Dzisiaj jest: 26.4.2018, imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Ogłoszenie:

Budowa budynku edukacyjnego z wolierą pokazową wiaty eduk

dodano: 2018.04.15 ważne do: 2018.04.30 wyświetleń: 20
Szczegóły ogłoszenia:

Przetargi na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 545115-N-2018 z dnia 2018-04-14 r.

Nadleśnictwo Leżajsk

Budowa budynku edukacyjnego z wolierą pokazową, wiaty edukacyjnej, miejsca postojowego oraz ogrodzenia wolier

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Nadleśnictwo Leżajsk

Regon: 69002699900000

ulica: ul. Tomasza Michałka

Numer domu: 48

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37300

Miejscowość: Leżajsk

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 172 428 894

e-mail: Lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

Fax: 172 426 145

Adres strony internetowej (URL): http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/ , http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37 - 300 Leżajsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku edukacyjnego z wolierą pokazową, wiaty edukacyjnej, miejsca postojowego oraz ogrodzenia wolier

Numer referencyjny:

SA.270.1.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I - Budowa budynku edukacyjnego i woliery pokazowej. Budynek edukacyjny wolnostojący, murowany, niepodpiwniczony. Będzie składał się z dwóch kondygnacji, z których każda będzie miała określony odrębny charakter funkcjonalny: - parter - holl wejściowy, sala edukacyjna wyposażona w okna ze szkłem weneckim umożliwiającym jednostronny wgląd na przyległą wolierę, wc, pomieszczenia gospodarcze, kuchnię obsługującą hodowlę ptaków wraz ze stanowiskiem kontrolnym, kotłownię i pom. magazynowe, - poddasze - pokoje gościnne, łazienka. Wszystkie kondygnacje obsługiwać będzie zaprojektowana wewnętrzna otwarta klatka schodowa. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych: 11,5 m x 11,5 m, z wolierą pokazową do wybiegu dla ptaków o wymiarach: 11,5 m x 7,7 m z wejściem głównym od strony północnej oraz wejściami technicznymi od strony zachodniej. Bryła budynku o charakterze tradycyjnym, zwarta. Ściany budynku wykończone elewacją drewnianą świerkową natomiast cokół budynku wykonany z kamienia elewacyjnego ozdobnego. Dojścia do budynku jak również płytę odbojową wokół budynku zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Budynek wyposażony będzie w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek zwieńczony dachem dwuspadowym, symetrycznym, o kącie nachylenia połaci dachowych 35 stopni. Całość kryta blachą gontopodobną. Bezpośrednio do budynku edukacyjnego przylegać będzie woliera wybiegowa dla ptaków o konstrukcji szkieletowej-drewnianej zabezpieczonej z zewnątrz (oraz wewnętrzne podziały) siatką stalową, plecioną, ocynkowaną. Pokrycie woliery stanowić będą płyty z poliwęglanu komorowego. Woliery (boksy) będą wyposażone w posadzkę betonową umożliwiającą utrzymanie czystości i odpowiedniej higieny oraz monitoring umożliwiający obserwację ptaków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ - Przedmiarze robót. Część II - Budowa wiaty edukacyjnej Wiata z paleniskiem zlokalizowana będzie w centralnej części działki przy budynku edukacyjnym. Dostęp do wiaty zapewniono poprzez drogę utwardzoną przy stawie prowadzącą z parkingu ogólnodostępnego. Wiatę zaprojektowano jako drewnianą w kształcie sześciokąta o wymiarach 10,4m x 10,4m, z grilem kamiennym. Wewnątrz wiaty zaprojektowano murowany grill obłożony kamieniem (piaskowiec), kamień układany na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej. Palenisko wymurowane z cegły szamotowej na zduńskiej zaprawie szamotowej ognioodpornej. Impregnacja elementów z piaskowca dwukrotna, impregnatem do kamienia naturalnego. Elementami wyposażenia wiaty są wbudowane drewniane siedziska ława z oparciem (ława o szer. 35 cm oparcie stanowi belka wzmacniająca całość przyziemia 14x14cm). Posadzka wiaty z elementów betonowych prefabrykowanych (kostka brukowa betonowa). Pokrycie dachowe z gontu bitumicznego w kolorze brązowym układanym na deskowaniu (deski łączone pióro-wpust) oraz warstwie papy podkładowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ - Przedmiarze robót. Część III - Budowa miejsca postojowego Wykonanie miejsca postojowego utwardzonego kruszywem. Powierzchnia miejsca utwardzonego wynosi 400 m2. Planowane jest utworzenie ok. 8 miejsc dla samochodów osobowych, ew. ok. 2 autobusów, co umożliwi obsługę jednorazowo około 100 osób. Projektuje się: . Wybranie gruntu do głębokości 40 cm . Wypoziomowaniu terenu pod miejsca postojowe . Ułożeniu warstwy odcinającej grubości 10 cm w postaci piasku . Ułożeniu warstwy o grubości 25 cm z kruszywa łamanego, dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem Ułożeniu warstwy o grubości 5 cm z grysu bazaltowego, o frakcji 8-16 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ - Przedmiarze robót. Część IV - Budowa ogrodzenia Wykonanie ogrodzenia budynków istniejących wolier o długości 350 mb siatką ocynkowaną w otulinie PCV. Wysokość siatki wynosi 125 cm, wymiar oczka 40x40 mm, grubość drutu 2,6 mm. Słupki o wysokości 200 cm i średnicy 46 mm, stalowe, malowane, okrągłe, zabetonowane, posadowione w betonowych prefabrykatach, pomiędzy słupkami betonowy, prefabrykowany cokół o wysokości 25 cm. Trzy druty do naciągu siatki. W górnej części ogrodzenia zamontowane kątowniki z izolatorami do zamontowania elektrycznego pastucha. W dolnej części ogrodzenia izolatory do zamontowania elektrycznego pastucha. Dodatkowo wzdłuż ogrodzenia zostanie wkopana na głębokość 50 cm siatka (oczko: 2 cm x 2 cm) w celu zabezpieczenia obiektu przed podkopywaniem się przez drapieżniki. Drugie ogrodzenie o długości 150 mb stanowić będzie ogrodzenie budynku edukacyjnego i woliery pokazowej. Wykonane będzie z paneli ogrodzeniowych o szerokości profila: 250 cm i wysokości 136 cm. Ogrodzenie wykonane z drutu o średnicy o4 mm. Dodatkowo panele wzmocnione czterema przetłoczeniami poziomymi. Słupki metalowe ocynkowane ogniowo i powlekane w kolorze paneli, posadowione w betonowych prefabrykatach. Słupki o wysokości 200 cm i przekroju profila 4x6 cm, zabetonowane, posadowione w betonowych prefabrykatach. Pomiędzy słupkami betonowy, prefabrykowany cokół o wysokości 25 cm. W górnej części ogrodzenia zamontowane zostaną kątowniki z izolatorami do zamontowania elektrycznego pastucha. W dolnej części ogrodzenia izolatory do zamontowania elektrycznego pastucha. Dodatkowo wzdłuż ogrodzenia zostanie wkopana na głębokość 50 cm siatka (oczko: 2 cm x 2 cm) w celu zabezpieczenia obiektu przed podkopywaniem się przez drapieżniki. Ogrodzenie wyposażone zostanie w bramę stalową wykonaną z profili zamkniętych ocynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo o wym. 5x1,5 m wypełnioną prętami ozdobnymi, przesuwną, zamykaną na klucz oraz furtkę o szerokości 1 m zamykaną na klucz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ - Przedmiarze robót. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Część I 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45262210-6 Fundamentowanie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262300-4 Betonowanie 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45321000-3 Izolacje cieplne ścian 42511110-5 Pompy grzewcze 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, Część II 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45450000-1 Roboty budowlane wykończeniowe 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212140-9 Obiekty rekreacyjne Część III 45000000-7 Roboty budowlane 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Część IV 45000000-7 Roboty budowlane 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) - w szczególności: 1) Operatorzy (kierowcy) sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia prac objętych zamówieniem oraz pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu prac fizycznych / budowlanych (np. zagospodarowanie terenu, prace przy robotach ziemnych). 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2.1) i 6.2.3.3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2.1 i 6.2.3.3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3) SANKCJA GROŻĄCA ZA NIESPEŁNIENIE WYMOGU ZATRUDNIENIA Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2.1 i 6.2.3.3 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2.1 i 6.2.3.3 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4) Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn . zm.). 5) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962. 6) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wymienione w punkcie 3.2.1. i 6.2.3.3 Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i Nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w treści składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże takowych części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonać zamówienie samodzielnie. Na podstawie art. 36 b ust. 1a Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, (o ile są już znane), podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. (art. 36 b Ustawy). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie i zgodnie z zasadami wskazanymi w siwz i zapisami ustawy pzp. 3.4. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego: - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr80, poz.717), - Ustawa z dnia 04.02.1994 r. -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573) -rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), - Normy Polskie i ISO i normy związane oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów: - Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC Dokumenty wskazane w pkt 3.4.1 - 3.4.2 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem, http://isap.sejm.gov.pl/, https://www.pefc.pl/images/PEFC_PL_1003v.2-pol_final.pdf https://www.pefc.pl/images/PEFC_ST_2002-PL-drugie_wydanie.pdf http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne 3.5. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia stosując: - spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, i innych ustaw, rozporządzeń polskich i rozporządzeń unijnych , Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : -organizacji robót, -zabezpieczenia osób trzecich, -ochrony środowiska, -warunków bhp, -warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem stanowiska, http://www.lasy.gov.pl -zabezpieczenie terenu robót, -zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót. 3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów wykonawcy. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie parametry. 4) Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywania robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót, zamawiający powierzy obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 5) Kontroli w szczególności będą podlegały : - stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie jeżeli był wymagany, - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, - jakość i dokładność wykonania prac, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i umową. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ( w trakcie wykonywania robót ), - odbiór końcowy ( przekazanie zamawiającemu gotowego obiektu ). 6) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po realizacji przedmiotu zamówienia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn i urządzeń pracujących na powierzchni placu budowy w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach pracujących na terenie placu budowy oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 3.6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie i zgodnie z zasadami wskazanymi w siwz i zapisami ustawy pzp. 3.7. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualne podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29 oraz art. 7 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymagań minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego stosowny dokument wystawiony przez producenta. 3.8. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia w częściach. 3.9. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie swoich pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia prac. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określono w załącznikach do SIWZ. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-21 2018-10-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych w zakresie budowy budynków podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa wyżej będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, będą prace polegające na wybraniu gruntu do głębokości 40 cm, wypoziomowaniu terenu pod parking , ułożeniu warstwy odcinającej grubości 10 cm w postaci piasku, ułożeniu warstwy o grubości 25 cm z kruszywa łamanego, dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem, ułożeniu warstwy o grubości 5 cm z grysu bazaltowego, o frakcji 8-16 mm, wykonaniu ogrodzenia, robót w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, robót wykończeniowych. Zamówienia, o których wyżej mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

4.1. Termin realizacji zamówienia dla części I od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r. 4.2. Termin realizacji zamówienia dla części II od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r. 4.3. Termin realizacji zamówienia dla części III od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r. 4.4. Termin realizacji zamówienia dla części IV od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r. 4.4. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Dla części I 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) Dla części II 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) Dla części III 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) Dla części IV 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Dla części I 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) Dla części II 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) Dla części III 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) Dla części IV 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) Jeżeli Wykonawca poda wartości w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy publikacja ogłoszenia o zamówieniu będzie w dniu lub dniach wolnych od pracy to należy przyjąć średni kurs NBP w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

3.1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca udokumentuje (wykaz robót budowlanych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących roboty budowlanej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na wartość min. Dla części I 400 000 zł brutto, Dla części II 30 000 zł brutto, Dla części III 10 000 zł brutto, Dla części IV 20 000 zł brutto określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Dla części I: - koparka, o pojemności łyżki co najmniej 0,06 m3, - samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 12 t, Dla części II: - koparka, o pojemności łyżki co najmniej 0,06 m3, - samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 12 t, Dla części III: - koparka, o pojemności łyżki co najmniej 0,06 m3, - samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 12 t, Dla części IV: - zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu 3.3. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: Dla części I : - 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Dla części II: - 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Dla części III: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Dla części IV: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Tak

Informacje dodatkowe:

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 2) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (składane przez wykonawcę w terminie składania ofert), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ. 6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 6.5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6.6. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. Dla części I 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) Dla części II 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) Dla części III 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) Dla części IV 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż: Dla części I 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) Dla części II 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) Dla części III 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) Dla części IV 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dowodem na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. doświadczenia jest wykaz robót budowlanych (wg. wzoru załącznik nr 9) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów robót budowlanych określonych w pkt. 6.2 3) 3.1 określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jest dokument wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Dowodem na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego jest dokument wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ. 7.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór w/w oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5a do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 23 składa: - każdy wykonawca w terminie 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert na podstawie art. 24 ust 11 (przykładowy druk załącznik nr 5a siwz) - wykonawca, którego oferta w trakcie badania i oceny ofert została oceniona najwyżej - na wezwanie do złożenia takiego oświadczenia na podstawie art. 26 ust 1 (przykładowy druk załącznik nr 5b SIWZ). 7.6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt. 3 ppkt. 3.1.-3.3. SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt. 6.2. pkt. 2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu (składanego w formie oryginału do oferty) musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.6. SIWZ. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4. lit. c - f SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 7.4. lit. c - f SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 7.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 7.4. lit. c), d) i e) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) o których mowa w pkt 7.4. lit. f) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP 7.8. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.7. ppkt. 1) lit. a) SIWZ oraz w pkt. 7.7. ppkt. 2) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.7. ppkt. 1) lit. b) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.8. SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.4. lit f) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.7. ppkt. 2 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 7.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 7.12. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy publikacja ogłoszenia o zamówieniu będzie w dniu lub dniach wolnych od pracy to należy przyjąć średni kurs NBP w pierwszym dniu roboczym po dniu lub dniach wolnych od pracy. 7.13. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. lit. a-f SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 7.14. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.4. SIWZ należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników. 7.15. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający w takim przypadku odstępuje od żądania tych dokumentów od wykonawcy w zakresie wskazanym w treści rozporządzenia. 7.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Na część I 11 400 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych i 00/100) Na część II 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych i 00/100) Na część III 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) Na część IV 1 500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 do godz. 13:00 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopa

Kontakt
Nadleśnictwo Leżajsk
ul. Ul. Tomasza Michałka, 37300 Leżajsk, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.