Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wy

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.01.21 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Strzelce Opolskie przetarg na Dostawy

Ogłoszenie nr 500365-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Powiat Strzelecki

"Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej":1.1 "Część 1 - wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.2 "Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.3"Część 3 - wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej"";1.4"Część 4 - wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.:"Nauka dla nas w sam raz""; 1.5 "Część 5 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy""; 1.6"Część 6 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy"".

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: 1."Wiem więcej- mogę więcej."; 2. "Nauka dla nas w sam raz."; 3."Zawodowi zawodowcy."

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Strzelecki

Regon: 53141265100000

ulica: ul. Jordanowska

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 47100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: opolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 77 4401700;4401755

e-mail: przetargi@powiatstrzelecki.pl

Fax: 77 4401701

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatstrzelecki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.powiatstrzelecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.powiatstrzelecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

Adres:

Powiat Strzelecki - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, KANCELARIA- pokój nr 201, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej":1.1 "Część 1 - wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.2 "Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.3"Część 3 - wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej"";1.4"Część 4 - wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.:"Nauka dla nas w sam raz""; 1.5 "Część 5 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy""; 1.6"Część 6 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy"".

Numer referencyjny:

OR.272.1.2019.KSZCH

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiot zamówienia składa się z 6 części: Część 1 - wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych obejmująca zakup i dostawę m.in. mikroskopów, chłodziarek laboratoryjnych, ławek laboratoryjnych, wag szkolnych, lornetek, fartuchów laboratoryjnych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, ceramicznych i metalowych, termometrów, aparatury do destylacji, pipet, urządzeń grzewczych oraz podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1 zawiera Formularz cenowy. Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2 zawiera Formularz cenowy. Część 3 - wyposażenie pracowni fizycznych obejmująca zakup i dostawę m.in. szczypiec, mierników, układów scalonych, zasilaczy laboratoryjnych, tranzystorów, stabilizatorów, diod, potencjometrów, oscyloskopów cyfrowych, przełączników dźwigniowych, zestawów do nauki elektroniki i elektryczności, generatorów funkcyjnych, przewodów pomiarowych i elektrycznych, odsysaczy lutowniczych, lup i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 zawiera Formularz cenowy. Część 4 - wyposażenie pracowni matematycznej obejmująca zakup i dostawę m.in. miarek, misek, dzbanków, lejków, wag i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4 zawiera Formularz cenowy. Część 5 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii obejmująca zakup i dostawę m.in. mikrometrów, suwmiarek, płytek wzorcowych, twardościomierzy, linałów kreskowych, wzorców kątów, sprawdzianów do spoin i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 5 zawiera Formularz cenowy. Część 6 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP obejmująca zakup i dostawę m.in. wskaźników laserowych, próbników napięcia, mierników temperatury, multimetrów cyfrowych i podobnych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 6 zawiera Formularz cenowy. 2) Dostarczane Zamawiającemu w ramach wszystkich części niniejszego zamówienia sprzęty/pomoce dydaktyczne/wyposażenie muszą być nowe, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa, techniczne, funkcjonalno-użytkowe. 3) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy na koszt Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.: Dla części 1: ? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38, ? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 2: ? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38, ? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 3: ? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3, ? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38, ? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ul. Krótka 1, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu umowy; Dla części 4: ? Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub; Dla części 5: ? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3; Dla części 6: ? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3. 4) Koszty załadunku, rozładunku, montażu i uruchomienia oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia obciążają Wykonawcę. 5) Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia. 7) W przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujące elementy lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych, a także pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 8) Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 9) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego). Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na opisanych poniżej warunkach: ? okres gwarancji obejmować będzie co najmniej 24 miesiące od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; ? w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach/usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn strony ustalą odrębnie adekwatny do okoliczności termin; ? w przypadku niedokonania naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia, Zamawiający zleci naprawę/wymianę osobom trzecim na koszt Wykonawcy; ? Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje zgodne z warunkami opisanymi powyżej najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

39162100-6

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Okres gwarancji jakości40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

21

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla części 1: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych, wyposażenia lub sprzętów o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto. Dla części 2: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie odczynników chemicznych o wartości co najmniej 500,00 zł brutto. Dla części 3: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych, wyposażenia lub sprzętów o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto. Dla części 4: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych, wyposażenia lub sprzętów o wartości co najmniej 200,00 zł brutto. Dla części 5: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych, wyposażenia lub sprzętów o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto. Dla części 6: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych lub sprzętów o wartości co najmniej 1 000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 - 6e do SIWZ (w zależności na jaką część składana jest oferta).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełniony formularz cenowy - załącznik Nr 2 -2e do SIWZ (w zależności na jaką część składana jest oferta); c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a) czynnikami zewnętrznymi i innymi niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy. 2) Pozostałych zmian: a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy z tego tytułu; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku: ? ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; ? ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-21

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej "RODO", informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Strzelecki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 00; 2) Inspektorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich jest Pani Monika Frejlich, kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl , tel. 77 440 17 82. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.2019.KSZCH pn.: "Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej": 1.1 "Część 1 - wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.2 "Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.3 "Część 3 - wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej""; 1.4 "Część 4 - wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.: "Nauka dla nas w sam raz""; 1.5 "Część 5 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy""; 1.6 "Część 6 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach projektu pn.: "Zawodowi zawodowcy"". 3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt i działania archiwów zakładowych; 5) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani /Pana danych osobowych**; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: "Część 2 - dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej" współfinansowanego ze środków UE."

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Strzelce Opolskie
Kontakt
Powiat Strzelecki
ul. Ul. Jordanowska, 47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.