Dzisiaj jest: 19.10.2018, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Ogłoszenie:

Dostosowanie parteru i piwnicy - klatka A pod względem pp

dodano: 2018.10.11 ważne do: 2018.10.29 wyświetleń: 10
Szczegóły ogłoszenia:

Łódź przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 629736-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Dostosowanie parteru i piwnicy - klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Regon: 100077301

ulica: Piotrkowska

Numer domu: 190

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 90-368

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48426649100

e-mail: zamowienia@lsi.net.pl

Fax: +48426649102

Adres strony internetowej (URL): www.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, w siedzibie Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190, sekretariat (piętro I)

Adres:

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie parteru i piwnicy - klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi

Numer referencyjny:

BZU.SM.2291-33/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostosowanie parteru i piwnicy - klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi" Dostosowanie parteru i piwnicy - klatki A w zakresie ochrony ppoż. wg opracowania "Przebudowa przepustów instalacyjnych oraz drzwi dotyczących pomieszczeń kondygnacji parteru oraz piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - klatka A, z wyłączeniem klatki schodowej, w zakresie ochrony ppoż. na potrzeby zmiany sposobu użytkowania kondygnacji 1-ego, 2-ego i 3-ego piętra". . Dostawa i montaż drzwi ppoż. wraz z poszerzeniem istniejących otworów, osadzeniem nadporoży oraz wykończeniem, . Wymiana okna na parterze na okno w klasie EI60 wraz z wykończeniem, . Zabezpieczenie ppoż. stropu przejazdu bramowego wraz z wykończeniem, . Zabezpieczenie ppoż. wszystkich przejść instalacji przez stropy nad piwnicą i parterem, . Zabezpieczenie ppoż. stalowych belek stropowych, . Obudowa ppoż. odcinka przyłącza wodociągowego w piwnicy z wykonaniem rewizji pożarowej. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem przedmiotu zamówienia, mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ oraz w Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga! 1) Roboty należy skoordynować z wykonawcą inwestycji pn: "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego - klatka "A" w obrębie kondygnacji 1-ego, 2-ego, 3-ego piętra z przeznaczeniem na funkcję usługowe - przychodnia lekarska wraz z budową windy osobowej oraz przebudową klatki schodowej na kondygnacji parteru, 1-go, 2-go, 3-go piętra" oraz wykonawcą prac polegających na "Zmianie sposobu użytkowania klatki B w budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi".

II.5) Główny kod CPV:

45320000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45324000-445420000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

90951,83

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

56

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji przedmiotu umowy: 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy, w tym przekazanie terenu budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwoma (2) zamówieniami (2 umowy) na roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. elementów konstrukcyjnych budynków i/lub instalacji w budynkach, o wartości co najmniej 40 000 PLN brutto każda z nich. UWAGA!: 1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej. 2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponują co najmniej 1 osobą - Kierownikiem Budowy - posiadającym: . uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. do kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych pkt I i II; . co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień o których mowa powyżej), w tym w co najmniej 2 obiektach budowlanych o kubaturze 2 000 m3. Przez "obiekt budowlany" należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych" zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). I. uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z poźn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. II. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 65) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tak

Informacje dodatkowe:

1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5 pkt 2.1.2 - 2.1.11 oraz 2.2 SIWZ. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 1.6 Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 5 SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu -zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1. i 1.2. SIWZ oraz przedkłada w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 2.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny - jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik. 2.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać łączne spełnianie warunków, określonych w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału. 2.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.2 SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1 w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Każdy z tych Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów z Rozdziału 6 pkt. 3.2. SIWZ 2.6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 2 SIWZ. 2.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3. niniejszego Rozdziału w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający dokonując oceny spełniania warunku kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły "spełnia - nie spełnia". 5. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków określonych w rozdz. 5 pkt 1 SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.; 4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.; 5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: a) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.; b) pkt. 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) pkt. 3-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 a) i pkt 8 b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 a, b, c) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 8a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp): 1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 1.2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Kompletna oferta powinna zawierać: 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ; 5. Stosowne pełnomocnictwo (a) osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika; 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ; 7. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w Rozdz. 12 pkt. 25 SIWZ); 8. dowód wniesienia wadium. II. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie winno być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia w terminie 3 dni faxem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzenie w formie pisemnej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100); 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy prowadzony w mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 4. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta informacja w postaci zapisu "Dotyczy .(nazwa postępowania)". 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2.2 - 2.5. niniejszego rozdziału musi gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy Pzp. 7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib. 7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 7.3. kwotę gwarancji; 7.4. termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 7.5. zobowiązanie gwaranta do "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 7.6. zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej". 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 8.1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 8.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 8.3. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 8.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 9. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 10. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 11. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 13. Zwrot wadium następuje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 18.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 18.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 19. Zamawiający oświadcza, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib. 7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 7.3. kwotę gwarancji; 7.4. termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 7.5. zobowiązanie gwaranta do "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego"; 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 8.1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 8.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 8.3. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 8.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 9. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawierać zobowiązanie do "wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat". 10. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 11. Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia. 12. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 13. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający informuje, iż zwrot zabezpieczenia nastąpi: 14.1 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag , o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy. 14.2 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 15. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 16. W związku z zapisami § 11 wzoru umowy, Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady. Czas ten (tj. 15 dni) nie wlicza się do okresu obowiązywania rękojmi, w którym mogą być ujawnione usterki lub wady. 17. Zabezpieczenie nie może zawierać zapisów które uzależniają dokonanie zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji wchodziło w życie i obowiązywało od daty podpisania Umowy i było w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 18. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Tak

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https://lsi.eb2b.com.pl

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej kryterium - cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji - punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium - cena.

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacja o pozycji danej oferty i otrzymanej punktacji stanowić będzie załącznik do Zaproszenia do aukcji. Informacja ta będzie widoczna również po zalogowaniu się do platformy aukcyjnej. W toku aukcji Wykonawcy będą na bieżącą informowani o pozycji złożonej oferty, jej punktacji oraz cenie i punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. Podczas aukcji oferta będzie rankingowana z uwzględnieniem oceny ofert (liczby punktów) oraz czasu złożenia oferty. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, pozostałe informacje zostaną przekazane w zaproszeniu do aukcji.

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e ustawy Pzp. 2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl 4. W toku aukcji elektronicznej kryterium - cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji - punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium - cena. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: a. komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; b. komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; c. komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; d. komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, dostaną na adres e-mail podany w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przed wysłaniem zaproszenia do udziału w aukcji założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. 7. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 8. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny*. Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut. 10. Czas trwania aukcji może zostać wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone jakiekolwiek postąpienie. W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona o 5 minut. Czas trwania każdej dogrywki wynosi 5 minut. Ilość dogrywek jest nieograniczona. Dogrywki uruchamiane są kolejno jeżeli w czasie trwania dogrywki Wykonawca złoży postąpienie. 11. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 12. Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto). 13. Po przeprowadzeniu aukcji Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie do ponownego złożenia Formularza Oferty, z uwzględnieniem ceny obniżonej w wyniku aukcji. Cena oferty nie może być wyższa niż cena podane w pierwotnej ofercie Wykonawcy, tj. złożonej przed upływem terminu składania ofert. 14. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych. 15. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 SIWZ *Zamawiający informuje, że na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto). Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, pozostałe informacje zostaną przekazane w zaproszeniu do aukcji.

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, pozostałe informacje zostaną przekazane w zaproszeniu do aukcji.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 14 SIWZ, pozostałe informacje zostaną przekazane w zaproszeniu do aukcji.

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa

Czas trwania:

30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 umowy spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.: a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: i. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, c) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy (obowiązek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy). Przedłużenie terminu, o którym mowa w umowie nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, d) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót w szczególności wykonawców wykonujących roboty (określone w § 3, ust. 2, pkt 4) wykonywanych na terenie budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie, e) w razie zmian odnoszących się do Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. 2) Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a), c) i e) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych. 3) Zmiany wynagrodzenia, w wyniku: a) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD woj. łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD woj. łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym, c) odstąpienia od części umowy. 4) zmiany Kierownika budowy - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy w załączniku do umowy (SIWZ) na moment dokonywania zmiany, 5) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 6) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, 7) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 8) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 9) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. d) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 9) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9) lit. c) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie§ 7 ust. 7, § 11 ust. 10 , § 15 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-10-29

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Łódź

Kontakt
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska, 90-368 Łódź, woj. łódzkie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.bip.net.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.