Dzisiaj jest: 3.8.2020, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Ogłoszenie:

Dostawa protez i łat naczyniowych

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.21 wyświetleń: 10
Szczegóły ogłoszenia:

Szpital Wojewódzki

Przetarg Dostawa protez i łat naczyniowych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-21

Ogłoszenie nr 567558-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Wojewódzki

43-316 Bielsko-Biała

al. Armii Krajowej 101

338 100 143

przetargi@hospital.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567558-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Szpital Wojewódzki

Regon: 70621590000000

ulica: al. Armii Krajowej

Numer domu: 101

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43-316

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 338 100 143

e-mail: przetargi@hospital.com.pl

Fax: 338 102 101

Adres strony internetowej (URL): https://www.hospital.com

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.hospital.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Tak

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo pocztowe", osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302),

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

https://epuap.gov.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa protez i łat naczyniowych

Numer referencyjny:

27/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, protez i łat naczyniowych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej "siwz", na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1-5. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV

33184200-5

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin wymiany towaru na wolny od wad w okresie gwarancji jakości40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród części 1-5, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw wyrobów medycznych.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170.). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 1-7, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 1-7.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru, z uwzględnieniem wymagań jakościowych określonych w Załączniku Nr 2 do siwz dla każdej z oferowanych części zamówienia. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której części zamówienia oraz której pozycji formularza cenowego dotyczy dokument; 2) aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2020r. poz. 186) dla każdego rodzaju oferowanego towaru

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym "Opis sposobu obliczania ceny oferty", c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d) termin wykonania zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia, e) oferowany okres gwarancji jakości dla każdej z oferowanych części zamówienia, określony w miesiącach, liczony od daty dostawy, z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot dostawy musi wynosić 12 miesięcy, licząc od daty dostawy, f) oferowany termin wymiany towaru na wolny od wad w okresie gwarancji jakości, g) warunki płatności, h) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców, i) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do siwz zawierający: a) rodzaj towaru i wymagania jakościowe; b) nazwę handlową/typ oferowanego towaru; c) określenie producenta oferowanego towaru; d) średnie zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy w sztukach; e) obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym "Opis sposobu obliczania ceny oferty" f) wielkość depozytu określoną w sztukach, 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI siwz. Wykonawca winien wypełnić Załącznik Nr 3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w Rozdziale VII siwz. Wykonawca winien wypełnić Załącznik Nr 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekscji III. 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III. 3). 3) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III. 3), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Termin wymiany towaru na wolny od wad w okresie gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy, 2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy; 3) nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 7 niniejszej Umowy; 4) nastąpi zmiana cen urzędowych - zmiana cen jednostkowych towarów wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy nastąpi z dniem wprowadzenia w życie aktu zmieniającego ceny urzędowe; 5) zmiany stawki podatku VAT dla towarów wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy - zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian; 6) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10; w pisemnym wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanej regulacji na koszty wykonywanego przez niego zamówienia. 7) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10; w pisemnym wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanej regulacji na koszty wykonywanego przez niego zamówienia; 8) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10; w pisemnym wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanej regulacji na koszty wykonywanego przez niego zamówienia; 9) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, w przypadku podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego produktu; 10) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych Umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego; 11) Wykonawca uprawniony jest do dostarczania towarów w cenie niższej niż wskazana w ofercie, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-21

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

I. ZŁOŻENIE OFERTY I OPIS SPOSOBU JEJ PRZYGOTOWANIA 1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzona odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. Wymagania dotyczące złożenia oferty w formie pisemnej i sposobu jej przygotowania: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy uwzględnieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 931 ze zm.) i podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. 2) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z tym zastrzeżeniem, że naniesienie zmian lub skreśleń w formularzu ofertowym oraz innych formularzach i projekcie umowy, będących załącznikami do siwz, w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj., gdy formularz nie przewiduje wyboru (wariantów) lub uzupełnienia (wypełnienia) treści, skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem zmian wynikających z modyfikacji siwz dokonanej przez Zamawiającego, jeżeli takie występują. 3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w siwz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dołączonymi do oferty, należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy (pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) oraz napisem: "DOSTAWA PROTEZ I ŁAT NACZYNIOWYCH" - nr referencyjny 27/20 5) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302). 6) Niewłaściwe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy pzp i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to "DOSTAWA PROTEZ I ŁAT NACZYNIOWYCH" - nr referencyjny 27/20. 7) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: "Dokumenty zastrzeżone - tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. 8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę zawierającą zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem złożonym w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 10) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Oferty, które zostaną dostarczone do siedziby zamawiającego w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość zapoznania się z zawartością nie będą dopuszczone do publicznego otwarcia ofert i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia. 4. Wymagania dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .odt. .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w siwz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej ofert II. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ FORMA, W JAKIEJ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ SKŁADANE (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo pocztowe", osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@hospital.com.pl lub pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 2. Dokumenty lub oświadczenia, wymienione w Rozdziale IX siwz, składane w formie pisemnej muszą być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub pośrednictwem posłańca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3. Dokumenty lub oświadczenia, wymienione w Rozdziale IX siwz, składane w postaci elektronicznej, muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 5. Wnioski o wyjaśnienie treści siwz przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na adres e-mail: przetargi@hospital.com.pl, zaleca się aby wnioski, o których mowa powyżej przekazywane były również w wersji edytowalnych plików. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej wynosi 10MB.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Protezy naczyniowe szczelne politetrafluoroetylenowe


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Bielsko-Biała aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Szpital Wojewódzki
ul. Al. Armii Krajowej, 43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.