Dzisiaj jest: 1.4.2020, imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Ogłoszenie:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Sp

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.14 wyświetleń: 6
Szczegóły ogłoszenia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 526899-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Regon: 17756004990000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 18 b

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 13 4437970,

e-mail: zampubl_jaslo@zus.pl,

Fax: 13 443 79 70

Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zus.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego

Adres:

38-200 Jasło, ul. Rynek 18 B, budynek A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku

Numer referencyjny:

130000/271/3/2020-ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów dla Oddziału ZUS w Jaśle oraz dla podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i w Sanoku. 2 Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje: 1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych, typu Split i Multisplit dla Oddziału ZUS w Jaśle i Inspektoratów ZUS w Krośnie Brzozowie i Dębicy. Moc chłodniczą oraz szczegółową lokalizację pomieszczeń, typ i ilości klimatyzatorów określono w załączniku nr 8 do SIWZ. Rok produkcji klimatyzatorów 2019/2020. 2) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne klimatyzatory montowane po raz pierwszy. Dla wymienianych klimatyzatorów należy wykorzystać istniejącą instalację zasilającą. W rozdzielnicach elektrycznych znajdujących się na klatkach schodowych lub korytarzach należy wyprowadzić niezależny obwód elektryczny dla klimatyzatorów przewodem o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia. W wolnym polu rozdzielnicy lub w dodatkowo zamontowanej skrzynce należy zamontować zabezpieczenie różnicowoprądowe z członem nadmiarowym zgodnie z instrukcją techniczno - ruchową klimatyzatora. Przewody prowadzone w natynkowych kanałach instalacyjnych. 3) Instalacja freonowa dla urządzeń nowych prowadzona w kanałach natynkowych, w przypadku urządzeń wymienianych należy wymienić również instalację freonową na nową wraz z kanałami. 4) Instalacja odprowadzenia skroplin (grawitacyjnie lub za pomocą pompki) na zewnątrz budynku do istniejącej instalacji deszczowej zlokalizowanej w pobliżu jednostek zewnętrznych. 5) Mocowanie jednostki zewnętrznej łącznie z wykonaniem konstrukcji do zamontowania agregatu zewnętrznego (miejsce zamocowania jednostki będzie uzgodnione z Zamawiającym). W przypadku wymiany mocowanie jednostki zewnętrznej do istniejącej konstrukcji. 6) W przypadku urządzeń wymienionych w punkcie III podpunkt 1, 2, 3, 6 załącznika nr 8 do SIWZ montaż konstrukcji wsporczej oraz jednostek zewnętrznych wymagał będzie zastosowania podnośnika koszowego lub innego urządzenia. 7) Uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych. Badania i pomiary zamontowanych urządzeń. Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia. 8) W cenie dostawy i montażu klimatyzatorów mają zostać ujęte wszystkie prace potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Prace będą wykonywane z zastosowaniem sprzętu do wierceń bezpyłowych. Firma nie posiadająca odpowiedniego sprzętu do wykonania bezpyłowych przewiertów oraz folii zabezpieczających pomieszczenia przed zabrudzeniem nie będzie dopuszczona do wykonania przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nie uszkodzenie) istniejących sieci i instalacji w budynku. Zabrania się wyrzucania odpadków, śmieci, resztek materiałów budowlanych do pojemników Oddziału, a także wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ustawienia odrębnego kontenera na śmieci, gruz, zdemontowane elementy budowlane, odpady materiałowe etc. i jego regularne opróżnianie. 11) Zamawiający wymaga, aby przejścia i przebicia przez przegrody budowlane były wykonywane z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przełożenia elementów instalacji. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających lub korozji przebiegających przewodów i rur. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego łącznie z malowaniem. 3 Pozostałe informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

39717200-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45331220-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

2

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada certyfikat pozwalający na prowadzenie działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.).

Informacje dodatkowe

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi być wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawcy składający ofertę, winni wykazać, że dysponują lub zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, będą dysponować pracownikami, którzy będą wykonywali przedmiot niniejszego zamówienia: a) co najmniej jednego pracownika posiadającego certyfikat pozwalający na wykonywanie czynności polegających na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.) b) co najmniej jednego pracownika posiadającego aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi być wykazane przez jednego z Wykonawców lub Wykonawcy mogą spełnić go łącznie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) certyfikat pozwalający na prowadzenie działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dopuszczalne są certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem ich przedstawienia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego spełniających warunki wymienione w pkt V.1.2 - 3) SIWZ, wraz z informacjami na temat (odpowiednio) ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

opis oferowanych urządzeń (karty techniczne) - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7 Inne dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, 3) pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (forma ta dotyczy również pełnomocnictw składanych na późniejszym etapie postępowania) , 4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie nie jest konieczne, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 5) W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w zakresie koniecznym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wymaganej zdolności zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia (dokument ten składany jest wraz z ofertą).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 4 800,00 PLN. 2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Bank PKO BP 53 1020 5590 0000 0402 9110 7017. Na przelewie zaleca się umieścić informację: "wadium - dostawa klimatyzatorów". 4 Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5 Pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji w przypadkach gdy: 1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty, 3) konieczność zmiany umowy wynika z przyczyny siły wyższej, 4) zmiana umowy wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-14

godzina:

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy
Kontakt
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
ul. Ul. Rynek, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.zus.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.