Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepeł

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.01.21 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Darłowo przetarg na Dostawy

Ogłoszenie nr 501121-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Gmina Miasto Darłowo

Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo

Regon: 33092093700000

ulica: Plac Tadeusza Kościuszki

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 76-150

Miejscowość: Darłowo

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 94 3142223 do 26,

e-mail: zamowienia.publiczne@darlowo.pl,

Fax: 943 142 333

Adres strony internetowej (URL): http://www.darlowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.darlowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2019 / OSS.8412.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3, spełniającego normę emisji spalin Euro VI. Autobus musi posiadać aktualną homologację w dniu odbioru. 1.3. Wymagania dotyczące spełniania przepisów: a) oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki określone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ; b) oferowany autobus musi być wyposażony w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI, określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009; Zamawiający nie dopuszcza autobusu o napędzie hybrydowym oraz zasilanego innymi paliwami niż olej napędowy. c) oferowany autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r., poz. 128) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., póz. 305 tekst jedn.); d) oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 poz. 1475 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3; e) oferowany typ autobusu musi bezwzględnie posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu, lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu - w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 28 marca 2013r., poz. 407), stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski. Homologację polską lub jednego z krajów UE należy dostarczyć najpóźniej w dniu realizacji dostawy. W przypadku homologacji wystawionej w języku innym niż polski, należy załączyć jej tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); f) dostarczony autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego musi odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sławnie. Autobus ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją naprawczą i obsługową tj.: - karta pojazdu, - karta gwarancji pojazdu, - książki gwarancyjne, - książki serwisowe (przeglądów). g) w sytuacji, gdy w okresie między złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego autobusu (a także zespołów, podzespołów do tego autobusu), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. h) oferowany autobus nie może być prototypem oraz musi być fabrycznie nowy, to znaczy wyprodukowany nie później niż w roku 2018. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi: - spełniać wymagania czystości spalin normy EURO VI, - być identyczny, pod względem parametrów technicznych i kompletacji, - zapewnić eksploatację autobusu, bez konieczności wykonania napraw nadwozia i podstawowych zespołów autobusu. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Autobus w następujących okresach: a) na cały Autobus (z uwzględnieniem wszystkich zamontowanych w nim komponentów) - na okres 24 m-cy, b) na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych - na okres 12 m-cy, c) na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej - na okres 12 m-cy; i) dla oferowanego typu autobusu Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni autoryzowanej stacji serwisowej producenta, nie więcej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis parametrów i wymagań dot. zakupu fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia". UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i jakości wykonania. Ocena równoważności zastosowanych materiałów dokonana zostanie przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

34121000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00okres skrócenia terminu wykonania całości zadania40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

105

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca posiada doświadczenie polegające na dostawie co najmniej jednego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zakresem zbliżonego do będącego przedmiotem zamówienia, poparte stosownymi referencjami lub innymi dokumentami, z których jednoznacznie wynikać będzie zakres, charakterystyka, itp. zrealizowanej dostawy.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych dostaw (co najmniej jednego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zakresem zbliżonego do będącego przedmiotem zamówienia, poparte stosownymi referencjami lub innymi dokumentami, z których jednoznacznie wynikać będzie zakres, charakterystyka, itp.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego autobusu sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ wraz z kartą katalogową oferowanego autobusu w celu wykazania, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (podpisanego przez obie Strony aneksu). 2. Zmiana Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, pod warunkiem wyrażenia na nią zgody przez obie Strony Umowy, przy czym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu dostawy, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania tych terminów przez Wykonawcę wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jak również w przypadku wystąpienia przeszkody niezależnej od Wykonawcy i niemożliwej wcześniej do przewidzenia uniemożliwiającej dotrzymanie przez Wykonawcę terminów dostaw wskazanych w Umowie, w szczególności spowodowanej: - działaniem lub zaniechaniem podmiotu trzeciego, w tym organów państwowych, administracji lub innych, - klęskami żywiołowymi lub innymi negatywnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi terminowe dostarczenie Pojazdu, - okolicznościami siły wyższej, w takim wypadku terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody, 3. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie, powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany i jeżeli proponowana zmiana ma wpływ na cenę - także kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania Umowy. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. 4. Jeżeli o wprowadzenie zmian wnioskuje Zamawiający, Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania proponowanych zmian, chyba że zmiany znacznie rozszerzałyby zakres świadczenia Wykonawcy wynikającego z Umowy, bądź też Wykonawca poda na piśmie szczególnie istotny powód odmowy zgody na wprowadzenie zmian do Umowy. 5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. W sytuacjach określonych powyżej Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 6. Niezależnie od postanowień wymienionych powyżej, Strony dopuszczają możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 7. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-21

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

31. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Administrator Danych przekazuje następującą informację: - Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Darłowie danych osobowych jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza miasta Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23 do 26; - Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@darlowo.pl; - Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa - z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie hostingodawca oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych; - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych; - Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora; b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; d) ewentualnym źródle pozyskania danych; e) prawo sprostowania Państwa danych; f) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; g) planowanego okresu przechowywania danych; h) oraz inne wynikające z Rozporządzenia; - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; - Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Darłowo

Kontakt
Gmina Miasto Darłowo
ul. Plac Tadeusza Kościuszki, 76-150 Darłowo, woj. zachodnio-pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: http://www.darlowo.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.