Dzisiaj jest: 16.2.2019, imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
Ogłoszenie:

Przetarg dostawa materialów biurowych

dodano: 2019.02.12 ważne do: 2019.02.21 wyświetleń: 10
Szczegóły ogłoszenia:

Katowice przetarg na Dostawy

Ogłoszenie nr 509855-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki

dostawa materialów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki

Regon: 1544738200030

ulica: ul. Kossutha

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40844

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (032) 7351547, 7351637

e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl

Fax: 327 351 636

Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa materialów biurowych

Numer referencyjny:

1/pn/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych opisanych w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, na zasadach określonych w SIWZ. Oferowane i dostarczane materiały biurowe winny być: a) fabrycznie nowe, tj. nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca będzie realizował konkretną dostawę częściową; b) wysokiej jakości, w pełni wartościowe i przydatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem; c) wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a jeśli wymagają tego przepisy - posiadające deklaracje zgodności CE. W formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien wskazać nazwę lub firmę producenta każdego oferowanego materiału biurowego. Podana nazwa/firma producenta materiału biurowego stanowi tym samym treść oferty. 2.Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa obejmuje 92 pozycje. Ilość każdej z nich określono w ww. formularzu. 3.Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia 24-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi za wady, na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania danego protokołu odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przypadających na nie dni ustawowo wolnych od pracy.4. SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, zawiera standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp.

II.5) Główny kod CPV:

30192000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV22851000-030197320-530192130-130199230-124910000-630141200-139241200-539241100-430237430-230197630-130197641-130192121-530192800-930192500-630192133-230197220-422600000-644617100-930195000-230192160-030192910-330193700-530197100-730197321-222815000-622816100-422816300-630197400-039525800-630192100-230197330-839292500-030199500-530197130-630192123-930193200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1.Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Zamówienie winno być realizowane dostawami częściowymi. Każda z dostaw częściowych zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamówienia Zamawiającego, zawierającego wykaz zamawianego asortymentu. Każda dostawa częściowa winna zostać zrealizowana w terminie do 5 dni licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego konkretnego zamówienia. Zamawiający szacuje liczbę dostaw częściowych w okresie obowiązywania umowy na około 12 dostaw. 2.Miejsce realizacji zamówienia - miejsce dostawy: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice (magazyn). 3.Przedmiot niniejszego zamówienia jest częścią zamówienia na dostawę materiałów biurowych (zamówienie udzielane w częściach)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Art. 22 ust.1b pkt 3 pzp - warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia), a opisanego poniżej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ. Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) polegający na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwóch) dostaw materiałów biurowych wykonanych lub wykonywanych, o wartości wskazanej poniżej. --Pod pojęciem wykonana dostawa należy rozumieć zamówienie polegające na dostarczeniu materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, którego realizacja została zakończona (umowa została zrealizowana).--Pod pojęciem wykonywana dostawa należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegające na dostarczaniu materiałów biurowych, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, została już zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych. Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia). --Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ---UWAGA! . Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie każdej wykazanej dostawy musi zostać poparte dowodem, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. . Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mogą być sprzeczne z informacjami wynikającymi z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw. . Podając w formularzu wykaz dostaw datę wykonania, Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) dostawy (umowa została zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) zrealizowanej już części dostawy z zaznaczeniem, iż jest to zamówienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana). .Podając w formularzu wykaz dostaw wartość dostawy, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej (umowa została zrealizowana) - wpisuje kwotę brutto w złotych za całość wykonanej dostawy, zaś - w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zarówno kwotę brutto w złotych za zrealizowaną już w ramach całości część dostawy oraz kwotę brutto w złotych stanowiącą wartość całej dostawy. .Jeżeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcę zamówień byłby szerszy (np. obejmowałby również dostawę innych elementów, innego asortymentu lub inny rodzaj zamówienia), Wykonawca winien wyodrębnić i podać dane dotyczące dostawy materiałów biurowych. W przypadku podawania wartości Wykonawca winien wpisać zarówno kwotę brutto stanowiącą wartość całego zamówienia (umowy), jak i wartość brutto samej dostawy materiałów biurowych. .Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazując jego nazwę i adres. .Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informację, czy wykazana dostawa jest dostawą wykonaną, czy nadal wykonywaną. ---W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spełnić samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawców powinien posiadać wymagane doświadczenie (brak możliwości sumowania zdolności zawodowej - doświadczenia). ---W związku z art. 22a ust.1 pzp, zgodnie z którym: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na gruncie niniejszego postępowania przyjmuje się, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w cyt. art. 22a ust.1 pzp, wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, który polega na zdolności zawodowej (doświadczeniu) innego podmiotu, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, że udostępniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolność zawodowa (doświadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz 3) Zamawiający zbada, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zdolności zawodowej innego podmiotu/ów, Wykonawca jest zobowiązany wskazać ten fakt w formularzu oferty. ---W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolności zawodowej (doświadczeniu) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda wskazania w szczególności: a) podmiotu, który udostępni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Informacje, o których mowa powyżej pod lit.a)-d), winny znaleźć się w zobowiązaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. --Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa wyżej, Wykonawca załącza do oferty. ---Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w art. 22a ust.1 pzp.

Nie

Informacje dodatkowe:

---W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; b)warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spełnić samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawców powinien posiadać wymagane doświadczenie (brak możliwości sumowania zdolności zawodowej - doświadczenia). ---W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to winno potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3)dokumenty, o których mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek ten winien spełnić samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawców powinien posiadać wymagane doświadczenie (brak możliwości sumowania zdolności zawodowej - doświadczenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz załączeniem b) dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. >Jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu. >Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

---W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (.). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. ---Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym w o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).---Kwestie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reguluje SIWZ.UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w pkt X lit. B SIWZ dla pełnomocnictw. ---Kwestie związane między innymi z formą oświadczeń i dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (.) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1.Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: "GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument - wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5.Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia12

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 1/pn/2019. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (warunku dotyczącego zdolności zawodowych), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/pn/2019. Jeżeli zmiana polega na wprowadzeniu do realizacji umowy podwykonawcy, podczas, gdy w ofercie Wykonawca nie deklarował korzystania z podwykonawcy, do dokonania zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy. 2. Ewentualna zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w par.2 ust.5 i ust.6 niniejszego paragrafu dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite netto umowy (ust.1) oraz ceny (wartości) netto podane w załączniku nr 1 do umowy, zostaną obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite brutto umowy (ust.1) nie przekroczyło ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 1/pn/2019, tj. ... zł brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia całkowitego netto umowy (ust. 1, załącznik nr 1 do umowy) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem wyjątków od tej zasady przewidzianych w umowie.----W umowie wskazano również przypadki, w których Zamawiający może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-02-21

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Katowice

Kontakt
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
ul. Ul. Kossutha, 40844 Katowice, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.nfz-katowice.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.