Dzisiaj jest: 23.9.2019, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Ogłoszenie:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych or

dodano: 2019.09.13 ważne do: 2019.09.27 wyświetleń: 13
Szczegóły ogłoszenia:

Przasnysz przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 593988-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg

Regon: 55067104000000

ulica: ul. Gdańska

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 029 752-27-28,

e-mail: sekretariat@pzd-przasnysz.pl,

Fax: 029 752-27-28

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-przasnysz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.powiat-przasnysz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę obejmującą zamówienie należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, pokój nr 19 (I piętro)

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie odcinków dróg powiatowych klasy Z na łącznej długości ok. 34 075 km oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymin - Łukowo - Mosaki - Krasne oraz drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura. 1) Część I - Remont odcinków dróg powiatowych Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych: nr 3216W (Janowo) - gr. woj. Mchowo, nr 3218W (od drogi Janowo - Mchowo) - Krzynowłoga Wielka, nr 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki, nr 3211W Chorzele - Budki - Poścień - Zaręby, 3208W (Wielbark) gr. woj. - Zaręby, nr 3230W Sierakowo - Cierpigórz - Przasnysz, nr 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy, nr 3204W Czernice Borowe - Chrostowo Wielkie - Chrostowo Zalesie, nr 3235W Kosiły - Czernice Borowe: 1.1. Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni mieszanką betonowo - asfaltową lub metodą slurry seal - 147 414 m2; 1.2 Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym - 71 885 m2 ; 1.3 Odmulenie, odtworzenie rowów wraz z usunięciem zakrzaczeń - 51 228 mb; 1.4. Wymiana warstwy ścieralnej na skrzyżowaniach, uzupełnienie oświetlenia - oświetleniem solarnym - 23 skrzyżowania; 1.5. Odtworzenie oznakowania poziomego; 1.6. Remont chodników i peronów - 2 215 m2 2) Część II - Przebudowa dróg powiatowych Roboty budowlane polegające na przebudowie: a) drogi powiatowej nr 1208W Gołymin - Łukowo - Mosaki - Krasne od km 11+180,27 do km 13+710,27 klasy Z, o szerokość nawierzchni 6,0 mb i szerokości poboczy 1,25 mb: ? Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego warstwą o grubości 15 cm - 7 173,00 m2, ? Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym AC22P 50/70 - 7 174,00 m2, ? Wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z AC16W50/70 - 15 516,49 m2, ? Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z AC11S50/70 - 15 217,00 m2, ? Wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni żwirowej - 505 m2 , ? Wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- bitumicznej - 130,08 m2 , ? Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - 37 m2 , ? Wykonanie oznakowania pionowego - 21 szt., ? Zamontowanie barier stalowych - 80 mb. ? Wykonanie wycinki drzew i krzaków rosnących w pasie drogowym - 12 szt. b) drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 0+814,14 klasy Z, o szerokości nawierzchni 6,0 mb i szerokości poboczy 1,25 mb. ? Wykonanie 4 cm warstwy ścieralnej asfaltowej z AC11S50/70 - 7 285,00 m2, ? Wykonanie oznakowania pionowego - 38 szt., ? Wykonanie oznakowania poziomego - 208,00 m2.

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Remont odcinków dróg powiatowych 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy co najmniej Z o nawierzchni bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto 2) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia i doświadczenie: a) Kierownik robót - specjalista w zakresie branży drogowej (1 osoba) posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót dla robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem. 2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Przebudowa dróg powiatowych 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy co najmniej Z o nawierzchni bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto. 2) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia i doświadczenie: a) Kierownik budowy - specjalista w zakresie branży drogowej (1 osoba) posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem. UWAGA 1. Osoba, o której mowa wyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art.104 ustawy - Prawo budowlane). 3. W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art.12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.2272) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1725). 4. Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek zdolności technicznej lub zawodowej mogą spełnić wspólnie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Część 1 i 2 zamówienia: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są? referencje bądź? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać? tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 1) Część I zamówienia - 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2) Część II zamówienia - 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-06-10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany w umowie dla części I zamówienia: 1. Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp określa następujące okoliczności zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy: 1) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z: a) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; b) konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; c) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; d) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki środowiskowe, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru); e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót z powodu technologii realizacji prac określonych dokumentacją techniczną, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: intensywne opady atmosferyczne trwające minimum 2 dni lub spowodowane opadami mokre podłoże przy układaniu warstwy ścieralnej, wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż + 5 stopni C, utrzymującej się co najmniej 3 dni. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik robót dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. g) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania; j) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty dokumentacji technicznej dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji; k) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; l) z opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; n) zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zadania. Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 3) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zmiany; 4) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy pzp; 5) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub/i zamiennych, robót dodatkowych, 7) inne zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót koniecznych i/lub zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji technicznej lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenie zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone; 9) wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców; 10) powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w ofercie jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy; 9) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 10) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 11) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 12) zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie do pełnienia funkcji kierownika robot pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej równoważne kwalifikacje co osoba wskazana w ofercie. 2. Zmiana umowy może być dokonana przed zakończeniem faktycznej realizacji jej przedmiotu, na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę z powołaniem się na okoliczności wymienione w ust. 1. Wniosek powinien być uzasadniony. 3. W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 4) błędy pisarskie, oczywiste, rachunkowe, 5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia robót. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oprócz wyjątków określonych niniejszą umową. 5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. Zmiany w umowie dla części II: 1. Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp określa następujące okoliczności zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy: 1) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z: a) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; b) konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; c) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; d) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki środowiskowe, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru); e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót z powodu technologii realizacji prac określonych dokumentacją techniczną, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: intensywne opady atmosferyczne trwające minimum 2 dni lub spowodowane opadami mokre podłoże przy układaniu warstwy ścieralnej, wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż + 5 stopni C, utrzymującej się co najmniej 3 dni. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik robót dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. g) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania; j) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty dokumentacji projektowej dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji; k) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; l) z opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; n) zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zadania. Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 3) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zmiany; 4) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy pzp; 5) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub/i zamiennych, robót dodatkowych, 7) inne zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót koniecznych i/lub zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji technicznej lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenie zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone; 9) wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców; 10) powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w ofercie jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy; 9) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 10) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 11) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 12) zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie do pełnienia funkcji kierownika budowy pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej równoważne kwalifikacje co osoba wskazana w ofercie. 2. Zmiana umowy może być dokonana przed zakończeniem faktycznej realizacji jej przedmiotu, na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę z powołaniem się na okoliczności wymienione w ust. 1. Wniosek powinien być uzasadniony. 3. W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 4) błędy pisarskie, oczywiste, rachunkowe, 5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia robót. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oprócz wyjątków określonych niniejszą umową. 5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-09-27

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Przasnysz
Kontakt
Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Ul. Gdańska, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.