Dzisiaj jest: 7.8.2020, imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
Ogłoszenie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.12 wyświetleń: 11
Szczegóły ogłoszenia:

Powiat Płoński

Przetarg Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-12

Ogłoszenie nr 566828-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Płoński

09-100 Płońsk

ul. Płocka 39

023 6627764(66)

urzad@powiat-plonski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566828-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Powiat Płoński

Regon: 13037771200000

ulica: ul. Płocka

Numer domu: 39

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 09-100

Miejscowość: Płońsk

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 023 6627764(66)

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl

Fax: 236 623 816

Adres strony internetowej (URL): www.powiat-plonski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Starostwo Powiatowe w Płońsku i jednostki organizacyjne powiatu zobowiązane są do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Za przygotowanie postępowania odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia odpowiada Starostwo i jednostki organizacyjne w zakresie jaki ich dotyczy. Za przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Referat Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.Przedstawiciele Starostwa i jednostek organizacyjnych wchodzą w skład Komisji Przetargowej powołanej do postępowania.Jednostki Zamawiające ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy i jej rozliczenie finansowe, stosownie do zakresu podmiotowego i przedmiotowego właściwego dla danej jednostki.

Starostwo Powiatowe w Płońsku i jednostki organizacyjne powiatu zobowiązane są do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Za przygotowanie postępowania odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia odpowiada Starostwo i jednostki organizacyjne w zakresie jaki ich dotyczy. Za przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Referat Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.Przedstawiciele Starostwa i jednostek organizacyjnych wchodzą w skład Komisji Przetargowej powołanej do postępowania.Jednostki Zamawiające ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy i jej rozliczenie finansowe, stosownie do zakresu podmiotowego i przedmiotowego właściwego dla danej jednostki.

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

ofertę należy zlożyć w oryginale za pomocą operatora pocztowego, posłańca lub osobiście

Adres:

Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Plońsk, II piętro, pokój Nr 316

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Numer referencyjny:

ZP.272.19.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego i oleju do celów opałowych do pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego. Zamówieniem niniejszym objęte są: 1) Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk , 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, 3) Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, 4) Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11/A , 09-100 Płońsk, 6) Zespół Szkół w Raciążu ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, 7) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, 8) Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisła, ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, 9) Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk, 10) Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku, ul. Wolności 8 m 10, 09-100 Płońsk, 11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50, 09-131 Joniec, 12) Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto, 13) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku, UL. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają Załączniki Nr 1.1 -1.3 do SIWZ. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. łącznie wynosi: - benzyna bezołowiowa Pb 95- 18 835 litrów - olej napędowy - 111 618 litrów - olej do celów opałowych - 101 477 litrów 4. Rodzaj paliwa oraz szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo oddzielnie dla każdej jednostki określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1.1-1.3). Szacunkowe zapotrzebowanie nie musi odpowiadać jego rzeczywistemu zużyciu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paliwa, a Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania planowanej ilości paliwa, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie finansowe lub prawne. Zwiększenie zaś faktycznego zapotrzebowania na paliwo w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami ze strony Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupione ilości zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Wykonawcy. 5. Paliwo stanowiące przedmiot zamówienia dla Części 1-2 musi spełniać standardy jakościowe i wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późń.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2017, poz.247 t.j.). 6. Olej do celów opałowych stanowiący przedmiot zamówienia w Części 3 zamówienia winien spełniać standardy jakościowe i wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe" w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008), wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1822). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania jakości dostarczanego paliwa. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości paliwa, Zamawiający ma prawo do wniesienia reklamacji. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji organów kontroli: Państwową Inspekcję Handlową i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według oficjalnego cennika cen hurtowych netto za 1 l paliwa producenta wskazanego przez Wykonawcę w ofercie ( PKN ORLEN S.A. Grupy LOTOS S.A. lub inny) obowiązującego w dniu zakupu/dostawy z uwzględnieniem marży i rabatu zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, powiększonej o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Marża i rabat nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r., poz.833 z późń.zm.). 10. W ramach przeprowadzonego postępowania każda z Jednostek podpisze oddzielnie umowę z wyłonionym Wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV

09132000-3

Dodatkowe kody CPV

Podmiot1. Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, REGON 130380186 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Mirosława Dybowska - tel. 23/ 662 77 64÷66 wew. 1112.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, REGON 130382601, Dyrektor Agnieszka Piekarz - tel. 23/ 662 75 493.Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, REGON 130382558 Dyrektor Marcin Piechocki - tel. 23/ 662 20 44,4.Zespół Szkół Nr 1 Im St. Staszica, ul. ul. Henryka Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, REGON 000198829, Dyrektor Marzanna Szacherska - tel. 23/ 662 29 87,5.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11 a ,09-100 Płońsk, REGON 365166960, Dyrektor Jacek Kostrzewa - tel. 23/ 662 46 88,6. Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż, REGON 000201106, Dyrektor Dorota Rubinkowska - tel. 23/ 679 10 31,7.Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, REGON 130377480, Dyrektor Włodzimierz Pająk - tel. 23/ 662 32 50,8.Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk n /Wisłą, REGON 130921914 Dyrektor Renata Kozakiewicz - tel. 24/ 231 51 87,9.Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk, REGON 130433310, Dyrektor Agnieszka Nec - tel. 23/ 662 78 01,10.Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku, ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk, REGON, Dyrektor - Urszula Drzewaszewska - tel. tel. 23/ 662 25 83,11.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50, 09-131 Joniec, REGON 000970856, Dyrektor Jerzy Michalak - tel. 23/ 661 60 31,12.Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto, REGON 130924663, Dyrektor Agnieszka Klimczewska - tel. tel. 23/ 661 44 9113.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku, UL. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, REGON 382008729, Dyrektor Małgorzata Kłos-tel. 737 377 733

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

Początek realizacji zamówienia -01.01.2021 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r., poz.833 z późń.zm. ).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1.Działając na podstawie art. 26 ust. 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12)-23) oraz ust. 5 pkt 1) 2) i 4) ustawy Pzp. 3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Działając na podstawie art. 26 ust. 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności: aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz.833 z późn.zm.). 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności spełnić musi tylko ten Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który będzie odpowiadał za realizację zadań wymagających koncesji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz oferty cenowej (wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ) , 2) oświadczenia określone w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1) i 2) niniejszej SIWZ( wg wzoru Załącznik Nr 3 i Nr 4 do SIWZ), 3) niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone, 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wg wzoru załącznik Nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z nich.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCENA100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Część 1 i 2 zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: przedłużenie terminu realizacji zamówienia z przypadkach szczególnie uzasadnionych za zgodą obu Stron umowy, 2) zwiększenia zapotrzebowania na paliwo powodującego zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z § 2 ust.3, /Możliwe jest zwiększenie zapotrzebowania na paliwo powodujące zarazem odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia czynników, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili określenia zapotrzebowania na paliwo. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w umowie/ 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ( np. zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy itp.); Zamawiający dopuszcza również zmianę w zakresie zmiany nazwy Zamawiającego, 4) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; /Możliwa jest zamiana umowy w szczególności polegająca na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/, 6) zmiany w zakresie podwykonawstwa: a) możliwe jest samodzielne realizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia. b) możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie. c) możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizacje zamówienia. d) możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Zmiany szacunkowej ilości paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego niepowodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy nie wymagają aneksu do umowy, 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 6) ust 2 i 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. Część 3 zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: przedłużenie terminu realizacji zamówienia z przypadkach szczególnie uzasadnionych za zgodą obu Stron umowy, 2) zwiększenia zapotrzebowania na olej powodującego zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z § 2 ust.3, /Możliwe jest zwiększenie zapotrzebowania na paliwo powodujące zarazem odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia czynników, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili określenia zapotrzebowania na paliwo. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w umowie/ 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ( np. zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy itp.); 4) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; /Możliwa jest zamiana umowy polegająca w szczególności na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/, 6) zmiany w zakresie podwykonawstwa: a) możliwe jest samodzielne realizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia. b) możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie. c) możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizacje zamówienia. d) możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Zmiany szacunkowej ilości oleju zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, niepowodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy nie wymagają aneksu do umowy, 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3)- 6) ust 2 i 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-12

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu.


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Płońsk aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Powiat Płoński
ul. Ul. Płocka, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiat-plonski.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.