Dzisiaj jest: 1.4.2020, imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Ogłoszenie:

ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.09 wyświetleń: 5
Szczegóły ogłoszenia:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 526913-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

Regon: 02049396100000

ulica: Jana Pawła II

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 57-320

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 74 862 12 71; 862 11 21,

e-mail: zp@scm.pl,

Fax: 74 862 11 22

Adres strony internetowej (URL): https://bip.scm.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.scm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.scm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przy użyciu miniPortalu_ https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu_ https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie należy złożyć na adres

Adres:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II

Numer referencyjny:

ZP/PN/2020/15

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

II.5) Główny kod CPV:

33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV33111730-733141200-233190000-833192500-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

7.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów- na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ust. 1b ustawy PZP - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie 8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.2.1. - 7.2.2, natomiast dokumenty wymienione w pkt: 7.1.1.-7.1.3. podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie. 8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO, 8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę ; 8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

7.1.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy - wg wzoru- ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

7.1.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną i zawodową. Na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust.1b pkt. 3) ustawy - wg wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, oraz przedstawić "Wykaz wykonanych dostaw"- zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 do SIWZ. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić "Wykaz wykonanych dostaw" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności: 7.1.3.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 7.1.3.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego , dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 7.1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.1.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 12-23) ustawy PZP wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ, 7.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 7.2.3. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ). 9.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: 9.1.1. oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt . od 7.1. do 7.2. 9.1.2. oświadczenie o którym mowa w pkt 7.2.1. 9.1.3. ppkt 7.2.2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy Informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy; 9.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ust. 1b ustawy PZP - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dokumenty przedmiotowe) Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 SIWZ: 10.1.1 Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534 ze zm.), oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), 10.3 deklaracji zgodności CE wystawionej przez wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych - wymagane prawem lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych wyrobu oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności. Na dołączonym dokumencie w prawym górnym rogu należy wpisać numer pakietu i pozycji przedmiotu zamówieniu karty charakterystyki. 10.1.2 Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa art. 10.1 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego. Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa. 10.1.3 Materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta- w języku polskim. 10.1.4 Katalogi, opisy lub fotografie produktów itp. w języku polskim), które mają zostać dostarczone zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego- w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą 11.1. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ 11.2. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący - załącznik nr 2 do SIWZ 11.3. Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług - załącznik nr 6 do SIWZ 11.4. Uzupełniony wzór umowy o dane Wykonawcy - załącznik nr 8 i nr 8a do SIWZ 11.5 Załącznik nr II do projektu umowy 11.6. Oświadczenie dot. RODO - załącznik nr 9 do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Forma pisemna 15.1.7 Wszystkie dokumenty składające się na treść oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, które nie mogą być udostępniane, winny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Forma elektroniczna 15.2.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-09

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 12.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w dwojaki sposób: w formie pisemnej oraz przy użyciu miniPortalu. Przekazywanie pozostałych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji związanych z przedmiotowym postępowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl z podaniem w tytule symbolu postępowania ZP/PN/2020/15- kardiologia jednorazówka II.W przypadku awarii Internetu kontakt pod nr, 74 8621 121, 74 8621 271 w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pytania do Zamawiającego można zadawać na adres zp@scm.pl. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamówienia publicznego W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 21.1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 12.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Maja Pisula, tel. 74 8621 121; email: zp@scm.pl 12.3. Forma pisemna 12.3.1 Odpowiedzi na zadane pytania, informacje dodatkowe itp. umieszczane będą na stronie internetowej (bip.scm.pl - zakładka zamówienia publiczne) i przekazywane Wykonawcom zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP. 12.3.2 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego bip.scm.pl zakładka zamówienia publiczne. 12.3.3 Wynik postępowania zostanie przekazany za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ofercie adres e-mail. 12.3.4 Informację podane podczas otwarcia ofert złożonych do postępowania, stosownie do art. 86 ust 5 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.scm.pl 12.3.5 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji. 12.3.6 Wymagane przez SIWZ oświadczenia Wykonawca składa w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w KRS lub CEIDG albo posiadające pełnomocnictwo). W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 12.4. Forma elektroniczna 12.4.1 Odpowiedzi na zadane pytania, informacje dodatkowe itp. umieszczane będą na stronie internetowej (bip.scm.pl - zakładka zamówienia publiczne) i przekazywane Wykonawcom zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP. 12.4.2 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego bip.scm.pl zakładka zamówienia publiczne. 12.4.3. Wynik postępowania zostanie przekazany za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ofercie adres e-mail. 12.4.4 Informację podane podczas otwarcia ofert złożonych do postępowania, stosownie do art. 86 ust 5 ustawPZP, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.scm.pl Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji. 12.4.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 12.4.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 12.4.7 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 12.4.8 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 12.4.9 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 12.4.9 Wymagane przez SIWZ dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa w formie oryginałów w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w KRS lub CEDIG albo posiadające pełnomocnictwo). W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2018 r., poz. 1993 ze zm.). 15. Opis sposobu przygotowania ofert 15.1 Forma pisemna 15.1.1 Oferta winna być zapakowana w kopertę (koperty), odpowiednio zabezpieczoną/e przed jej/ich przypadkowym otwarciem. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Składana oferta winna być opisana według niżej podanego wzoru: "Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2020/15- kardiologia jednorazówka II, nie otwierać przed 09.04.2020 r. godz. 11.30". Dla dostatecznego wyróżnienia oferty spośród korespondencji wpływającej do Zamawiającego, koperta kurierska również winna wyraźnie określać opis według wyżej podanego wzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania ofert lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 15.1.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 15.1.3 Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy. 15.1.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 15.1.5 Ponadto oferta musi odpowiadać poniższym wymaganiom: 15.1.5.1 Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, 15.1.5.2 Wszystkie strony oferty składające się na jej treść muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz danego Wykonawcy. Miejsca w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 15.1.6 Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 15.1.7 Wszystkie dokumenty składające się na treść oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, które nie mogą być udostępniane, winny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 15.2 Forma elektroniczna 15.2.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 15.2.2 Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 15.2.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych, w szczególności .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ods, .odt, rtf, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.2.4 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 15.2.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 15.2.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 15.2.7 Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 15.2.8 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 15.2.9 Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy. 15.2.10 Oferty do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 15.2.11 Ponadto oferta musi odpowiadać poniższym wymaganiom: Oferta będzie napisana w języku polskim w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 15.2.12 Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty w formie oryginałów w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 16. Zasady ogólne określenia ceny oferty 16.1. Cena oferty to łączny koszt oferowanego asortymentu, koszt dostawy do magazynu Zamawiającego oraz inne koszty mające wpływ na zaoferowaną cenę oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie ponoszone koszty wykonania przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty z ich wyszczególnieniem. 16.2. Cena oferty ma być skalkulowana i ostateczna. Jakiekolwiek upusty cenowe powinny być wkalkulowane w cenę. 16.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy. 16.4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 17.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonywać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny. 17.2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 100% punktów całkowitej oceny): 0-100 pkt - najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczania wg wzoru: Najniższa cena ze złożonych ofert ---------------------------------------------- x 100 pkt x 100% = ilość uzyskanych punktów cena oferty badanej Wybrana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18.1 Forma pisemna 18.1.1 Oferty należy złożyć w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2020 roku, do godziny 1100. 18.2 Forma elektroniczna 18.2.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - zgodnie z opisem w punkcie 15 SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2020 roku, do godziny 1100. 18.2.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego. 18.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.04.2020 roku o godzinie 1130 w sali konferencyjnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy
Kontakt
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spó
ul. Jana Pawła II, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: https://bip.scm.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.