Dzisiaj jest: 25.9.2017, imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Ogłoszenie:

Poprawa efektywności energetycznej budynków

dodano: 2017.09.13 ważne do: 2017.10.03 wyświetleń: 20
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 586016-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Urząd Gminy Klucze: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów  1 , 32310   Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gmina-klucze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV.
Numer referencyjny: ZP.270.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji systemów energetycznych i termomodernizacji następujących obiektów: 1. Przedszkole Publiczne im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec. 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, ul. Legionów 32, 32-310 Bydlin. 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, ul. Strażacka 11, 32-310 Rodaki Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji (ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych), modernizacji systemów energetycznych (grzewczego, ciepłej wody użytkowej, oświetleniowego) oraz innych robót budowlanych (montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, remont pokrycia dachu, podłączenie rur spustowych rynien do istniejących studzienek zbiorczych, montaż i malowanie krat stalowych, czyszczenie i malowanie podbitki, wykonanie wokół budynku opaski z płyt betonowych) w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę, dokumentację wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w SIWZ, Programie funkcjonalno – użytkowym oraz audytach energetycznych, ocenie technicznej budynków będących załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trzech budynkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Klucze: 1) Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec, 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, ul. Legionów 32, 32-310 Bydlin, 3) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, ul. Strażacka 11, 32-310 Rodaki, Powyższy zakres ma być wykony celu dostosowania ww. budynków do standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych, które będą obowiązywać w 2021 roku, w szczególności znacznie obniżających koszty eksploatacji oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. b) Na komplet dokumentacji, którą ma wykonać Wykonawca dla każdego z obiektów składa się: Opracowanie dokumentacji projektowej, która musi zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje, zgłoszenia robót budowlanych, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi w ocenie technicznej budynków. Projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż w zakresie dostosowanym do zakresu prac wynikających z audytu dla każdej części zamówienia: a) projekt architektoniczny w zakresie wynikającym z termomodernizacji w tym ocieplenie/docieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów; b) projekt konstrukcyjny w niezbędnym zakresie; c) projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany pionów i poziomów oraz grzejników we wszystkich budynkach oraz modernizacji kotłowni gazowych. d) projekt modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej e) projekt instalacji z ogniw fotowoltaicznych na własne potrzeby. f) projekt oświetlenia energooszczędnego spełniającego wszystkie normy, wyposażonego w żarówki w technologii LED we wszystkich budynkach; g) Uzyskanie wszelkich administracyjno – prawnych zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub opracowanie i złożenie zgłoszenia robót budowlanych (jeśli wymagane). Projekt instalacji odgromowej dla budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie; W razie wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności wykonania dodatkowych, nie ujętych w powyższym wykazie projektów, uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń bądź zgłoszeń wynikających z realizowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych opracowań w cenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na wszystkich polach eksploatacji. c) Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych budynkach oświatowych. W trakcie trwania roku szkolnego budynki będą eksploatowane podczas prowadzonych prac remontowych. W związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy placówek. W remontowanych obiektach należy stale utrzymywać temperatury zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku planowanych wyłączeń mediów winno to odbywać się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki. d) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy uwzględnić : - Budynek Przedszkola w Jaroszowcu: zawieszenie pod nadzorem ornitologa dwadzieścia jeden budek lęgowych dla jerzyków. Budki należy zamontować pod okapem dachu w warstwie ocieplenia w miejscach lokalizacji otworów wentylacyjnych zajętych przez ptaki. Budki powinny być wykonanie z trwałego materiału, zapewniającego jerzykom odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe( np.: trocinobeton, ceramika, odpowiednio zabezpieczone drewno lub inne stosowane w profesjonalnych rozwiązaniach ornitologicznych.) - Budynek Szkoły Podstawowej w Rodakach :zawieszenie pod nadzorem ornitologa trzy budki lęgowe dla wróbli. Budki należy zamontować pod okapem dachu w warstwie ocieplenia w miejscach zbliżonych do lokalizacji szczelin zajętych przez ptaki. Budki powinny być wykonanie z trwałego materiału, zapewniającego jerzykom odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe (np.: trocinobeton, ceramika, odpowiednio zabezpieczone drewno lub inne stosowane w profesjonalnych rozwiązaniach ornitologicznych.) - Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie: zawieszenie pod nadzorem ornitologa dwudziestu pięciu budek lęgowych dla jerzyków. Budki należy zamontować pod okapem dachu w warstwie ocieplenia w miejscach lokalizacji otworów wentylacyjnych zajętych przez ptaki. Budki powinny być wykonanie z trwałego materiału, zapewniającego jerzykom odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe( np.: trocinobeton, ceramika, odpowiednio zabezpieczone drewno lub inne stosowane w profesjonalnych rozwiązaniach ornitologicznych.) e) Zakres inwestycji Zakres inwestycji obejmuje modernizację 3 obiektów położonych na terenie Gminy Klucze. Realizacja zadania przebiegać powinna dwuetapowo: I. etap pierwszy obejmuje wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń; II. etap drugi obejmuje wykonanie robot remontowo-budowlanych określonych w SIWZ, Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym, audytach energetycznych oraz w opracowanych w etapie pierwszym projektach budowlanych. Zakres prac w poszczególnych budynkach został opisany szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i audytach energetycznych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ i jej integralną część. Wymogi jakościowe powinny spełniać lub przewyższać wymogi wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i audytach energetycznych. Uszczegółowienia zadań znajdują się w wykonanych audytach energetycznych. Koniecznym jest, aby zrealizowane prace zapewniły osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników realizowanego w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wszelkie obmiary podane w audytach energetycznych należy zweryfikować przed kalkulacją oferty. f) Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót oraz kosztorysie nakładczym, będącymi załącznikami do SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gmina-klucze.pl – link BIP – Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Zamówienie będzie realizowane w częściach, zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wspólny dla wszystkich części opisanych niżej, a także dla każdej z tych części, zawarty jest w załącznikach do SIWZ:  programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik 8 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu (Załącznik 9 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie (Załącznik 10 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach (Załącznik 11 do SIWZ).  Opinii dotyczącej stanu technicznego budynków (Załącznik nr 16.1,16.2, 16.3 do SIWZ) Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do ww. budynków oświatowych w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w SIWZ Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trybie przetargu nieograniczonego, dwustopniowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj . w celu wykonania przedmiotu zamówienia należy zaprojektować oraz wykonać modernizację systemów energetycznych i termomodernizacji w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w SIWZ, Programie funkcjonalno - użytkowym oraz audytach energetycznych będących załącznikami do niniejszej SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.2. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.3.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia, audytach, ocenie technicznej budynków bądź wykonach przez Wykonawcę projektach budowlanych znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) równoważne do użytych w w/w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Podział zamówienia na części: Zamówienie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV.” podzielone jest na trzy części: część 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, w budynku Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec, część 2: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, ul. Legionów 32, 32-310 Bydlin, część 3: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, ul. Strażacka 11, 32-310 Rodaki.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-7
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45100000-8 45300000-0 71320000-7 45331000-6 45331100-7 45331110-0 45421000-4 45261215-4 45261210-9 45316000-5 45321000-3 45421100-5 71221000-3 71314300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. pkt. 1 ustawy PZP.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 500 000,00 złotych, ważna na dzień składania ofert, dla każdej z części. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kolejnych ważnych polis, ostatecznie z terminem ważności dłuższym co najmniej o 3 miesiące od planowanego terminu wykonania zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: O udzielenie zamówienia na każdą z części opisanych w SIWZ może ubiegać się Wykonawca, który: a) Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: -ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem lub analogicznym materiałem izolacyjnym o grubości co najmniej 14 cm na powierzchni ścian równej co najmniej 400 m2, -montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku obejmującej co najmniej 15 sztuk paneli PV o mocach jednostkowych co najmniej 250 W, -montażu lub wymianę systemu grzewczego i systemu ciepłej wody użytkowej. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie powyższych robót łącznie w jednym zamówieniu lub każdy zakres w osobnym zamówieniu. Na przykład: Przy czym jeden wykonawca ze wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować wykonanie dwóch robót budowlanych tego samego typu np. wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu „ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem lub analogicznym materiałem izolacyjnym o grubości co najmniej 14 cm na powierzchni ścian równej co najmniej 400 m2”. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4 do SIWZ. b) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda obejmowała wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlanych polegających na modernizacji lub budowie kotłowni gazowej. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie co najmniej : dwóch usług, z których każda obejmowała wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlanych polegających na modernizacji lub budowie kotłowni gazowej. Na przykład: Jedna usługa udokumentowana przez jednego Wykonawcę z dwóch wspólnie składających ofertę, a druga usługa przez drugiego wykonawcę z dwóch wspólnie składających. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz usług - Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że: dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach i zakresie:  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz osób - załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, (wzór załącznik nr 2). Wraz z oświadczeniem wykonawcy składają: a) „Wykaz robót budowlanych” wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie co najmniej:  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem lub analogicznym materiałem izolacyjnym o grubości co najmniej 14 cm na powierzchni ścian równej co najmniej 400 m2,  montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku obejmującej co najmniej 15 sztuk paneli PV o mocach jednostkowych co najmniej 250 W,  montaż lub wymianę systemu grzewczego i systemu ciepłej wody użytkowe . Wykonawca powinien udokumentować wykonanie powyższych robót łącznie w jednym zamówieniu lub każdy zakres w osobnym zamówieniu. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4 do SIWZ. b) „Wykaz usług” wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda obejmowała wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlanych polegających na modernizacji lub budowie kotłowni gazowej. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie co najmniej : dwóch usług, z których każda obejmowała wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlanych polegających na modernizacji lub budowie kotłowni gazowej. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykaz usług - Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Oferta na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, wypełniona czytelnie w języku polskim, podpisana i opieczętowana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Zestawienia cen składających się na cenę ofertową za realizację zadania załączniki nr : 15.1 ( część I), 15.2 (część II), 15.3. (część III). c) Załączniki do SIWZ: załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert w wysokości :  8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 1 zamówienia,  30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 2 zamówienia,  12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 3 zamówienia, 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z 2007 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084 z dopiskiem „wadium”. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku zamawiającego (wpływ środków na rachunek zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy zdeponować w Urzędzie Gminy Klucze – Referat Księgowości Finansowo – Budżetowej za potwierdzeniem odbioru. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w niniejszej specyfikacji. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a. PZP b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 17.6.ppkt 1 PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie: 1. Terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na: a) Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, akty władcze organów władzy publicznej, jak również inne nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu umowy i dołożeniu należytej staranności przez Zamawiającego, b) konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, c) konieczność wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, d) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień, e) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych oraz ceny z oferty. We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2. Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu: a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT – jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie. 3. Podwykonawców - w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców; Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy w tym zakresie przez Wykonawcę. 4. We wszystkich przypadkach przewidzianych art. 144 ust. 1 ustawy PZP .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr: 1 Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji systemów energetycznych i termomodernizacji następujących obiektów: 1. Przedszkole Publiczne im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji (ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych), modernizacji systemów energetycznych (grzewczego, ciepłej wody użytkowej, oświetleniowego) oraz innych robót budowlanych (montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, remont pokrycia dachu, podłączenie rur spustowych rynien do istniejących studzienek zbiorczych, montaż i malowanie krat stalowych, czyszczenie i malowanie podbitki, wykonanie wokół budynku opaski z płyt betonowych) w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę, dokumentację wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w SIWZ, Programie funkcjonalno – użytkowym oraz audytach energetycznych, ocenie technicznej budynków będących załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trzech budynkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Klucze: 1) Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec, Powyższy zakres ma być wykony celu dostosowania ww. budynków do standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych, które będą obowiązywać w 2021 roku, w szczególności znacznie obniżających koszty eksploatacji oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. b) Na komplet dokumentacji, którą ma wykonać Wykonawca dla każdego z obiektów składa się: Opracowanie dokumentacji projektowej, która musi zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje, zgłoszenia robót budowlanych, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi w ocenie technicznej budynków. Projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż w zakresie dostosowanym do zakresu prac wynikających z audytu dla każdej części zamówienia: a) projekt architektoniczny w zakresie wynikającym z termomodernizacji w tym ocieplenie/docieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów; b) projekt konstrukcyjny w niezbędnym zakresie; c) projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany pionów i poziomów oraz grzejników we wszystkich budynkach oraz modernizacji kotłowni gazowych. d) projekt modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej e) projekt instalacji z ogniw fotowoltaicznych na własne potrzeby. f) projekt oświetlenia energooszczędnego spełniającego wszystkie normy, wyposażonego w żarówki w technologii LED we wszystkich budynkach; g) Uzyskanie wszelkich administracyjno – prawnych zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub opracowanie i złożenie zgłoszenia robót budowlanych (jeśli wymagane). W razie wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności wykonania dodatkowych, nie ujętych w powyższym wykazie projektów, uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń bądź zgłoszeń wynikających z realizowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych opracowań w cenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na wszystkich polach eksploatacji. c) Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych budynkach oświatowych. W trakcie trwania roku szkolnego budynki będą eksploatowane podczas prowadzonych prac remontowych. W związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy placówek. W remontowanych obiektach należy stale utrzymywać temperatury zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku planowanych wyłączeń mediów winno to odbywać się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki. d) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy uwzględnić : - Budynek Przedszkola w Jaroszowcu: zawieszenie pod nadzorem ornitologa dwadzieścia jeden budek lęgowych dla jerzyków. Budki należy zamontować pod okapem dachu w warstwie ocieplenia w miejscach lokalizacji otworów wentylacyjnych zajętych przez ptaki. Budki powinny być wykonanie z trwałego materiału, zapewniającego jerzykom odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe( np.: trocinobeton, ceramika, odpowiednio zabezpieczone drewno lub inne stosowane w profesjonalnych rozwiązaniach ornitologicznych.) e) Zakres inwestycji Zakres inwestycji obejmuje modernizację obiektu położonych na terenie Gminy Klucze. Realizacja zadania przebiegać powinna dwuetapowo: I. etap pierwszy obejmuje wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń; II. etap drugi obejmuje wykonanie robot remontowo-budowlanych określonych w SIWZ, Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym, audytach energetycznych oraz w opracowanych w etapie pierwszym projektach budowlanych. Zakres prac w poszczególnych budynkach został opisany szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i audytach energetycznych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ i jej integralną część. Wymogi jakościowe powinny spełniać lub przewyższać wymogi wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i audytach energetycznych. Uszczegółowienia zadań znajdują się w wykonanych audytach energetycznych. Koniecznym jest, aby zrealizowane prace zapewniły osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników realizowanego w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wszelkie obmiary podane w audytach energetycznych należy zweryfikować przed kalkulacją oferty. f) Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót oraz kosztorysie nakładczym, będącymi załącznikami do SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gmina-klucze.pl – link BIP – Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Zamówienie będzie realizowane w częściach, zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wspólny dla wszystkich części opisanych niżej, a także dla każdej z tych części, zawarty jest w załącznikach do SIWZ:  programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik 8 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu (Załącznik 9 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie (Załącznik 10 do SIWZ),  audycie energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach (Załącznik 11 do SIWZ).  Opinii dotyczącej stanu technicznego budynków (Załącznik nr 16.1,16.2, 16.3 do SIWZ) Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do ww. budynków oświatowych w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w SIWZ Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trybie przetargu nieograniczonego, dwustopniowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj . w celu wykonania przedmiotu zamówienia należy zaprojektować oraz wykonać modernizację systemów energetycznych i termomodernizacji w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w SIWZ, Programie funkcjonalno - użytkowym oraz audytach energetycznych będących załącznikami do niniejszej SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.2. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.3.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia, audytach, ocenie technicznej budynków bądź wykonach przez Wykonawcę projektach budowlanych znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) równoważne do użytych w w/w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Podział zamówienia na części: Zamówienie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV.” podzielone jest na trzy części: część 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, w budynku Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, ul. Leśna 23, 32-310 Jaroszowiec,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-7, 45100000-8, 45300000-0, 71320000-7, 45331000-6, 45331100-7, 45331110-0, 45421000-4, 45261215-4, 45261210-9, 45316000-5, 45321000-3, 45421100-5, 71221000-3, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 2 Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji systemów energetycznych i termomodernizacji następujących obiektów: 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, ul. Legionów 32, 32-310 Bydlin. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji (ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych), modernizacji systemów energetycznych (grzewczego, ciepłej wody użytkowej, oświetleniowego) oraz innych robót budowlanych (montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, remont pokrycia dachu, podłączenie rur spustowych rynien do istniejących studzienek zbiorczych, montaż i malowanie krat stalowych, czyszczenie i malowanie podbitki, wykonanie wokół budynku opaski z płyt betonowych) w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę, dokumentację wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w SIWZ, Programie funkcjonalno – użytkowym oraz audytach energetycznych, ocenie technicznej budynków będących załącznikam
Kontakt
Urząd Gminy Klucze
Klucze, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.