Dzisiaj jest: 23.9.2019, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Ogłoszenie:

Wymiana stolarki otworowej w lokalach zarządzanych przez

dodano: 2019.09.13 ważne do: 2019.09.27 wyświetleń: 13
Szczegóły ogłoszenia:

Katowice przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 595279-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wymiana stolarki otworowej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Regon: 00051578000000

ulica: ul. Grażyńskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40-126

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 258 20 21-25

e-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl

Fax: 32 258 20 25, 41 63 167

Adres strony internetowej (URL): www.kzgm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstaiwe-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej

Adres:

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro - Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana stolarki otworowej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Numer referencyjny:

NZ.231.104.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki otworowej oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część 1 obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki otworowej oraz wymianie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Roboty będą polegać w szczególności na: - wymianie stolarki z PCV w ilości ok. 551,54 m2, - wymianie stolarki drewnianej w ilości ok. 142,71 m2, - wymianie stolarki drewnianej łukowej w ilości ok. 103,61 m2, - wymianie stolarki drewnianej z elementami zabytkowymi w ilości ok. 14,78 m2, - wymianie parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) w ilości ok. 119,32 mb, - wymianie parapetów wewnętrznych PCV w ilości ok. 173,02 mb, - wymianie parapetów wewnętrznych drewnianych w ilości ok. 94,54 mb. Roboty prowadzone będą w budynkach wskazanych w zestawieniu adresowym, a poszczególne obmiary dla wskazanych adresów podane są w szkicach. Zestawienie to może ulec zmianie poprzez rezygnację Zamawiającego z części adresów lub uzupełniane kolejnymi adresami, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia tj. kwoty 499 654,27 zł brutto. Część 2 obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki otworowej oraz wymianie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach we wspólnotach mieszkaniowych. Roboty będą polegać w szczególności na: - wymianie stolarki z PCV w ilości ok. 91,51 m2, - wymianie stolarki drewnianej w ilości ok 79,38 m2, - wymianie stolarki drewnianej łukowej w ilości ok. 16,65 m2, - wymianie stolarki drewnianej z elementami zabytkowymi w ilości ok. 16,50 m2, - wymianie parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) w ilości ok. 91,79 mb, - wymianie parapetów wewnętrznych PCV w ilości ok. 39,94 mb, - wymianie parapetów wewnętrznych drewnianych w ilości ok. 45,85 mb. Roboty prowadzone będą w budynkach wskazanych w zestawieniu adresowym, a poszczególne obmiary dla wskazanych adresów podane są w szkicach. Zestawienie to może ulec zmianie poprzez rezygnację Zamawiającego z części adresów lub uzupełniane kolejnymi adresami, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia tj. kwoty 148 010,63 zł brutto. 3. Podane w ust. 3 ilości dla części 1 i 2 mają charakter szacunkowy, a ostateczne ilości mogą ulec zmianie w opisanych powyżej okolicznościach. 4. Stolarka PCV montowana będzie w kolorze białym, kolor stolarki drewnianej uzgadniany będzie z Zamawiającym dla każdego obiektu oddzielnie. 5. Zamawiający wymaga aby współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych zastosowanych w stolarce drewnianej i PCV wynosił minimum Ug ? 1,1W/m2 K. 6. Okna wymieniane będą w kolejności i w ilości wyznaczonej przez Zamawiającego, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy zestawienie adresowo-rzeczowo-ilościowe koniecznej do wymiany stolarki w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 7. Zamawiający wymaga dla każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pózn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z demontażem i montażem stolarki otworowej i parapetów. Wymóg nie dotyczy osób kierujących, nadzorujących lub koordynujących roboty, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 8. Parametry równoważności 1) Jeżeli STWiORB wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWiORB przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części określają wzór umowy wraz z załącznikami (w tym STWiOR) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, przykładowe szkice okien stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ oraz wstępne zestawienie adresowe stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45421000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45421132-845422100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

599689,72

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający dla części 1 przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienia polegać będą na: 1) wymianie stolarki PCV w ilości ok. 250 m2 2) wymianie stolarki drewnianej w ilości ok. 100 m2 3) wymianie stolarki drewnianej łukowej w ilości ok. 60 m2 4) wymianie stolarki drewnianej z elementami zabytkowymi w ilości ok. 12 m2 5) wymianie parapetów wewnętrznych PCV w ilości ok. 110 mb 6) wymianie parapetów wewnętrznych drewnianych w ilości ok. 40 mb 7) wymianie parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) w ilości ok. 50 mb Są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż 253 340,00 zł netto. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy na następujących warunkach: 1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością, 2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, 4) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia. Zamawiający dla części 2 nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:

Dotyczy sekcji II pkt 6) - Podana wartość jest wartością netto zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia wraz z uwzględnieniem zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp wynosi 853.029,72 zł netto. Dotyczy sekcji II pkt 8) - Termin wykonania przedmiotu zamówienia, dla każdej części, ustala się do: 16.12.2019 r. lub do wyczerpania środków, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) dla części 1: a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia: Koordynator robót, - co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie koordynowania robót obejmujących montaż stolarki otworowej w ilości nie mniejszej niż 100 m2 wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 następujących po sobie miesięcy w ramach jednej lub wielu umów. Monterzy okien - co najmniej 8 osób posiadających doświadczenie w pracy przy montażu/wymianie stolarki otworowej obejmujące montaż/wymianę 100 m2 stolarki otworowej w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy. Opisane doświadczenie należy wykazać dla każdego z monterów oddzielnie. b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu stolarki otworowej o łącznej powierzchni co najmniej 300 m2. Zamawiający wymaga, by robota ta była wykonana w okresie nie dłuższym niż 6 następujących po sobie miesięcy. Zamawiający dopuszcza sumowanie robót wykonywanych w ramach wielu umów dla różnych inwestorów. 2) dla części 2: a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia: Koordynator robót, - co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie kierowania, nadzorowania lub koordynowania robót obejmujących montaż stolarki otworowej w ilości nie mniejszej niż 100 m2 wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 następujących po sobie miesięcy w ramach jednej lub wielu umów. Monterzy okien - co najmniej 4 osób posiadających doświadczenie w pracy przy montażu/wymianie stolarki otworowej obejmujące montaż/wymianę 100 m2 stolarki otworowej w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy. Opisane doświadczenie należy wykazać dla każdego z monterów oddzielnie. b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu stolarki otworowej o łącznej powierzchni co najmniej 50 m2. Zamawiający wymaga, by robota ta była wykonana w okresie nie dłuższym niż 6 następujących po sobie miesięcy. Zamawiający dopuszcza sumowanie robót wykonywanych w ramach wielu umów dla różnych inwestorów. UWAGI DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI: 1. Zamawiający dopuszcza wykazanie, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, tych samych osób (koordynatora robót) dla każdej części. 2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania innych osób (monterów okien) dla każdej części. 3. Osoby, które Wykonawca wykazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisane w pkt 3. muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

Tak

Informacje dodatkowe:

W ofercie należy wskazać doświadczenie monterów okien, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dla danej części w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym powierzchni stolarki otworowej), daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (w odniesieniu do koordynatora robót - ilość m2 zamontowanej stolarki otworowej w okresie nie dłuższym niż 6 następujących po sobie miesięcy, w odniesieniu do monterów okien - ilość m2 zamontowanej/wymienionej stolarki otworowej w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego dokumentu dla więcej niż jednej części zamówienia, pod warunkiem, że będzie z niego jednoznacznie wynikać, których części zamówienia dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży wraz z ofertą aktualne/y certyfikat/y wydany/e przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych zastosowanych w stolarce drewnianej i PCV wynosił minimum Ug ? 1,1W/m2 K. W przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, Zamawiający dopuszcza przedłożenie deklaracji zgodności lub dokumentacji technicznej producenta pod warunkiem, że dokumenty te potwierdzają wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz dostarczoną i zamontowaną stolarkę otworową 16,00Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia24,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy, których zakres, charakter oraz warunki wprowadzania są określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio dla danej części, w szczególności w § 20 wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-09-27

godzina:

08:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1.1-1.2 do SIWZ); 4) Dokument/y opisane w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ tj: aktualne/y certyfikat/y wydany/e przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych zastosowanych w stolarce drewnianej i PCV wynosił minimum Ug ? 1,1W/m2 K. W przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, Zamawiający dopuszcza przedłożenie deklaracji zgodności lub dokumentacji technicznej producenta pod warunkiem, że dokumenty te potwierdzają wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła. 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - jeśli dotyczy; 6) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (zalecane, nie wymagane); 7) Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODO; 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 9) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia - jeśli dotyczy. 10) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. II. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 700 ze zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku innym niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca może podać nazwę postępowania i rok w którym było przeprowadzone lub numer referencyjny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu. III. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest: 1) przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy, 2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziału XXI SIWZ oraz § 7 wzoru umowy, 3) zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wymiana stolarki otworowej oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach we wspólnotach mieszkaniowych.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Katowice
Kontakt
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ul. Grażyńskiego, 40-126 Katowice, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.kzgm.katowice.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.