Dzisiaj jest: 23.9.2019, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Ogłoszenie:

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realiz

dodano: 2019.09.13 ważne do: 2019.09.23 wyświetleń: 17
Szczegóły ogłoszenia:

Warszawa przetarg na Usługi

Ogłoszenie nr 593290-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku zastępczego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku zastępczego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14" - POIS.01.03.01.00-0008/17.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Regon: 28848400000000

ulica: ul. Indiry Gandhi

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 022 349 62 22

e-mail: zaopat@ihit.waw.pl

Fax: 022 349 62 23

Adres strony internetowej (URL): www.ihit.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ihit.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ihit.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

NIE

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

NIE

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

NIE

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

TAK Inny sposób: forma pisemna, papierowa

Adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, kancelaria, 1 piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku zastępczego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14"

Numer referencyjny:

IHiT/P/56/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku zastępczego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją usługi zawiera: Załącznik nr 1A do SIWZ, załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. Zaoferowana usługa musi spełniać wymagania opisane w Załączniku nr 1A do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

75120000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71540000-571310000-471247000-171700000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego i/lub inżyniera kontraktu dla budowy i/lub przebudowy i/lub remontu budynku (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290) obejmującej roboty budowlane w zakresie co najmniej robót ogólnobudowlanych i/lub termomodernizacji o wartości co najmniej 1,8 mln zł. brutto każda, oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dysponują co najmniej osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 1. Kierownika projektu (koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego), praktyka - minimum 5 lat, doświadczenie - koordynator projektu w min.1 projekcie obejmującym roboty budowlane realizowane ze środków zewnętrznych o wartości co najmniej 1 mln zł, kwalifikacje zawodowe: Certyfikat Prince 2 lub równoważny. 2. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, praktyka w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy - minimum 5 lat, doświadczenie - Inspektor nadzoru lub kierownik budowy. 3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych, uprawnienie budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, praktyka w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy - minimum 5 lat, doświadczenie - Inspektor nadzoru lub kierownik budowy. 4. Inspektor nadzoru robót sanitarnych, uprawnienie budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, praktyka w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy - minimum 5 lat, doświadczenie - Inspektor nadzoru lub kierownik budowy. 5. Specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń dofinansowań unijnych, doświadczenie - co najmniej 2 projekty realizowane ze środków unijnych o wartości min. 1 mln zł brutto każdy. Uwaga! Zamawiający dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia max. 2 funkcji z wymienionych powyżej w pkt 2,3,4. Wyżej wymienione - osoby na stanowiskach wymienionych powyżej wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, a także zakresem powierzonych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym - załącznik nr 5 do SIWZ oraz oświadczy, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. - Ww. osoby w pkt 2, 3, 4 winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1946 z późn. zm.) ub - spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ("świadczenie usług transgranicznych").

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 3a SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem dotyczącym posiadania wymaganych uprawnień - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 3b SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ - należy złożyć w oryginale. Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - certyfikat z metodyki zarządzania projektami Prince2 lub równoważny. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

3Przed podpisaniem umowy - najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest, w celu zabezpieczenia roszeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych). 1) Zabezpieczenie wnosi się na czas wykonania umowy i może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej. 2) Sposób wniesienia zabezpieczenia: a) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK PEKAO S.A. nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956, z dopiskiem "zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu IHIT/P/56/2019, b) zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w dniu podpisania umowy. 3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 4) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane. 5) Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6) Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień umowy (nienależytego jej wykonywania). Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków np. zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, dowodu na zapłatę kar umownych przez Wykonawcę, pism kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy w sprawie zapłaty kar umownych lub wykonania umowy itp.) oraz od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zwierającej wymienionych elementów w pkt 4 bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Z chwilą zaistnienia przypadków nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w ust. 3, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora zastępczego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Inwestorowi zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia, 2) Zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 3) Zmiany organizacyjne Zamawiającego powodujące, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmiany w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, 4) Zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian organizacyjnych Zamawiającego mających miejsce po podpisaniu umowy lub na skutek zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego, powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, 5) Zmian spowodowanych działaniem siły wyższej lub wystąpieniem stanu wyższej konieczności. 6) Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 7) Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 8) Dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie zadań zamiennych na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów, jeżeli nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Inwestora zastępczego, 9) W zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) uzgodnienia między Stronami harmonogramu realizacji Inwestycji na okres dłuższy niż 24miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą Inwestycji, b) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Inwestora Zastępczego, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; e) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć. 2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-09-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Warszawa

Kontakt
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Ul. Indiry Gandhi, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.ihit.waw.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.