Św. Wawrzyńca

Numer domu: 21

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43-180

Miejscowość: Orzesze

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48323248800

e-mail: rzp@orzesze.pl

Fax: +48323248826

Adres strony internetowej (URL): orzesze.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.orzesze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.orzesze.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Biuro Podawcze Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21; 43-180 Orzesze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu - Gardawicach

Numer referencyjny:

WRZP.271.23.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w Orzeszu- Gardawicach na terenie przy ul. Mlecznej. Działka przewidziana pod zabudowę nr 915/68, 926/68 ma kształt nieregularny, zabudowana - Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 7 i żłobek. Otwarta Strefa Aktywności w wariancie rozszerzonym będzie obejmowała: 1. Strefę placu zabaw o charakterze sprawnościowym - Strefa obejmuje 5 urządzeń sprawnościowych: sześcian wspinaczki, zestaw sprawnościowy "Statek pirata", stok ziemny ze ścianką wspinaczkową na prefabrykowanych betonowych murach oporowych w południowej części stoku, boisko trawiaste oraz dwa zadaszenia napinane materiałowe. Strefy ochronne urządzeń - trawiaste trawa z rolki, reszta przestrzeni placu trawiasta trawa siana. Strefa posiada ogrodzenie istniejące. 2. Strefę siłowni plenerowej - Siłownia zewnętrzna o nawierzchni trawiastej. Strefa obejmuje 8 urządzeń montowanych na jednym pylonie obustronnie, co pozwala zaoszczędzić teren. Razem 8 stanowisk do ćwiczeń. 3. Strefę relaksu - Strefa obejmuje dwa zestawy stoły do gier edukacyjnych z siedziskiem, cztery ławki, dwa kosze na śmieci oraz wolną przestrzeń trawiastą. Otwarta Strefa Aktywności obejmuje również montaż wiaty rowerowej. Plac zabaw ogrodzony płotem istniejącym. Należy wykonać ogrodzenie pomiędzy terenem przeznaczonym na plac zabaw dla żłobka, a terenem sprawnościowego placu zabaw. Należy również wykonać trzy furtki o szerokości 1,20m w ogrodzeniu istniejącym i projektowanym. Lokalizacja furtek oznaczona na PZT. Tablica informacyjna - wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a w ilości 2szt. Regulamin wykonać z trwałego materiału nierdzewnego o wymiarach 40cmx60 cm, montaż na ogrodzeniu, treść do uzgodnienia z inwestorem, w ilości 2szt W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: 1. zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy, 2. w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego, 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 36 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia Kategoria robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Kategoria robót: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Kategoria robót: 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Kategoria robót: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby Kategoria robót: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Kategoria robót: 45113000-2 Roboty na placu budowy Kategoria robót: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Kategoria robót: 45262210-6 Fundamentowanie Kategoria robót: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafu od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika robót, m.in. czynności związane z pracami ziemnymi, przygotowanie terenu pod budowę, czynności montażowe. 13. Wyposażenie obiektu należy zrealizować zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Wymagane jest aby wyposażenie obiektu odpowiadało co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) § 9 ust.3 "Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty". Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Zastosowane urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument - odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania.

II.5) Główny kod CPV:

45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111220-645111230-945111291-445112500-045112710-545113000-245223800-445262210-645421160-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-10-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) zmiany obowiązujące stawki podatku od towarów i usług, zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i dotyczą okresy wykonywania zadania w terminie umownym, w którym zadanie miało być wykonywane. 3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6.Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. b i c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Lit. b i c, Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia, przedstawić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek, w którym wykaże wpływ na koszty wykonania zamówienia: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej oraz b)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji nowego wynagrodzenia, potwierdzonego powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 8.Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, dotyczy tylko pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie równie wynagrodzeniu minimalnemu albo tych osób, których stawka godzinowa nie przekracza wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej nie może stanowić ono podstawy do ubiegania się podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c należy dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności, a w szczególności: a) listę pracowników/osób zaangażowanych w realizację Umowy oraz b) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz c) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz d) oświadczenie o nie zaleganiu w wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno - prawne w okresie objętym umową oraz e) inne dowody potwierdzające okoliczność powodującą zmianę wysokości wynagrodzenia, np. umowa o pracę itp. 10. Lista, o której mowa w ust. 9 lit.a powinna zawierać w szczególności dane każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym: a) pełnioną funkcję, b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, c) rodzaj zawartej z nią umowy, d) wskazanie procentowego zaangażowania danej osoby w procesie realizacji zamówienia wraz z dowodem świadczącym o procentowym zaangażowaniu danej osoby w procesie realizacji zamówienia (np. oświadczenie pracownika/ osoby, którego w/w okoliczności dotyczą), e) wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wraz ze stosownym wyliczeniem różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym dokonanym po zmianie przepisów). 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w pkt. 9, również na wniosek Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie. 12. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia, pisemnych zastrzeżeń co do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli: a) żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w pkt 1 litera b i c nie wpłyną na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub 4. Żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza uznania roszczeń wykonawcy w tym zakresie. 13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 1 litery a, b i c, może obejmować okres nie wcześniejszy niż liczony od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany: wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 14. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta Orzesze lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta aneks do umowy zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl. 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 6. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji. 7. Mają Państwo prawo: a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. b) do poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji. 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-08-23

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Orzesze

Kontakt
Miasto Orzesze
ul. Ul. Św. Wawrzyńca, 43-180 Orzesze, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: orzesze.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.