Dzisiaj jest: 25.9.2017, imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Ogłoszenie:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych

dodano: 2017.09.13 ważne do: 2017.09.26 wyświetleń: 17
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 586163-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Gmina Kwidzyn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka  30 , 82500   Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.gminakwidzyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.
Adres:
Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – etap II
Numer referencyjny: ZP.271.18.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
19


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowaniu przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn - etap II w następujących częściach: I. Sołectwo Brachlewo II. Sołectwo Brokowo III. Sołectwo Bronno IV. Sołectwo Dubiel V. Sołectwo Gniewskie Pole VI. Sołectwo Górki VII. Sołectwo Grabówko - Nowy Dwór VIII. Sołectwo Janowo IX. Sołectwo Korzeniewo X. Sołectwo Licze XI. Sołectwo Mareza Osiedle XII. Sołectwo Obory XIII. Sołectwo Ośno XIV. Sołectwo Pastwa XV. Sołectwo Pawlice XVI. Sołectwo Podzamcze XVII. Sołectwo Rakowiec XVIII. Sołectwo Rozpędziny XIX. Sołectwo Szałwinek Zamówienie składa się z dziewiętnastu części. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dziewiętnastu częściach. Warunki ogólne realizacji zamówienia – części zamówienia od I do XIX Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych muszą posiadać certyfikat poświadczający, że zostało one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez Polskie prawodawstwo. Część I – Sołectwo Brachlewo Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo, na działkach geodezyjnych nr 41/1, obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej sceny plenerowej, b) budowę utwardzonej nawierzchni placu przed sceną plenerową z kostki betonowej o powierzchni około 77 m2, c) budowę utwardzonej nawierzchni z kruszywa kamiennego pod sceną o powierzchni około 17,50 m2. Do ceny ofertowej nie należy wliczać kosztów wykonywania robót ziemnych związanych z budową utwardzenia nawierzchni. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. Część II – Sołectwo Brokowo Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brokowo, na działkach geodezyjnych nr 73, obręb Brokowo Tychnowieckie, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) budowę grilla murowanego, c) dostawę i montaż piłkochwytu, d) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw huśtawki typu „bocianie gniazdo”, e) dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej huśtawki typu „biegacz”. Dodatkowe informacje o grillu murowanym Płytę fundamentową grilla zaprojektowano o wymiarach 160,00 x 90,00 cm i grubości 20,00 cm. Natomiast zadaszenie grilla zaprojektowano tylko nad płytą paleniskową o wymiarach 87,00 x 77,50 cm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w grillu murowanym płyty granitowej lub płyty piaskowej. Kolor płyty zależnie od zastosowania rodzaju blatu (piaskowiec - piaskowy, granit - granitowy). Rodzaj cegły: cegła ceramiczna - kolor typowy ceglany. Grill nie musi posiadać pojemnika na popiół. Zamawiający informuje, iż podczas użytkowania grilla murowanego stosowany będzie opał w postaci węgla lub drewna. Część III – Sołectwo Bronno Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Bronno, na działce geodezyjnej nr 445/23, obręb Licze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 42 m2 z blachodachówki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną z kostki brukowej o powierzchni około 36,50 m2, c) budowę drewnianej zabudowy altany rekreacyjnej, d) dostawę i montaż grilla prefabrykowanego. Część IV – Sołectwo Dubiel Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Dubiel, na działce geodezyjnej nr 117, obręb Dubiel, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 42 m2 z blachodachówki, Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów: a) dostawę i montaż ogrodzenia. Część V – Sołectwo Gniewskie Pole Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Gniewskie Pole, na działce geodezyjnej nr 134/1, obręb Gniewskie Pole, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej o powierzchni około 49 m2, c) budowę grilla murowanego, d) dostawę i montaż ogrodzenia, e) dostawę i wykonanie nasadzeń materiału roślinnego. Dodatkowe informacje o grillu murowanym Płytę fundamentową grilla zaprojektowano o wymiarach 160,00 x 90,00 cm i grubości 20,00 cm. Natomiast zadaszenie grilla zaprojektowano tylko nad płytą paleniskową o wymiarach 87,00 x 77,50 cm.Zamawiający dopuszcza zastosowanie w grillu murowanym płyty granitowej lub płyty piaskowej. Kolor płyty zależnie od zastosowania rodzaju blatu (piaskowiec - piaskowy, granit - granitowy). Rodzaj cegły: cegła ceramiczna - kolor typowy ceglany. Grill nie musi posiadać pojemnika na popiół. Zamawiający informuje, iż podczas użytkowania grilla murowanego stosowany będzie opał w postaci węgla lub drewna. Część VI – Sołectwo Górki Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Górki, na działce geodezyjnej nr 61/3, obręb Górki, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) demontaż istniejącego utwardzenia nawierzchni terenu miejsca spotkań, c) budowę nowoprojektowanego utwardzenia nawierzchni terenu miejsca spotkań o powierzchni około 49 m2 z kostki betonowej i kruszywa kamiennego. d) dostawę i montaż wyposażenia miejsca spotkań o ławki. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) budowy sceny plenerowej. Część VII – Sołectwo Grabówko i Nowy Dwór Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Grabówko, na działce geodezyjnej nr 69/1, obręb Grabówko, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż ławek, b) dostawę i montaż piłkochwytów c) dostawę i montaż wyposażenia placu do gry w badmintona/siatkówkę, d) dostawę i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką, e) dostawę i montaż trzech ławek, f) budowę piaskownicy. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) dostawy i montażu grilla betonowego, b) dostawy i montażu wyposażenia boiska do koszykówki, c) dostawy i montażu ogrodzenia, d) dostawy i montażu elementów siłowni zewnętrznej, e) budowy drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 35 m2, f) wykonania utwardzenia nawierzchni kostką brukową terenu pod altaną, g) dostawy i montażu wyposażenia altany w ławostoły, h) dostawy i montażu zestawu zabawkowego wielofunkcyjnego z huśtawkami i zjeżdżalnią. Część VIII – Sołectwo Janowo Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Janowo, na działce geodezyjnej nr 118/1, obręb Janowo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 56 m2 z dachówki ceramicznej. Część IX – Sołectwo Korzeniewo Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Korzeniewo, na działce geodezyjnej nr 176, 177/4, 181/2 obręb Korzeniewo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw: wielofunkcyjnego zestawu zabawowego i huśtawki, b) dostawę i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, c) dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej, d) budowę utwardzenia nawierzchni wjazdu na teren placu zabaw z kostki betonowej – powierzchni około 14 m2, e) dostawę i montaż blokady wjazdowej. Część X – Sołectwo Licze Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Licze, na działkach geodezyjnych nr 276/13, obręb Licze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż urządzenia placu zabawa zjazdu linowego. Część XI – Sołectwo Mareza Osiedle Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Mareza Osiedle, na działce geodezyjnej nr 157/65, obręb Mareza, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 56 m2 z blachodachówki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną z kostki brukowej o powierzchni ok. 48 m2, c) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu „rower” i „wioślarz”. Część XII – Sołectwo Obory Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Obory, na działce geodezyjnej nr 73/182, obręb Obory, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 22 m2, b) budowę ogrodzenia. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) wyposażenia altany rekreacyjnej w ławostoły, b) wykonania utwardzonej nawierzchni pod altaną rekreacyjną, c) dostawy i montażu grilla. Część XIII – Sołectwo Ośno Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Ośno, na działce geodezyjnej nr 66/1, obręb Brokowo Rakowieckie, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej obudowy altany rekreacyjnej, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu przy altanie rekreacyjnej z kostki brukowej. Część XIV – Sołectwo Pastwa Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Pastwa, na działce geodezyjnej nr 160, obręb Pastwa, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy około 35 m2, b) dostawę płytek chodnikowych oraz obrzeży do budowy utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną o powierzchni około 48 m2. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) wykonania pokrycia dachów altan rekreacyjnych. Do ceny ofertowej nie należy wliczać kosztów wykonywania robót ziemnych, w tym usunięcie humusu, a także budowy utwardzenia pod altaną rekreacyjną tj. wykonania robót brukarskich oraz zakupu kruszywa i podsypki cem.-piaskowej. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. Część XV – Sołectwo Pawlice Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Pawlice, na działce geodezyjnej nr 605/1, obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż budynku gospodarczego. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: b) budowy utwardzenia nawierzchni placu do gry w koszykówkę z kostki betonowej o powierzchni około 81 m2. Część XVI – Sołectwo Podzamcze Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Podzamcze, na działce geodezyjnej nr 104, obręb Podzamcze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu ,,orbitrek” i „narciarz”, b) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu ,,rider” i „wioślarz”, c) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw huśtawki wahadłowej podwójnej typu „mix”. Część XVII – Sołectwo Rakowiec Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Rakowiec, na działce geodezyjnej nr 626/9 i 402/3, obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego (dz. geod. nr 626/9), b) budowę ogrodzenia (dz. geod. nr 626/9), c) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw bujaka konika (dz. geod. nr 402/3), d) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw karuzeli tarczowej bez siedziska (dz. geod. nr 402/3). Część XVIII – Sołectwo Rozpędziny Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Rozpędziny, na działce geodezyjnej nr 166, obręb Podzamcze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną z kostki betonowej o powierzchni około 48 m2. Część XIX – Sołectwo Szałwinek Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Szałwinek, na działce geodezyjnej nr 324/14, obręb Janowo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy około 25 m2, b) remont istniejących drewnianych urządzeń placu zabaw.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 37410000-5 37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert , nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni , liczony od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: •kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mającego wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiednie ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów: dotyczy zadania od nr I do nr XIX. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dostarczając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art.22 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz Załącznik nr 5 )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zapisem SIWZ pkt.VI ppkt. B- załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania ( art.24 ust. 1 pkt 23) stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin płatności faktury 10,00 Termin realizacji zadania 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszych Umów mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy - o ile stały się niezbędne i Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł ich przewidzieć (szczegółowe zapisy we wzorze umowy stanowiącej nieodłączną część SIWZ). I. Zmiany terminu realizacji zadania zgodnie z opisem podanym w pkt. III: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e) wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przed zawarciem umowy; f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi – normami, potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, II. Zmiany wynagrodzenia, w przypadku: a) zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy; c) poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych; d) wszystkie powyższe postanowienia w pkt I) – II) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody; e) zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; f) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy; g) osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być przez Wykonawcę zmienione. Osoby te winny spełniać określone w SIWZ wymagania, a zamiana taka może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i jego akceptacji;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr: 1 Nazwa: Część I – Sołectwo Brachlewo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo, na działkach geodezyjnych nr 41/1, obręb Brachlewo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej sceny plenerowej, b) budowę utwardzonej nawierzchni placu przed sceną plenerową z kostki betonowej o powierzchni około 77 m2, c) budowę utwardzonej nawierzchni z kruszywa kamiennego pod sceną o powierzchni około 17,50 m2. Do ceny ofertowej nie należy wliczać kosztów wykonywania robót ziemnych związanych z budową utwardzenia nawierzchni. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni, lixczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 2 Nazwa: Część II – Sołectwo Brokowo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brokowo, na działkach geodezyjnych nr 73, obręb Brokowo Tychnowieckie, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) budowę grilla murowanego, c) dostawę i montaż piłkochwytu, d) dostawę i montaż urządzenia placu zabaw huśtawki typu „bocianie gniazdo”, e) dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej huśtawki typu „biegacz”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 3 Nazwa: Część III – Sołectwo Bronno 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Bronno, na działce geodezyjnej nr 445/23, obręb Licze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 42 m2 z blachodachówki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną z kostki brukowej o powierzchni około 36,50 m2, c) budowę drewnianej zabudowy altany rekreacyjnej, d) dostawę i montaż grilla prefabrykowanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45261210-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niz 8 tygodni , liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 4 Nazwa: Część IV – Sołectwo Dubiel 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Dubiel, na działce geodezyjnej nr 117, obręb Dubiel, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 42 m2 z blachodachówki, Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów: a) dostawę i montaż ogrodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 5 Nazwa: Część V – Sołectwo Gniewskie Pole 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Gniewskie Pole, na działce geodezyjnej nr 134/1, obręb Gniewskie Pole, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej o powierzchni około 49 m2, c) budowę grilla murowanego, d) dostawę i montaż ogrodzenia, e) dostawę i wykonanie nasadzeń materiału roślinnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 6 Nazwa: Część VI – Sołectwo Górki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Górki, na działce geodezyjnej nr 61/3, obręb Górki, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż wyposażenia altany rekreacyjnej o stoły piknikowe i ławki, b) demontaż istniejącego utwardzenia nawierzchni terenu miejsca spotkań, c) budowę nowoprojektowanego utwardzenia nawierzchni terenu miejsca spotkań o powierzchni około 49 m2 z kostki betonowej i kruszywa kamiennego. d) dostawę i montaż wyposażenia miejsca spotkań o ławki. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) budowy sceny plenerowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 7 Nazwa: Część VII – Sołectwo Grabówko i Nowy Dwór 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Grabówko, na działce geodezyjnej nr 69/1, obręb Grabówko, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż ławek, b) dostawę i montaż piłkochwytów c) dostawę i montaż wyposażenia placu do gry w badmintona/siatkówkę, d) dostawę i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką, e) dostawę i montaż trzech ławek, f) budowę piaskownicy. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) dostawy i montażu grilla betonowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 8 Nazwa: Część VIII – Sołectwo Janowo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Janowo, na działce geodezyjnej nr 118/1, obręb Janowo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 56 m2 z dachówki ceramicznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisana umowy

  Część nr: 9 Nazwa: Część IX – Sołectwo Korzeniewo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Korzeniewo, na działce geodezyjnej nr 176, 177/4, 181/2 obręb Korzeniewo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw: wielofunkcyjnego zestawu zabawowego i huśtawki, b) dostawę i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, c) dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej, d) budowę utwardzenia nawierzchni wjazdu na teren placu zabaw z kostki betonowej – powierzchni około 14 m2, e) dostawę i montaż blokady wjazdowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 10 Nazwa: Część X – Sołectwo Licze 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Licze, na działkach geodezyjnych nr 276/13, obręb Licze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż urządzenia placu zabawa zjazdu linowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 11 Nazwa: Część XI– Sołectwo Mareza Osiedle 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Mareza Osiedle, na działce geodezyjnej nr 157/65, obręb Mareza, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) wykonanie pokrycia dachu istniejącej altany rekreacyjnej o powierzchni około 56 m2 z blachodachówki, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną z kostki brukowej o powierzchni ok. 48 m2, c) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu „rower” i „wioślarz”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 12 Nazwa: Część XII– Sołectwo Obory 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Obory, na działce geodezyjnej nr 73/182, obręb Obory, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 22 m2, b) budowę ogrodzenia. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) wyposażenia altany rekreacyjnej w ławostoły, b) wykonania utwardzonej nawierzchni pod altaną rekreacyjną, c) dostawy i montażu grilla.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 13 Nazwa: Część XIII – Sołectwo Ośno 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Ośno, na działce geodezyjnej nr 66/1, obręb Brokowo Rakowieckie, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej obudowy altany rekreacyjnej, b) budowę utwardzenia nawierzchni terenu przy altanie rekreacyjnej z kostki brukowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niz 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 14 Nazwa: Część XIV – Sołectwo Pastwa 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Pastwa, na działce geodezyjnej nr 160, obręb Pastwa, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę drewnianej altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy około 35 m2, b) dostawę płytek chodnikowych oraz obrzeży do budowy utwardzenia nawierzchni terenu pod altaną rekreacyjną o powierzchni około 48 m2. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: a) wykonania pokrycia dachów altan rekreacyjnych. Do ceny ofertowej nie należy wliczać kosztów wykonywania robót ziemnych, w tym usunięcie humusu, a także budowy utwardzenia pod altaną rekreacyjną tj. wykonania robót brukarskich oraz zakupu kruszywa i podsypki cem.-piaskowej. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45261100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 15 Nazwa: Część XV– Sołectwo Pawlice 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Pawlice, na działce geodezyjnej nr 605/1, obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż budynku gospodarczego. Zakres zamówienia nie obejmuje następujących elementów ujętych w dokumentacji projektowej: b) budowy utwardzenia nawierzchni placu do gry w koszykówkę z kostki betonowej o powierzchni około 81 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 44211100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zadania 30,00 termin płatności faktury 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 8 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy

  Część nr: 16 Nazwa: Część XVI – Sołectwo Podzamcze 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Podzamcze, na działce geodezyjnej nr 104, obręb Podzamcze, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu ,,orbitrek” i „narciarz”, b) dostawę i montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej typu ,,rider” i „wioślarz”, c) dostawę i montaż
Kontakt
Gmina Kwidzyn
Kwidzyn, woj. pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.