Dzisiaj jest: 25.9.2017, imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Ogłoszenie:

Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej

dodano: 2017.09.13 ważne do: 2017.09.26 wyświetleń: 18
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 586451-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów: Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2. CZĘŚĆ I w zakresie : • Bieżąca konserwacja rampy i wejścia do budynku kuchnio-pralni. • Bieżąca konserwacja pochylni przy budynku kuchnio – pralni. • Bieżąca konserwacja wejścia do budynku kuchnio – pralni. CZĘŚĆ II w zakresie: • Impregnacja więźby dachowej. • Docieplenie stropu poddasza budynku głównego. • Instalacja wodno – kanalizacyjna w poziomie piwnicy i parteru po lewej stronie części środkowej budynku głównego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, krajowy numer identyfikacyjny 000293172, ul. ul. Helclów  2 , 31-148  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126330828, e-mail sekretariat@dpshelclow.pl, faks 126343151.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dpshelclow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.dpshelclow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.dpshelclow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego; osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2. CZĘŚĆ I w zakresie : • Bieżąca konserwacja rampy i wejścia do budynku kuchnio-pralni. • Bieżąca konserwacja pochylni przy budynku kuchnio – pralni. • Bieżąca konserwacja wejścia do budynku kuchnio – pralni. CZĘŚĆ II w zakresie: • Impregnacja więźby dachowej. • Docieplenie stropu poddasza budynku głównego. • Instalacja wodno – kanalizacyjna w poziomie piwnicy i parteru po lewej stronie części środkowej budynku głównego.
Numer referencyjny: DPS.271.1.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów przy ul. Helclów 2 Krakowie w zakresie: 1) CZĘŚĆ I : Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2. Przedmiot Części I zamówienia w szczególności dotyczy wykonania robót w zakresie bieżącej konserwacji: a) rampy i wejścia do budynku kuchnio-pralni wraz ze schodami i balustradą; b) pochylni wraz z murkiem oporowym i balustradą przy budynku kuchnio – pralni; c) wejścia do budynku kuchnio – pralni wraz ze schodami i balustradą. 2) CZĘŚĆ II : Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2. Przedmiot Części II zamówienia w szczególności dotyczy wykonania robót w zakresie: a) impregnacji więźby dachowej; b) docieplenia stropu poddasza budynku głównego w prawym skrzydle budynku głównego w ilości: 635,64 m2 oraz w lewym skrzydle budynku głównego w ilości: 208 m2 c) instalacji wodno – kanalizacyjnej w poziomie piwnicy i parteru po lewej stronie części środkowej budynku głównego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, których szczegółowy zakres został określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 (dotyczy Części I zamówienia) oraz we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 (dotyczy Części II zamówienia) do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, Pozwoleniu Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy: Część II) oraz pozostałej dokumentacji, stanowiącej Załączniki do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie w oparciu o dokumentację przetargową, dokumentację projektową, STWiOR oraz Ofertę Wykonawcy. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostawą, montażem, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z terenu DPS i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów. 5. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z art. 31 ustawy Pzp. 6. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dokumentację wymienioną powyżej w następującej ilości: a) 1 egz. projektu budowlanego (do zwrotu Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót), b) 1 egz. projektu wykonawczego, c) 1 egz. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 7. Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa zobowiązany jest do odbioru Dokumentacji Projektowej. 8. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty budowlane zgodnie z Pozwoleniem na budowę Nr 2621/2016 z dnia 02 listopada 2016 r., stanowiącym załącznik do SIWZ (dotyczy CZĘŚCI II). 9. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty budowlane zgodnie z Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1187/16 z dnia 12 października 2016 r., stanowiącym załącznik do SIWZ (dotyczy CZĘŚCI II). 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej dla robót budowlanych, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych, obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności oraz miejsca wbudowania materiałów. Wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsług, dokumentacja techniczno-rozruchowa i inne dokumenty załączone do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku polskim (dotyczy CZĘŚCI II). 11. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1) Obszar na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia znajduje się pod ochroną konserwatorską. 2) Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3) Budynek przy którym będą prowadzone roboty budowlane znajduje się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i został wpisany do rejestru zabytków pod Nr.rej. 114. (dotyczy CZĘŚCI II).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111200-0 45300000-0 45450000-6 45320000-6 45261900-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego. 1) CZEŚĆ I - Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych ujętych w Część I przez Zamawiającego – polegających na remoncie istniejących wejść do budynków, remoncie pochylni, naprawie tynków, malowaniu, montażu balustrad, remoncie murków. Warunki jakim będą podlegać powyższe zamówienia będą odpowiadały warunkom określonym i zgodnym z zamówieniem podstawowym określonym w niniejszym postępowaniu. 2) CZĘŚĆ II - Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych ujętych w Części II przez Zamawiającego – polegających na dociepleniu stropu poddasza, wymianie drzwi oraz robót instalacyjnych sanitarnych. Warunki jakim będą podlegać powyższe zamówienia będą odpowiadały warunkom określonym i zgodnym z zamówieniem podstawowym określonym w niniejszym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: CZĘŚĆ I a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1) Kierownikiem budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 o wartości brutto zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Uwaga : Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: - wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 , o wartości brutto zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 tysięcy zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). oraz potwierdził, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ II a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1) Kierownikiem budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu , lub/i remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych ) oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 2) Kierownikiem budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu, lub/i remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, o wartości zamówienia w zakresie instalacji wod-kan, nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, Uwaga : Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: 1) wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu i/lub remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 tysięcy zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych); lub 2) wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu i/lub remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, o wartości zamówienia w zakresie instalacji wod-kan nie mniejszej niż 50 000,00 tysięcy zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). oraz potwierdził, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 3.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 3.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert : 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.5. Dowody określające czy roboty budowlane podane w Wykazie robót: CZĘŚĆ I a) Wykonawcy robót budowlanych - stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ; b) Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej– stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ; zostały wykonane należycie, w szczególności – informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części – w Rozdziale VI pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 7 do SIWZ „Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych”. 2) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 8 do SIWZ „Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej” =========================================================================== CZĘŚĆ II a) Wykonawcy robót budowlanych - stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ; b) Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej– stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ; c) Kierownika w branży sanitarnej– stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ; zostały wykonane należycie, w szczególności – informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części – w Rozdziale VI pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ „Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych”. 2) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 10 do SIWZ „Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej” 3) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży sanitarnej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 11 do SIWZ „Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży sanitarnej”
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). ======================================================================== 1.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). ======================================================================== 1.4. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ======================================================================== Poleganie przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich - (jeżeli dotyczy) 1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Treść zobowiązania powinna jednoznacznie wskazywać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonywanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenia), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawcy. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 1.5. Kosztorys ofertowy. 1.6. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: a) CZĘŚĆ I – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). b) CZĘŚĆ II – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zamawiający informuje, że Wykonawca może dokonać wpłaty na każdą część osobno. Zamawiający dopuszcza wpłatę jednego łącznego wadium na łączną sumę wszystkich części. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony ” Wykonanie robót konserwacyjno-remontowych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów” – CZĘŚĆ I i/lub CZĘŚĆ II tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 , 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 3) ,w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. a) W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
CZĘŚĆ I Zmiany treści Umowy 1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji robót, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 -18 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów, opóźnień lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) i 2) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania robot dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. Po wprowadzonych zmianach termin realizacji całości przedmiotu Umowy nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 6. W przypadku określonym w ust. 5 dopuszcza się również możliwość zmiany warunków dokonywania płatności w zakresie ilości i zasad zapłaty za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie uciążliwości w funkcjonowaniu Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego; 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych; 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych; 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 9) zmianach wynikających z błędnych założeń w dokumentacji projektowej, których nie można było sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (np. przed rozebraniem lub dokonaniem odkrywek) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 8. W przypadku zaistnienia opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć (nie dłuższego niż 30 dni). 9. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy oraz terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej, z zastrzeżeniem, że termin realizacji całego przedmiotu Umowy nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych instalacji lub elementów konstrukcyjnych kolidujących z realizowaną przez Wykonawcę infrastrukturą, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że termin realizacji całego przedmiotu Umowy nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu prac. 11. Strony przewidują możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych postanowień Umowy w formie pisemnej (niestanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności: 1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 12. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu Umowy określonego w § 1 w przypadku wystąpienia dodatkowych wymagań nałożonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika robót; 2) nie wywiązywania się Kierownika robót z obowiązków wynikających z Umowy; 3) jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 14. W przypadku, gdy Kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 15. W przypadku zmiany Kierownika robót z uwagi na okoliczności opisane w ust. 12 i 13, nowy Kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 16. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez Wykonawcę. 17. Bez względu na okoliczności wymienione w ust. 4 – 10 przedmiot Umowy musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. CZĘŚĆ II 1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji robót, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 -18 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów, opóźnień lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) i 2) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania robot dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zm
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
Kraków, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.