Dzisiaj jest: 8.4.2020, imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Ogłoszenie:

Dostawa sortów mundurowych leśnika odzieży roboczej i obu

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.03 wyświetleń: 7
Szczegóły ogłoszenia:

Nadleśnictwo Bircza

Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. - postępowanie drugie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 526664-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Nadleśnictwo Bircza

Regon: 65050229600000

ulica: Stara Bircza 99

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37-740

Miejscowość: Bircza

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 16 65 22 280

e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

Fax: 16 65 22 281

Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. - postępowanie drugie

Numer referencyjny:

SA.270.1.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część nr 1: 1) sortów mundurowych leśnika wykonanych według wzorów określonych: a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. (Dz. U. poz. 2466), b) Zarządzenie nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzenie nr 50 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, d) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Powyższe akty prawne oraz dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo- Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: a) wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych jest dostępny pod linkiem: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VPAXNeH1qes b) szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno - technologiczną oraz dokumentację fotograficzną zamieszczono na stronie internetowej http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. Część nr 2: 2) odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wykonanych zgodnie z: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; b) Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.); d) Protokołem dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zawartego dnia 25 stycznia 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U - XLIII, zawartym dnia 25 listopada 2014 roku. e) wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami. Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają normy: ? odzież ochronna - wymagania ogólne PN - EN 13688:2013-12, ? środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne EN ISO 20345:2012, ? obuwie ochronne EN ISO 20346:2007/A1:2008, ? środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe EZ ISO 20347:2012, ? odzież ochronna- ochrona przed deszczem EN 343:2003+A1:2007/ AC:2009 (PN - EN 343+A1:2008/AC:2010), ? odzież ochronna- ochrona przed zimnem EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01), ? odzież ochronna wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem - PN-EN 14058:2018-02 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w odniesieniu do materiałów (wyrobów) wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji. Kolorystyka ubrań roboczych / ochronnych powinna obowiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych.

II.5) Główny kod CPV:

18000000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV18100000-018200000-118300000-218400000-318800000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Każdy rodzaj asortymentu musi posiadać etykietę informującą, co najmniej o: . nazwie i rodzaju produktu, . składnikach użytych do produkcji, . rozmiarze, . przepisach dot. konserwacji, prania i czyszczenia . nazwę i adres producenta 2. Termin i forma płatności: przelew do 21 dni od daty wystawienia faktury. 3. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu materiałów przez Wykonawcę. 4. Realizacja dostaw będzie następowała sukcesywnie w ciągu roku. 5. Zamawiający nie przewiduje dostaw zbiorczych do magazynu Zamawiającego. 6. Zakłada się możliwość odbioru poszczególnych elementów umundurowania oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej indywidualnie przez uprawnionych pracowników Zamawiającego bezpośrednio z punktu sprzedaży Wykonawcy, w oparciu o upoważnienie wydane przez Zamawiającego, w którym zostanie określona ilość punktów, przysługująca pracownikowi na sorty mundurowe. W takim przypadku ceny jednostkowe podane w ofercie i wynagrodzenie za elementy dostawy zrealizowane bezpośrednio u Wykonawcy nie ulegają zmianie. 7. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wskaże dane teleadresowe punktu sprzedaży. 8. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pracowników Zamawiającego, upoważnionych do odbioru sortów mundurowych (w tym ilość punktów przysługująca pracownikowi i szacunkową ilość poszczególnych sortów mundurowych) oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. 9. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego upoważnionym do odbioru sortów mundurowych możliwość indywidualnego przymierzenia elementów umundurowania, poprzez wyposażenie punktu sprzedaży (magazynu) w przymierzalnię. 10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia sortów mundurowych szytych na miarę w przypadku nietypowych cech wzrostu lub postawy. 11. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego wykazać oraz udokumentować spełnienie wymogów jakościowych w zakresie sortów mundurowych leśnika lub odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej będących przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca zapewni 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej na warunkach określonych w umowie. Wykonawca ponosi koszty wymiany i reklamacji dostarczonych sortów. Zamawiający przewiduje wydłużenie gwarancji do 24 miesięcy (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ). 13. Wyszczególnione ilości elementów, wchodzących w skład sortów mundurowych oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej stanowią szacunkowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie, rodzaju i ilości poszczególnych sortów mundurowych oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym elementom (sortom) umundurowania oraz odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości netto przedmiotu zamówienia. 14. Dostawa sortów mundurowych realizowana będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, do momentu wyczerpania łącznej wartości przedmiotu umowy za poszczególne sorty mundurowe. Z uwagi na fakt, że rzeczywista realizacja ilościowa przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy jest związana z systemem punktowym oraz jest uwarunkowana zmiennością poziomu zatrudnienia pracowników Służby Leśnej uprawnionych do odbioru sortów mundurowych, jak również od indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne sorty mundurowe przez osoby uprawnione Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe poszczególnych elementów umundurowania, a wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy jest pełna wartość przedmiotu zamówienia. 15. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza redukcję zakresu dostaw poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie lub zmniejszenie ich zamówienia. Określone w kosztorysie ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych wykazanych ilościach. 16. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości netto przedmiotu zamówienia określonej zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 17. Minimalny poziom zamówień, który zostanie zrealizowany dla sortów mundurowych i odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej - 70 % wskazanej w umowie wartości. 18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane dostawy w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zrzeka się roszczenia o realizację umowy i zapłaty wynagrodzenia w części niewykonanej. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego zamówienia, w części obejmującej niewykonaną część dostaw, jeżeli nowe rozporządzenie i zarządzenia wprowadzą zmiany w zakresie wzoru munduru leśnika, tak iż nie będzie możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i ofercie Wykonawcy. 20. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie ( w formularzu oferty) w części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 21. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 29 ust 4 PZP.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

dla Pakietu nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (tj. dostaw sortów mundurowych leśnika dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji Straży Pożarnej lub innych służb mundurowych) o wartości nie mniejszej niż 80 000 złotych brutto (osiemdziesiąt tysięcy zł), dla Pakietu nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (tj. dostaw odzieży BHP, obuwia ochronnego i środków ochrony indywidualnej) o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi wykaz dostaw załącznik nr 6 do SIWZ).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy na stronie internetowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 Rozdziału 8 SIWZ, zobowiązani są złożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust.12 Rozdziału 8 SIWZ: 1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że pojęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9.6: 1) pkt 6.1.a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.6.1 - 2 zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zakresie doświadczenia w postępowaniu przez Wykonawcę: a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, zgodnie z Rozdziałem 8 punkt 2 litera c - stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. b) dowody na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie doświadczenia, są nimi referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 8.1. oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ b) Wypełniony formularz cenowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1A, 1B do SIWZ. c) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) d) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1c i 1d (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1a i 1b (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: dla Pakietu nr 1: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), dla Pakietu nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Przemyśl nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0090 8700 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na "Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. - postępowanie drugie" część nr ........ Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty - w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia po otwarciu oferty i zdeponowania w kasie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji (poręczenia) zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 03.04.2020 r., do godz. 1100. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6d. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1. Zmiana terminu wykonania umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią następujące czynniki uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w terminie spowodowanej: a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; b) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw; d) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach a-c termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, e) w przypadku zmian w przepisach prawa, normach lub standardach, działań organów administracji publicznej, wymagających dostosowania poszczególnych asortymentów dostaw będących przedmiotem umowy do nowych wymagań. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych okoliczności dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy określonego w ofercie. Przedłużenie terminu wykonania dostawy nastąpi w formie aneksu do umowy i wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres niezbędny dla zakończenia dostaw uwzględniający okres wystąpienia czynników uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zmiany w przedmiocie zamówienia, wskazanego w umowie wynikające z: a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów gwarantujących lepszą jakość sortów mundurowych leśnika lub odzieży bhp; b) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; d) potrzeby zmian ilościowych poszczególnych sortów w zależności od potrzeb wskazanych przez pracowników Zamawiającego, e) w przypadku zmiany wymogów dotyczących odzieży lub obuwia wprowadzonych aktami prawnymi lub rozporządzeniami wewnętrznymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wynikających ze zmian przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji dostaw tylko tych pozycji, których wymogi ulegają zmianie. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz konieczności rozwiązania mowy 3. Zmiana wynagrodzenia umownego: a) Zamawiający ustala zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto za wykonanie przedmiotu umowy (części umowy) nie ulega zmianie, a wartość wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to przypadku objęcia obowiązkiem podatkowym Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT. Takie zmiany nie wymagają aneksu do umowy. b) Zamawiający ustala zmianę wynagrodzenia umownego opisaną w Rozdziale 24 ustęp 3.2. litera "d" 4. Inne okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy przewiduje projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami Uwaga: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-03

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Dokumenty, jakie Wykonawca, którego oferta została wybrana musi dostarczyć przed podpisaniem umowy: a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie przedłożenie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: dla Pakietu nr 1: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł) dla Pakietu nr 2: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy. Wykonawcy występujący jako konsorcjum składają wspólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą kwotę albo oddzielne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla każdego z członków konsorcjum, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia członków konsorcjum wynosi nie mniej niż: dla Pakietu nr 1: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł) dla Pakietu nr 2: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Uwaga: warunkiem koniecznym do podpisania umowy będzie wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę - o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo, i pełnomocnictwa te nie zostały dołączone do oferty; Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) określenia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. d) opisu przedmiotu zamówienia e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie przesłanek określonych w ustępie 3. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 13. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 17. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej przysługujący Wykonawcom zawiera Dział VI Ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy
Kontakt
Nadleśnictwo Bircza
ul. Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.