Dzisiaj jest: 23.9.2019, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Ogłoszenie:

Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu za

dodano: 2019.09.13 ważne do: 2019.10.04 wyświetleń: 21
Szczegóły ogłoszenia:

Gdynia przetarg na Usługi

Ogłoszenie nr 580014-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia oraz koordynacja merytoryczna realizacji projektu wraz z promocją.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Prace objęte zamówieniem będą realizowane w ramach projektu "Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia" dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 "Łącząc Europę", zgodnie z umową: INEA/CEF/TRAN/M2018/1787644.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Regon: 19192057700000

ulica: ul. Rotterdamska

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81-337

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 58 6274036

e-mail: przetargi@port.gdynia.pl

Fax: 58 6274578

Adres strony internetowej (URL): https://www.port.gdynia.pl/pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia oraz koordynacja merytoryczna realizacji projektu wraz z promocją.

Numer referencyjny:

DSP-612/DSR/SW/11/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa Działania: Działanie 1 Opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania Ruchem, w dwóch poddziałaniach: Poddziałanie I - wstępne studium wykonalności, Poddziałanie II - końcowe studium wykonalności. Działanie 2 Koordynacja merytoryczna realizacji projektu oraz promocja i rozpowszechnianie jego wyników, we współpracy z Zamawiającym oraz interesariuszami.

II.5) Główny kod CPV:

71241000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena50,00Doświadczenie personelu kluczowego50,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2022-05-16

II.9) Informacje dodatkowe:

Terminy wykonania zamówienia 1.1. Poddziałanie I - Wstępne studium wykonalności dla Systemu Zarządzania Ruchem: a) Etap I - stworzenie założeń i wytycznych dla trzech technicznych projektów wykonawczych Systemu Zarządzania Ruchem: do listopada 2019 roku; b) Etap II - zakończenie wstępnego studium wykonalności poprzez opracowanie optymalnego wariantu Systemu Zarządzania Ruchem do czerwca 2020 roku; 1.2. Poddziałanie II - Końcowe studium wykonalności dla Systemu Zarządzania Ruchem, uwzględniające wyniki dokumentacji technicznej: od czerwca 2021 roku do października 2021 roku. 2. Stworzenie zintegrowanej platformy cyfrowej do zarządzania ruchem w ramach dwóch poziomów e-awizacji za/rozładunku, tj. dla terminali oraz dla Portu Gdynia: od II kwartału 2020 roku do III kwartału 2021 roku, w tym: a) modelowanie biznesowe systemu zintegrowanej platformy cyfrowej zarządzania ruchem oraz analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych: od II kwartału 2020 roku do IV kwartału 2020 roku; b) projektowanie architektury zintegrowanej platformy cyfrowej zarządzania ruchem, składników, usług i użyteczności: od II kwartału 2020 roku do III kwartału 2021 roku, 3. Stworzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem dla Portu Gdynia, zintegrowanego z systemem ITS TRISTAR: od III kwartału 2020 roku do II kwartału 2021 roku, w tym: a) modelowanie biznesowe inteligentnego systemu zarządzania ruchem dla Portu Gdynia, zintegrowanego z systemem ITS TRISTAR, a także specyfikacja wymagań funkcjonalnych dla składników IT oraz urządzeń telematyki i systemów IoT: od III kwartału 2020 do IV kwartału 2020, b) projektowanie architektury, składników oprogramowania, urządzeń oraz e-usług inteligentnego systemu zarządzania ruchem dla Portu Gdynia, zintegrowanego z systemem ITS TRISTAR: od III kwartału 2020 roku do II kwartału 2021 roku; 4. Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią parkingową dla Portu Gdynia: od II kwartału2020 roku do II kwartału 2021 roku, w tym: a) modelowanie biznesowe zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią parkingową dla Portu Gdynia, a także specyfikacja wymagań funkcjonalnych dla składników IT i urządzeń IoT: od III kwartału 2020 roku do IV kwartału 2020 roku, b) projektowanie oprogramowania, urządzeń i e-usług zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią parkingową dla Portu Gdynia: od III kwartału 2020 roku do II kwartału 2021 roku; 5. Koordynacja merytoryczna oraz promocja i rozpowszechnianie wyników realizacji projektu w tym projektów technicznych wykonawczych (dokumentacja techniczna) Systemu Zarządzania Ruchem we współpracy z Zamawiającym oraz interesariuszami projektu: od sierpnia 2019 roku do kwietnia 2022 roku. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Działania 2 będą roczne raporty z wykonania usług. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania raportów rocznych Zamawiającemu w następujących terminach: 1) do dnia 15.01.2020r.: I raport roczny za okres od sierpnia 2019r. do grudnia 2019r.; 2) do dnia 15.01.2021r.: II raport roczny za okres od stycznia do grudnia 2020r.; 3) do dnia 17.01.2022r.: III raport roczny za okres od stycznia do grudnia 2021r.; 4) do dnia 16.05.2022r.: IV raport roczny za okres od stycznia do kwietnia 2022r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych PLN (słownie: jeden milion złotych); b) osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy 1,20 na koniec każdego z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z pózn. zm.), tj. bez rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych.

Informacje dodatkowe

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w rozdziale III.1.2) lit. a) i b). 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a i nast. Ustawy. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o skorzystaniu z zasobów tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu Zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ (Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie wyrażające się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum dwóch opracowań koncepcji lub dokumentacji projektowej w zakresie systemów awizacji i/lub zarządzania towarowym ruchem drogowym w portach morskich i/lub w portach lotniczych i/lub na przejściach granicznych i/lub w centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub w zakładach przemysłowych i/lub w jednostkach wojskowych; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia), w poniższych specjalnościach: - kierownik zespołu ekspertów, który powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie zarządzania i/lub ekonomii i/lub nauk technicznych i/lub nauk matematycznych oraz który, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, posiadał łącznie, co najmniej, 3 lata doświadczenia w kierowaniu lub koordynowaniu zespołem specjalistów, świadczących usługi polegające na przygotowaniu studiów wykonalności w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz świadczących usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej technicznej w zakresie systemów logistycznych i systemów IT , w ramach, co najmniej dwóch projektów, dotyczących zintegrowanych platform cyfrowych i/lub sterowania inteligentną infrastrukturą transportową i/lub informatycznie zintegrowanych przestrzeni, - projektant w zakresie organizacji ruchu drogowego, który powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana specjalność w zakresie inżynierii ruchu drogowego) oraz minimum 3 - letnią doświadczenie przy sporządzaniu projektów z branży drogowej w zakresie organizacji ruchu, - projektant w zakresie systemów IT, który powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana specjalność w zakresie projektowania systemów informatycznych) oraz minimum 3 - letnie doświadczenie w projektowaniu systemów IT, w tym tworzeniu interfejsów, integracji systemów i przetwarzaniu danych, - projektant w zakresie systemów logistycznych, który powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana specjalność w zakresie logistyki) oraz minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów logistycznych, - ekspert ds. ekonomiczno - finansowych, który powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na przygotowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, studiów wykonalności, w zakresie opracowania analiz ekonomiczno - finansowych, dla, co najmniej, dwóch projektów z sektora transportu, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków UE. Do każdej z ww. specjalności należy dysponować osobnym pracownikiem. Nie dopuszcza się kumulacji kilku specjalności w ramach jednego pracownika. Osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska, muszą legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

Tak

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawcy spełniają łącznie poszczególne warunki, o których mowa w rozdziale III.1.3) lit. a) i b). 2. Osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska (rozdział III.1.3) lit. b)), muszą legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. 3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a i nast. Ustawy. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o skorzystaniu z zasobów tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu Zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ (Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2) i 3) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie: 1) aktualnego na dzień złożenia wykazu projektów wykonanych w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy dowodem jej opłacenia; 4) sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu poprzedzającym wszczęcie postępowania. 5. Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przez udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy oraz SIWZ. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570). 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o Zamówieniu lub w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć: 1) terminu wykonania Zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany wymagań organów administracji publicznej i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania projektowe, b) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie prac, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) napotkania opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia realizacji Zamówienia, leżących po stronie Zamawiającego, d) wystąpienie siły wyższej skutkującej opóźnieniem prac Wykonawcy, e) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń i decyzji lub innych dokumentów wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2) zmiany zakresu Zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany wymagań organów administracji publicznej i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnień, b) zmiany przepisów prawa, która ma wpływ na wykonanie Zamówienia; 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w wypadku, gdy: a) Wykonawca nie wykona prac w jakiejkolwiek części niezależnie od przyczyny, b) zmianie ulegnie wysokość stawki podatku od towarów i usług odpowiednio do wprowadzonych zmian - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zapisów niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający obowiązani są niezwłocznie poinformować się wzajemnie na piśmie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. d) i e) Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż zmiana spowodowana wskazanymi tam okolicznościami będzie miała wpływ na koszt wykonania Zamówienia. 4. Zmiana terminów, o których mowa w § 3 nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności. 5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania wykonania Studium Wykonalności, z podaniem jego przyczyny. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej. 7. Zamawiający może żądać, do dnia zakończenia wykonania Zamówienia, wprowadzenia zmian i modyfikacji w odebranym studium, wynikających ze zmian przepisów prawa na następujących zasadach: 1) W razie zamiaru Zamawiającego skorzystania z prawa wprowadzenia zmiany w odebranym studium, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę przedstawiając możliwie szczegółowy opis wnioskowanej zmiany. W najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany, Wykonawca dokona analizy proponowanej zmiany oraz przekaże Zamawiającemu wyniki tej analizy zawierające następujące informacje: a) określenie kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej zmiany zmniejszy kwotę wynagrodzenia lub kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej zmiany zwiększy kwotę wynagrodzenia, albo potwierdzenie, iż wprowadzenie zmiany pozostanie bez wpływu na wynagrodzenie, b) wskazanie wpływu zmiany na terminy wykonania umowy (w szczególności określenie ewentualnego opóźnienia zakończenia wykonania Umowy), oraz 2) Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Wykonawcę, Zamawiający rozważy zasadność wprowadzenia zmiany. Jeśli Zamawiający będzie kwestionował informacje Wykonawcy, to Strony podejmą rozmowy w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia; 3) Po uzgodnieniu przez Strony wysokości zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia oraz wpływu zmiany na termin wykonania Umowy według powyższych zasad, Zamawiający podejmie decyzję, co do zasadności wprowadzenia zmiany, o czym zawiadomi Wykonawcę. Jeśli Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wprowadzenia przedmiotowej zmiany, polecenie to będzie wiążące dla Wykonawcy, który będzie zobowiązany do wprowadzenia zmiany w odebranym studium zgodnie z uzgodnieniem Stron; 4) zmiany w odebranym studium podlegają odbiorowi na zasadach określonych w §9; 5) jeśli wprowadzenie zmiany w odebranej dokumentacji będzie wymagało zmiany uzyskanych uprzednio pozwoleń, Wykonawca uzyska decyzje i inne akty administracyjne niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia takiej zmiany. 8. Za zmiany nie będzie uważane usunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji, które powinno być wykonane przez Wykonawcę bez względu na dodatkowy koszt.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

paragraf 14 wzoru umowy 1. Poprzez Informacje Poufne należy rozumieć informacje ustawowo chronione, w szczególności takie jak tajemnica przedsiębiorstwa, informacje niejawne, informacje związane z przebiegiem dialogu konkurencyjnego, które Wykonawca nabył w trakcie realizacji umowy, w szczególności każda informacja techniczna, technologiczna, operacyjna, administracyjna, ekonomiczna, finansowa, handlowa, biznesowa, korporacyjna, organizacyjna, prawna lub jakakolwiek inna informacja dotycząca przedsiębiorstwa lub działalności Zamawiającego, wyrażona za pomocą mowy, pisma, znaku, obrazu, rysunku, dźwięku, jak też zawarta w innym urządzeniu, przyrządzie, lub innym przedmiocie, a także wyrażona w jakikolwiek inny sposób. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich przekazanych przez Zamawiającego i Interesariuszy Informacji Poufnych. 3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zabezpieczenia przed utratą lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych; 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 6. W przypadku utraty Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o tej sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. W tym drugim przypadku Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół ze zniszczenia Informacji Poufnych. 8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy jak i po jej zakończeniu. 9. Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie Informacji Poufnych podwykonawcom, innym podmiotom stowarzyszonym lub powiązanym z Wykonawcą w sieci firm oraz dostawcom usług, z których stale korzysta w działalności gospodarczej, w tym technologii informatycznych, w celach wewnętrznych takich jak zarządzanie ryzykiem, kontrola jakości, ochrona informacji, przeciwdziałanie konfliktom interesów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, badanie niezależności biegłego rewidenta. Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia informacji poufnych osobom, które na podstawie przepisów prawa lub umowy są zobowiązane do zachowania poufności, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ich obowiązków służbowych i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie poufności przez te osoby jak za działania własne. Informacje poufne nie mogą zostać wykorzystane do innych celów. Powyższa zgoda Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do: a) poinformowania o poufnym charakterze Informacji Poufnych przed ich udostępnieniem i otrzymaniem od nich zobowiązania do utrzymywania Informacji Poufnych w poufności, na warunkach odpowiadających niniejszej umowie; oraz b) w każdym czasie będzie odpowiedzialny za zgodność postępowania podmiotów/osób, którym udostępni Informacje Poufne, z warunkami niniejszej Umowy; oraz c) prowadzenia pisemnego rejestru takich podmiotów/osób, dostępnego dla Zamawiającego na jego żądanie; oraz d) Zamawiający będzie mógł w każdej chwili żądać od Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do nieudostępniania i nieujawniania Informacji Poufnych poszczególnym Podmiotom/osobom.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-10-04

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych poniżej: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) 1) Cena 50 2) Doświadczenie personelu kluczowego 50 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. W kryterium "Cena" zostanie zastosowany wzór: Liczba punktów = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badane x 50 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3. Punkty za kryterium "Doświadczenie personelu kluczowego" zostaną przyznane w skali punktowej do 50 punktów. W tym kryterium ilość punktów jaką otrzyma oferta będzie ustalana na podstawie Wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający będzie punktował doświadczenia wniesione maksymalnie przez: 1) Kierownika zespołu ekspertów 2) projektanta w zakresie organizacji ruchu drogowego 3) projektanta w zakresie systemów IT 4) projektanta w zakresie systemów logistycznych 5) eksperta ds. ekonomiczno-finansowych 4. W przypadku wskazania w ww. wykazie większej liczby ekspertów z danego obszaru, Zamawiający uwzględni w ocenie eksperta z największą liczbą punktów. Każdy z ekspertów podlegających ocenie w ramach tego kryterium winien spełniać warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do pełnionej funkcji. 5. Doświadczenie personelu kluczowego obejmować powinno doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku eksperta ds. ekonomiczno - finansowych - 5 lat. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1) Kierownik zespołu ekspertów Za doświadczenie w kierowaniu lub koordynowaniu zespołem specjalistów, świadczących usługi polegające na przygotowaniu studiów wykonalności w zakresie ekonomiczno - finansowym i/lub świadczących usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej technicznej w zakresie systemów logistycznych i systemów IT - 2,5 pkt za każdy projekt w portach morskich i/lub portach lotniczych i/lub przejściach granicznych i/lub centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub zakładach przemysłowych i/lub jednostkach wojskowych. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za doświadczenie Kierownika zespołu ekspertów może wynieść 10 punktów. 2) projektant w zakresie organizacji ruchu drogowego Za przygotowanie przez eksperta (samodzielnie lub w ramach zespołu) projektów z branży drogowej w zakresie organizacji ruchu - 2,5 pkt za każdy projekt realizowany w portach morskich i/lub portach lotniczych i/lub przejściach granicznych i/lub centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub zakładach przemysłowych i/lub jednostkach wojskowych . Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za doświadczenie eksperta może wynieść 10 punktów. 3) projektant w zakresie systemów IT Za przygotowanie przez eksperta (samodzielnie lub w ramach zespołu) dokumentacji projektowej systemów IT, w tym tworzenia interfejsów, integracji systemów i przetwarzaniu danych - 2,5 pkt za każdy projekt realizowany w portach morskich i/lub portach lotniczych i/lub przejściach granicznych i/lub centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub zakładach przemysłowych i/lub jednostkach wojskowych drogową. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za doświadczenie eksperta może wynieść 10 punktów. 4) projektant w zakresie systemów logistycznych Za przygotowanie przez eksperta (samodzielnie lub w ramach zespołu) projektów systemów logistycznych - 2,5 pkt za każdy projekt realizowany w portach morskich i/lub portach lotniczych i/lub przejściach granicznych i/lub centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub zakładach przemysłowych i/lub jednostkach wojskowych . Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za doświadczenie eksperta może wynieść 10 punktów. 5) ekspert ds. ekonomiczno-finansowych Za przygotowanie przez eksperta (samodzielnie lub w ramach zespołu) studiów wykonalności, obejmujących opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych - 2,5 pkt za każde studium wykonalności, które skutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE projektów realizowanych w portach morskich i/lub portach lotniczych i/lub przejściach granicznych i/lub centrach logistycznych i/lub w terminalach intermodalnych i/lub zakładach przemysłowych i/lub jednostkach wojskowych . Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za doświadczenie eksperta może wynieść 10 punktów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Gdynia

Kontakt
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Ul. Rotterdamska, 81-337 Gdynia, woj. pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.