Dzisiaj jest: 25.9.2017, imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Ogłoszenie:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

dodano: 2017.09.13 ważne do: 2017.09.26 wyświetleń: 18
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 586296-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Gmina Niedźwiada: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niedźwiada
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowne z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niedźwiada, krajowy numer identyfikacyjny 43101953700000, ul.   , 21104   Niedźwiada, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 85 12 004, e-mail rrl@niedzwiada.pl, faks 81 464 32 79.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
Gmina Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niedźwiada
Numer referencyjny: RL.271.18.2017.EM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Niedźwiada z przyłączami z budynków mieszkalnych do urządzeń oczyszczalni, wraz z systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica – 99 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Część 2: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, - 90 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Część 3: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca – Kolonia - 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub na wszystkie części. 3.2. Do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, zaprojektowano urządzenia pracujące w technologii hybrydowej – połączonego, niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego, w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach. Dopuszcza się również oczyszczalnie hybrydowe, pracujące w technologii SBR, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów. Oczyszczalnie muszą być wyposażone w miejsce zapewniające pobór ścieków oczyszczonych. 1) Oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie wyższym jak 0,8 kWh/dobę. 2) Oczyszczalnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3 (lub równoważną) oraz posiadać raporty z badań wydanych przez laboratorium notyfikowane. 3) Urządzenia nie mogą wymagać dodatkowego wspomagania biopreparatami. 4) Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu nie częściej, niż raz na 12 miesięcy. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak: a) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1 m3 b) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,35 m3 c) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,8 m3 d) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min. 2 m3 e) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik wielkości min. 3 m3 5) Oczyszczalnia musi pracować w pełni automatycznie, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem elektrozaworów. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o rozdzielacz powietrza z zaworami regulowanymi ręcznie. 6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, gwarantujących jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp. oraz atesty i certyfikaty wydane przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej). 3.3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe jego wykonanie, w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu niezbędnych uzgodnień z właścicielami posesji, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz wytyczenie geodezyjne obiektów oczyszczalni. 2) Roboty ziemne. 3) Montaż urządzeń i instalacji. 4) Montaż rurociągów i kabli podziemnych. 5) Przeprowadzenia pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (zgodnie z wymaganiami norm). 6) Wykonanie zasilania elektrycznego z istniejącej sieci energetycznej zalicznikowej właściciela posesji. 7) Rozruch techniczny i technologiczny wykonanych oczyszczalni. 8) Przeszkolenie użytkowników za zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3.5. Z uwagi na położone w miejscowości Brzeźnica Bychawska stanowiska archeologiczne, oznaczone metodą AZP 71-83/12-2 i 71-83/17-7, zgodnie z opinią Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.10.2016 r., znak: IA.5183.84.2.2016 istnieje konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 464/1, 464/2, 578, 480, 448, 429/2, 459, 462, 266/1. W związku z powyższym obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, związanymi z prowadzoną inwestycją oraz zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie o rzeczywistym terminie rozpoczęcia prac w tym rejonie. 3.6. Wykonawca obejmie pisemną gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia tj. od dnia odbioru końcowego, zgodnie z warunkami opisanymi w karcie gwarancji stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej wykonanie min 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni (wykonanych na różnym etapie inwestycji, w kolorze i dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pamięć USB). 3.8. Wykonawca w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót dostarczy raport, w którym przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. uzyskania efektu ekologicznego, polegającego na osiągnięciu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800 ze zm.). Na potwierdzenie tego wykonawca przedstawi wyniki badań ścieków oczyszczonych z 20 losowo wybranych (wskazanych przez zamawiającego) przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium. 3.9. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, sporządzona odrębnie dla każdej miejscowości objętej zamówieniem, stanowiąca załącznik nr 8 do siwz. 3.10. Wykaz lokalizacji objętych zamówieniem wraz z zestawieniem przepustowości oczyszczalni, stanowi załącznik nr 10 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111200-0 45232410-9 45232423-3 45255600-5 45232400-6 45231300-8 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmującej swym zakresem i odpowiadające robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związanej z budową co najmniej 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (przez wartość jednej roboty budowlanej zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych robót w ramach jednej umowy (jednego zadania inwestycyjnego), b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał: 1) Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
• W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał: 1) Deklaracji właściwości użytkowych (CE) oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków; 2) Raportów z badań wykonanych zgodnie z obowiązującą normą przez laboratorium notyfikowane; 3) Fotografii, rysunków, schematów, kart katalogowych oferowanych rozwiązań.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena oferty 60,00 okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
17.1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy Pzp. 17.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 oraz w załączonym wzorze umowy. 17.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu umowy (nie dotyczy awarii sprzętu). Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno – prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) Zmiany termin realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z ich przewidywaną technologią wykonania, 3) W przypadku zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 4) W razie zmiany w wykazie lokalizacji oczyszczalni objętych niniejszą umową (rezygnacja mieszkańca na etapie realizacji umowy) - zmiana taka spowoduje wprowadzenie nowej lokalizacji z listy rezerwowej, 5) Jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w siwz, 6) Jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–5, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 7) Jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia; 8) Wprowadzenia nowego podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 9) W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr: 1 Nazwa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Niedźwiada z przyłączami z budynków mieszkalnych do urządzeń oczyszczalni, wraz z systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica – 99 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 3.2. Do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, zaprojektowano urządzenia pracujące w technologii hybrydowej – połączonego, niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego, w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach. Dopuszcza się również oczyszczalnie hybrydowe, pracujące w technologii SBR, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów. Oczyszczalnie muszą być wyposażone w miejsce zapewniające pobór ścieków oczyszczonych. 1) Oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie wyższym jak 0,8 kWh/dobę. 2) Oczyszczalnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3 (lub równoważną) oraz posiadać raporty z badań wydanych przez laboratorium notyfikowane. 3) Urządzenia nie mogą wymagać dodatkowego wspomagania biopreparatami. 4) Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu nie częściej, niż raz na 12 miesięcy. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak: a) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1 m3 b) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,35 m3 c) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,8 m3 d) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min. 2 m3 e) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik wielkości min. 3 m3 5) Oczyszczalnia musi pracować w pełni automatycznie, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem elektrozaworów. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o rozdzielacz powietrza z zaworami regulowanymi ręcznie. 6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, gwarantujących jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp. oraz atesty i certyfikaty wydane przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej). 3.3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe jego wykonanie, w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu niezbędnych uzgodnień z właścicielami posesji, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz wytyczenie geodezyjne obiektów oczyszczalni. 2) Roboty ziemne. 3) Montaż urządzeń i instalacji. 4) Montaż rurociągów i kabli podziemnych. 5) Przeprowadzenia pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (zgodnie z wymaganiami norm). 6) Wykonanie zasilania elektrycznego z istniejącej sieci energetycznej zalicznikowej właściciela posesji. 7) Rozruch techniczny i technologiczny wykonanych oczyszczalni. 8) Przeszkolenie użytkowników za zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3.5. Z uwagi na położone w miejscowości Brzeźnica Bychawska stanowiska archeologiczne, oznaczone metodą AZP 71-83/12-2 i 71-83/17-7, zgodnie z opinią Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.10.2016 r., znak: IA.5183.84.2.2016 istnieje konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 464/1, 464/2, 578, 480, 448, 429/2, 459, 462, 266/1. W związku z powyższym obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, związanymi z prowadzoną inwestycją oraz zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie o rzeczywistym terminie rozpoczęcia prac w tym rejonie. 3.6. Wykonawca obejmie pisemną gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia tj. od dnia odbioru końcowego, zgodnie z warunkami opisanymi w karcie gwarancji stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej wykonanie min 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni (wykonanych na różnym etapie inwestycji, w kolorze i dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pamięć USB). 3.8. Wykonawca w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót dostarczy raport, w którym przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. uzyskania efektu ekologicznego, polegającego na osiągnięciu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800 ze zm.). Na potwierdzenie tego wykonawca przedstawi wyniki badań ścieków oczyszczonych z 20 losowo wybranych (wskazanych przez zamawiającego) przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium. 3.9. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, sporządzona odrębnie dla każdej miejscowości objętej zamówieniem, stanowiąca załącznik nr 8 do siwz. 3.10. Wykaz lokalizacji objętych zamówieniem wraz z zestawieniem przepustowości oczyszczalni, stanowi załącznik nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232421-9, 45111200-0, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena oferty 60,00 okres gwarancji jakości 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 2 Nazwa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Niedźwiada z przyłączami z budynków mieszkalnych do urządzeń oczyszczalni, wraz z systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 2: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, - 90 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 3.2. Do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, zaprojektowano urządzenia pracujące w technologii hybrydowej – połączonego, niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego, w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach. Dopuszcza się również oczyszczalnie hybrydowe, pracujące w technologii SBR, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów. Oczyszczalnie muszą być wyposażone w miejsce zapewniające pobór ścieków oczyszczonych. 1) Oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie wyższym jak 0,8 kWh/dobę. 2) Oczyszczalnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3 (lub równoważną) oraz posiadać raporty z badań wydanych przez laboratorium notyfikowane. 3) Urządzenia nie mogą wymagać dodatkowego wspomagania biopreparatami. 4) Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu nie częściej, niż raz na 12 miesięcy. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak: a) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1 m3 b) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,35 m3 c) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,8 m3 d) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min. 2 m3 e) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik wielkości min. 3 m3 5) Oczyszczalnia musi pracować w pełni automatycznie, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem elektrozaworów. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o rozdzielacz powietrza z zaworami regulowanymi ręcznie. 6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, gwarantujących jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp. oraz atesty i certyfikaty wydane przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej). 3.3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe jego wykonanie, w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu niezbędnych uzgodnień z właścicielami posesji, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz wytyczenie geodezyjne obiektów oczyszczalni. 2) Roboty ziemne. 3) Montaż urządzeń i instalacji. 4) Montaż rurociągów i kabli podziemnych. 5) Przeprowadzenia pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (zgodnie z wymaganiami norm). 6) Wykonanie zasilania elektrycznego z istniejącej sieci energetycznej zalicznikowej właściciela posesji. 7) Rozruch techniczny i technologiczny wykonanych oczyszczalni. 8) Przeszkolenie użytkowników za zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3.5. Z uwagi na położone w miejscowości Brzeźnica Bychawska stanowiska archeologiczne, oznaczone metodą AZP 71-83/12-2 i 71-83/17-7, zgodnie z opinią Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.10.2016 r., znak: IA.5183.84.2.2016 istnieje konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 464/1, 464/2, 578, 480, 448, 429/2, 459, 462, 266/1. W związku z powyższym obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, związanymi z prowadzoną inwestycją oraz zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie o rzeczywistym terminie rozpoczęcia prac w tym rejonie. 3.6. Wykonawca obejmie pisemną gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia tj. od dnia odbioru końcowego, zgodnie z warunkami opisanymi w karcie gwarancji stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej wykonanie min 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni (wykonanych na różnym etapie inwestycji, w kolorze i dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pamięć USB). 3.8. Wykonawca w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót dostarczy raport, w którym przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. uzyskania efektu ekologicznego, polegającego na osiągnięciu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800 ze zm.). Na potwierdzenie tego wykonawca przedstawi wyniki badań ścieków oczyszczonych z 20 losowo wybranych (wskazanych przez zamawiającego) przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium. 3.9. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, sporządzona odrębnie dla każdej miejscowości objętej zamówieniem, stanowiąca załącznik nr 8 do siwz. 3.10. Wykaz lokalizacji objętych zamówieniem wraz z zestawieniem przepustowości oczyszczalni, stanowi załącznik nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232421-9, 45111200-0, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena oferty 60,00 okres gwarancji jakości 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 3 Nazwa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca - Kolonia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Niedźwiada z przyłączami z budynków mieszkalnych do urządzeń oczyszczalni, wraz z systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 3: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca – Kolonia - 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 3.2. Do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, zaprojektowano urządzenia pracujące w technologii hybrydowej – połączonego, niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego, w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach. Dopuszcza się również oczyszczalnie hybrydowe, pracujące w technologii SBR, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów. Oczyszczalnie muszą być wyposażone w miejsce zapewniające pobór ścieków oczyszczonych. 1) Oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie wyższym jak 0,8 kWh/dobę. 2) Oczyszczalnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3 (lub równoważną) oraz posiadać raporty z badań wydanych przez laboratorium notyfikowane. 3) Urządzenia nie mogą wymagać dodatkowego wspomagania biopreparatami. 4) Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu nie częściej, niż raz na 12 miesięcy. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak: a) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1 m3 b) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,35 m3 c) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min. 1,8 m3 d) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min. 2 m3 e) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik wielkości min. 3 m3 5) Oczyszczalnia musi pracować w pełni automatycznie, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem elektrozaworów. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o rozdzielacz powietrza z zaworami regulowanymi ręcznie. 6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, gwarantujących jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itp. oraz atesty i certyfikaty wydane przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej). 3.3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oz
Kontakt
Gmina Niedźwiada
Niedźwiada, woj. lubelskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.